REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE

pod nazwą Cropp. We have it.

obowiązuje w terminie od 28 września 2021 roku do dnia 3 października 2021 roku

1.  DEFINICJE

 

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator Tears of Joy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białostocka 22; 03-450 Warszawa, NIP: 1132957913,  KRS 0000708732.

Przyrzekający Nagrody LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Udziału w Konkursie, wiążący dla Organizatora, Przyrzekającego Nagrody oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Przyrzekającego Nagrody oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Cropp. We have it.” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Instagram oznacza serwis internetowy pod domeną 
www.instagram.com.

Profiloznacza profil publiczny @cropp_clothing w Serwisie  
Instagram.

Praca Konkursowa oznacza komentarz dodany przez Uczestnika w Serwisie Instagram pod postem konkursowym

Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie 4 Regulaminu.

Followers oznacza użytkownika serwisu Instagram, który obserwuje Profil

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie w Serwisie Instagram.

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na profilu @cropp_clothing.

2.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Instagram. Dane osobowe, które są udostępniane Organizatorowi będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 5 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż w granicach dozwolonych prawem zwalnia serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4 Regulaminu

2.5. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu Przyrzekającego Nagrody, nie zmieniające zasad Konkursu i nie mające wpływu na status Uczestnika.

 

3.TERMINY

 

3.1. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać od 28 września 2021, godz. 12:00, do 3 października 2021, do godz. 23:59.

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminów opisanych w punkcie 3.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni 9 października 2021 r.

 

4.UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU

 

4.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i kierowany jest do wszystkich użytkowników Serwisu.

4.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 4.9. Regulaminu.

4.4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

          (a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski – (Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);

          (b)ukończyła 18 lat lub, w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

          (c) posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook oraz posiada aktywny profil na Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą;

          (d)zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4.5. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez: (1) samodzielne usunięcie komentarza stanowiącego Zadanie Konkursowe, (2) wysłanie zgłoszenia w wiadomości prywatnej do Organizatora w serwisie Instagram. Wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Konkursie.

4.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Przyrzekającego Nagrody, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

4.7. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram wskazanym w punkcie 3.1. Regulaminu. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tj. imienia i nazwiska w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację jego danych wśród Zwycięzców Konkursu w komunikacji elektronicznej (e-mailowej oraz portal Instagram).

4.8. Konkurs polega na opublikowaniu pod postem konkursowym @cropp_clothing w Serwisie Instagram komentarza zgodnie z postanowieniami punktu 4.9.

4.9. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest

          (a) Zostanie Followersem Profilu @cropp_clothing w serwisie Instagram

          (b)wysłanie w Serwisie Instagram, wiadomości prywatnej do użytkownika @cropp_clothing, , spełniającego łącznie następujące wymagania:

  • Tematyka wiadomości: wiadomość prywatną odpowiadającą na pytanie „Jak nazywa się influencerka, która jest twarzą naszej kampanii We have it.?” Uczestnik ma napisać, z kim zrealizowaliśmy naszą sesję wizerunkową jesiennej kolekcji.

4.10.  Podczas trwania każdego etapu Konkursu Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy zgodnych z tematem konkursowym oraz niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.11.

4.11.  Uczestnik może dołączyć do każdego etapu Konkursu każdego dnia jego trwania.

4.12.  Nagrody nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko raz.

4.13.  Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie majątkowe i osobiste, a także wszelkie inne prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie obciążone prawami osób trzecich.

4.14.  Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej przez Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody w sieci Internet, w tym rozpowszechnianie na Portalu Instagram oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych  Przyrzekającego Nagrody związanych z Konkursem. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

4.15.  Jeżeli Praca Konkursowa nie przedstawia Uczestnika Konkursu, Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada zgodę do wykorzystania wizerunku osoby lub osób przedstawionych na zdjęciu w zakresie określonym w pkt 4.14 niniejszego Regulaminu potwierdzoną stosownym oświadczeniem.

4.16.  Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi  i Przyrzekającemu Nagrody licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie -wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.17.  Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

4.18.  Prace Konkursowe Uczestników konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Przyrzekającego Nagrody bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy konkursu zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Przyrzekającego Nagrody  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Uczestników zgłaszających zdjęcie.

4.19.  Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie. W przypadku wysunięcia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Przyrzekającemu Nagrodę lub Organizatorowi, Uczestnik zwolni ich z odpowiedzialności.

4.20.  Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej, która zawiera:

          4.20.1 treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami

          4.20.2 marketing towarów konkurencyjnych w stosunku do towarów oferowanych przez Przyrzekającego Nagrody.

          4.20.3 treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora, Przyrzekającego Nagrody lub osoby trzeciej;

          4.20.4 wizerunek osób niepełnoletnich.

4.21.  Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, nie biorą udziału w Konkursie.

4.22.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Regulaminu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

4.23.  Spośród wszystkich Uczestników Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonionych zostanie trzech nagrodzonych.

4.24.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (w Regulaminie: „Komisja konkursowa”) powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

4.25.  Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę każdego z etapów Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4.26.  Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu. Komisja wybierze 10 osób, które jako pierwsze udzieliły prawidłowej odpowiedzi zgodnej z zadaniem opisanym w punkcie 4.9 oraz pozostałych częściach regulaminu

4.27.  W  Konkursie przewidziano nagrody :

  • 1-10 miejsce: kod na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym Cropp.com o wartości 250 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 25 zł

Nagrody pieniężne, o których mowa powyżej, przeznaczone będą na pokrycie kosztów zaliczki na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w Konkursie („Podatek”), o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na pobranie i odprowadzenie Podatku przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

4.28.  Uczestnik, który został oznaczony jako Zwycięzca danego etapu Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną w terminie 12 godzin od ogłoszenia, o którym mowa w punktach 3.3. Regulaminu.

4.29.  Zwycięzcy każdego etapu Konkursu są zobowiązani w terminie 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 4.26. Regulaminu, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie, w szczególności potwierdzić dane niezbędne do wysyłki nagród (imię i nazwisko, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail).

4.30.  W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca danego etapu Konkursu traci prawo do nagrody.

4.31.  W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody, o której mowa w punkcie 4.25. w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną, prawo takiego Zwycięzcy Konkursu do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.32.  Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.33.  Organizator Konkursu oświadcza, iż Nagrody zostaną  wydane Zwycięzcom Konkursu  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę Konkursu protokołu odbioru Nagrody.

 

5. DANE OSOBOWE

 

5.1.  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

a)Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Organizator.

b)W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu może skontaktować się z nami pisząc na adres Organizatora.

c) Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, nazwy użytkownika serwisu Instagram, adresu email lub numeru telefonu (jeżeli taki zostanie podany przez Zwycięzcę w celu odbioru nagrody) oraz danych umieszczonych w pisemnej reklamacji, wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji informacji o Zwycięzcach na Profilu, rozpatrzenia składanych reklamacji, odprowadzenia podatku od nagrody, a także w celach archiwizacyjnych.

d)Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

e)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

f)Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego natomiast dane laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należnego podatku.

g)Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

5.2.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Organizator nie będzie podejmować wobec Uczestników Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


6.REKLAMACJE

 

6.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 6.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

6.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 6.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

6.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ocena Prac Konkursowych przez Komisję konkursową ma charakter uznaniowy i następuje według swobodnie wybranych przez nią kryteriów. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji, a wybór zwycięzcy nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody..

 

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, jak również w sytuacji, Praca Konkursowa:

          (a) wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora, Przyrzekającego Nagrody lub osoby trzeciej;

          (b) godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy.

8.4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na profilu marki Cropp www.instagram.com/cropp_clothing na Instagramie.

8.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

8.6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd rejonowy.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Cropp. We have it.”

 

Warszawa, dnia …………………………….

 

 

Imię i nazwisko opiekuna: ....................................

Adres: ...................................................................

Dane kontaktowe: ................................................

Nr dowodu osobistego: ........................................

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka imię: …………….…………………… nazwisko: ..……………...............……….... wiek: .................... w konkursie „Cropp. We have it.” organizowanym przez Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15 , 01-747 Warszawa, KRS 0000291933, NIP 525-21-77-350. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin dostępny na profilu Instagram marki Cropp. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

…..………………………………………