800 802 020

Regulamin kart podarunkowych Cropp

Regulamin Karty Podarunkowej Cropp

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44;
  2. Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci Cropp   punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych Cropp  ;
  3. Karta Podarunkowa Cropp– karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży,
  4. Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Cropp;
   1. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej Cropp, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży;
   2. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży;
   3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Cropp   (wraz z zapisanymi na niej punktami), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Cropp   oraz do realizacji Karty Podarunkowej Cropp   w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Cropp  .
   4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Cropp  .
   5. Wartość Karty Podarunkowej Cropp   wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
   6. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Cropp  , suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Cropp   zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
   7. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Cropp   o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Cropp  , nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Cropp  .
   8. Karta Podarunkowa Cropp   nie podlega wymianie na środki pieniężne.
    1. Karta Podarunkowa Cropp   zachowuje ważność przez rok od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Cropp   Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Cropp   nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Cropp   nie może zostać przedłużony.
    2. Karta Podarunkowa Cropp   może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.
     1. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Cropp   Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.
     2. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Cropp  , które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
     3. Realizacja Karty Podarunkowej Cropp   przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Cropp   w sposób nieuprawniony.
     4. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Cropp   Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
      1. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Cropp   poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
      2. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Cropp  :
       1. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;
       2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
       3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
       4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Cropp   w wypadku:
 1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Cropp  ,
 2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Cropp  , w szczególności:
  1. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
  2. uszkodzenia Karty Podarunkowej Cropp   w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Cropp  .
  3. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Cropp   wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
  4. W wypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Cropp   punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Cropp   pozostanąniewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 1. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Cropp   będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Cropp  , Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 2. W wypadku gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Cropp   będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Cropp  , Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Cropp  .
 3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Cropp   będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 4. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Cropp   mogą być składane  w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży lub lis ie  na adres siedziby Wydawcy.
 5. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Cropp   Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej Cropp  , którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa Cropp  , którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała roczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 6. W wypadku gdy Karta Podarunkowa Cropp   zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Użytkownik, pod warunkiem wydania obsłudze Salonów Sprzedaży uszkodzonej Karty Podarunkowej Cropp  , otrzyma nową Kartę Podarunkową Cropp  , która zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w takiej samej liczbie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Cropp   w chwili jej  wydania Wydawcy, przy czym wydanie Użytkownikowi nowej Karty Podarunkowej Cropp   nastąpi, w tym samym Salonie Sprzedaży, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia wydania obsłudze Salonów Sprzedaży uszkodzonej Karty Podarunkowej Cropp  . Nowa Karta Podarunkowa Cropp  , którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miała okres ważności, który zakończy się w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty Podarunkowej Cropp  .
 7. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Cropp   oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 8. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Cropp   do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Cropp   potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Cropp   w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 1. Karta Podarunkowa Cropp   nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
  1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
  2. Wydanie Karty Podarunkowej Cropp   Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Cropp  , ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury vat.
Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.
Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.cropp.com w zakładce: https://www.cropp.com/pl/pl/terms oraz https://www.cropp.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.