REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ PROJEKTANTEM W CROPP”

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „ZOSTAŃ PROJEKTANTEM W CROPP”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

 

§ 2

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

 1. Konkurs – Konkurs „ZOSTAŃ PROJEKTANTEM W CROPP” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie; 
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;  
 3. Uczestnik, Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone  
  w Regulaminie uczestnicząca w Konkursie; 
 4. Laureat – Uczestnik, którego Praca Konkursowa została wybrana jako jedna z trzech najlepszych w Konkursie. 
 5. Zwycięzca – Laureat I miejsca w Konkursie.

 

§ 3

 

Organizatorem Konkursu jest LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, BDO 000002920, kapitał zakładowy 3.704.846,- zł wpłacony w całości (dalej „Organizator”).  

 

§ 4

 

 1. Informacje o Konkursie są publikowane za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności na stronie www.cropp.com oraz na profilu marki CROPP oraz na profilu firmy LPP w serwisie Instagram (www.instagram.com) oraz na profilu marki CROPP oraz profilu firmy LPP w serwisie Facebook (www.facebook.com).
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.01.2022 r., a termin na nadesłanie Prac Konkursowych upływa w dniu 31.01.2022 r. o godzinie 23:59. 
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.02.2022 r. 

 

§ 5

 

 1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane. 
 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, brak przy tym jakichkolwiek ograniczeń w zakresie miejsca zamieszkania bądź obywatelstwa osób wyrażających wolę udziału w Konkursie. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych. 

 

§ 6

 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu kolekcji ubrań i akcesoriów damskich i/lub męskich (minimum 4 sylwetki, bez ograniczenia maksymalnej ilości) odpowiadającej na potrzeby generacji Z, uwzględniającej najnowsze trendy w modzie (dalej zwana: „Pracą Konkursową”), której element/elementy włączone zostaną do kolekcji CROPP na rok 2023.  

 

§ 7

 

 1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie projektów w ramach Pracy Konkursowej w dowolnej formie oraz nadesłanie ich w formacie plików .pdf na adres mailowy: konkurslpp@lppsa.com, umieszczając w tytule wiadomości informację „Konkurs ZOSTAŃ PROJEKTANTEM W CROPP”.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika Konkursu do Internetu lub brak możliwości nadesłania przez Uczestnika pracy w terminie. Przedłużenie z tego powodu terminu nadsyłania prac przez Uczestników jest wykluczone. 

 

§ 8

 

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa , w skład której wchodzili będą: dyrektor ds. produktu Cropp, Head Designer Cropp oraz przedstawiciel działu Human Resources LPP SA (dalej: „Komisja”). 
 2. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję ze szczególnym uwzględnieniem ich atrakcyjności, jakości, kreatywności oraz walorów estetycznych.
 3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Komisja wybierze do 6 (sześciu) prac, których twórców zaprosi na rozmowę przeprowadzoną przez komunikator teams w terminie 3-4 lutego 2022 r., by omówić powstałe projekty.
 4. Spośród Prac Konkursowych wybranych zgodnie z postanowieniem pkt. 3 powyżej, Komisja wybierze 3 (trzy) najlepsze pracę.  
 5. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzców. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji. 
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia Konkursu, jak również przyznania wyłącznie 1 (jednej) lub  2 (dwóch) Nagród w Konkursie. 
 7. W przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu lub wyboru innej Pracy Konkursowej, pozostali Uczestnicy nie mają żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. 
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 07.02.2022 r. poprzez opublikowanie informacji tym zakresie na profilu Organizatora (@discoverlpp ) w serwisie Facebook (www.facebook.com).

 

§ 9

 

 1. Nagrodami w Konkursie są: 
  1. Nagroda główna z tytułu zajęcia I miejsca w Konkursie: trzymiesięczny płatny staż w dziale przygotowania produktu marki CROPP oraz karta podarunkowa do wykorzystania w salonach stacjonarnych CROPP o wartości 1.000,00 zł (lub równowartości w innej walucie wskazanej przez Laureata) ; włączenie elementu/elementów Pracy Konkursowej do kolekcji CROPP na rok 2023;  
  2. Nagroda z tytułu zajęcia II miejsca w Konkursie: karta podarunkowa do wykorzystania w salonach stacjonarnych CROPP o wartości 800,00 zł (lub równowartości w innej walucie wskazanej przez Laureata);
  3. Nagroda z tytułu zajęcia III miejsca w Konkursie: karta podarunkowa do wykorzystania w salonach stacjonarnych CROPP o wartości 500,00 zł (lub równowartości w innej walucie wskazanej przez Laureata).

 

 1. W przypadku, gdy przepisy prawa nakładać będą obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody, Organizator do wartości Nagrody doliczy nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie przekaże ją do właściwego urzędu skarbowego, natomiast Uczestnik będzie zobowiązany do podania Organizatorowi wszelkich danych wymaganych przepisami prawa w celu prawidłowego wykonania obowiązku związanego z poborem podatku.
 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę. 
 3. Odbiór nagrody głównej oraz omówienie warunków jej realizacji nastąpi w siedzibie Organizatora w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44., po wcześniejszym umówieniu ze Zwycięzcą terminu odbioru. Odbiór nagród z tytułu zajęcia II oraz III miejsca w Konkursie nastąpi w salonach CROPP wskazanych odpowiednio przez Laureatów II i III miejsca w Konkursie, jako właściwe do odbioru przyznanych nagród. Odbiór Nagrody zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Organizatora i Laureata. 
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w Internecie (profile społecznościowe Organizatora i marki CROPP, szczególnie Facebook, Instagram; newsletter), Intranecie oraz w mailingach w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureata Konkursu. 

 

§ 10

 

 1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu. 
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w całości oraz do jej poszczególnych elementów, a praca jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich. 
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji, a także do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. 
 4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia licencji lub przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej; gdy ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.  
 5. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi do czasu zakończenia Konkursu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorium licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i wszelkich jej fragmentów. Powyższa licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 

- wykorzystanie Pracy Konkursowej w celu przeprowadzenia weryfikacji  atrakcyjność Prac, zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej, w tym w Internecie, 

- zwielokrotniane Prac Konkursowych w dowolnej ilości i technice oraz prezentowanie Prac Konkursowych pracownikom i współpracownikom LPP na potrzeby prowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.  

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Propozycje Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora.
 2. Z chwilą wydania Zwycięzcy nagrody głównej, o której mowa w §9 ust. 1 lit. a Regulaminu, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do wybranej w Konkursie Pracy Konkursowej i wszelkich jej fragmentów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U.2019.1231 t.j.), w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

 

 1. w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami, techniką, na dowolnym nośniku i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, wykonywanie skanów, 
 2. w zakresie przechowywania i przekazywania Pracy Konkursowej – digitalizacja, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie Pracy Konkursowej, w tym także gdy niezbędne jest ich zwielokrotnienie, wprowadzanie do pamięci komputera lub serwera internetowego, wprowadzanie do sieci informatycznych, przesyłanie Prac Konkursowych sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu; 
 3. wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej, w tym opracowywanie, przystosowywanie, adaptacja, zmiana układu  
  lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Pracy Konkursowej, w tym przez nadanie jej różnego rodzaju form, oraz utrwalanie i powielanie tak zmienionej wersji, bez zgody autora; 
 4. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, zbywanie, rozpowszechnianie, w tym użyczanie, najem lub dzierżawa, udzielanie licencji na korzystanie, sprzedaż Pracy Konkursowej, jej fragmentów lub ich kopii, 
 5. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
 6. publiczna prezentacja Pracy Konkursowej, wykorzystanie Pracy Konkursowej na potrzeby działalności gospodarczej; 
 7. wykorzystanie Pracy Konkursowej w całości lub części w materiałach reklamowych, promocyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością LPP, 
 8. zastrzeżenie na rzecz LPP i wykorzystywanie w pełnym prawem dozwolonym zakresie, wszelkich praw własności przemysłowej w szczególności praw wzorów przemysłowych w dowolnym urzędzie patentowym (lub jego odpowiedniku) na świecie, 
 9. prawo do rozporządzania Pracą Konkursową, jej elementami i opracowaniami oraz prawo udostępniania Pracy Konkursowej do korzystania, w tym przenoszenia autorskich praw majątkowych, udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, 

10.prawo do wprowadzania Produktów stworzonych w oparciu o Utwory do obrotu w ramach kolekcji SS23 ich publiczna prezentacja oraz sprzedaż ich do wyczerpania zapasów,

11.wprowadzanie do obrotu Utworu lub jego dowolnej części,

12.dostosowanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora, w tym przez podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem, m.in. poddanie Pracy Konkursowej dalszym pracom graficznym.  

 1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej następuje bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych. 
 2. W razie pojawienia się odrębnych pól eksploatacji Zwycięzca przyznaje Organizatorowi prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej na tych nowych polach. Opisane w zdaniu poprzedzającym prawo będzie realizowane na zasadach określonych dla prawa pierwokupu w kodeksie cywilnym.  
 3. Zwycięzca ma świadomość i godzi się na to, że Praca Konkursowa, przed jej wykorzystaniem, zostanie poddana obróbce komputerowej oraz zostanie zmieniona celem realizacji celów Organizatora. W szczególności Praca Konkursowa może zostać połączona z innymi treściami, może stanowić element tworzący lub współtworzący inne utwory.  
 4. Zwycięzca zobowiązuje się do nie wykonywania praw osobistych do Pracy Konkursowej i pełną swobodę w tym zakresie przekazuje Organizatorowi. Wyraża zgodę na wykorzystywanie Pracy Konkursowej anonimowo, w dowolny sposób, oraz do dokonywania przez Organizatora wszelkich zmian w Pracy Konkursowej według własnego uznania, w szczególności w kolorystyce, proporcjach, podjęcia decyzji o jej pierwszym publicznym udostępnieniu itp. 
 5. Powyższe warunki zostaną potwierdzone w odrębnej umowie po rozstrzygnięciu Konkursu. Zwycięzca zobowiązuje się zawrzeć taką umowę z Organizatorem.   
 6. Udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej następuje bez wynagrodzenia, w ramach udziału w Konkursie. Przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej następuje w ramach wartości Nagrody, bez dodatkowego wynagrodzenia ponad wartość Nagrody.  

 

§ 11

 

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu. 
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data doręczenia reklamacji Organizatorowi.  
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
 6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.  
 7. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną, na adres lub numer podany w reklamacji. 

 

§ 12

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO.  
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych  
  z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników  
  i wydaniem Nagród w Konkursie. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Uczestnikiem jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. 

 

 

§ 13

 

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia i komunikaty związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny. 
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poinformowania Uczestników Konkursu o zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 4. Zmieniony Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora.  
 5. W sytuacji gdy Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu powinien powstrzymać się od udziału w Konkursie. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno wcześniejszego zakończenia jak i wydłużenia okresu trwania Konkursu. 
 7. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. 
 8. Ewentualne spory wynikłe w związku z uczestnictwem w Konkursie i wynikającymi 
  z niego uprawnieniami i zobowiązaniami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.