REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE

pod nazwą Cropp Avenida


1.              DEFINICJE

 

1.1.         Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator Bartosz Lubera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPECTRA Bartosz Lubera, NIP: 5791951420 , REGON 142380679, zwany dalej: „SPECTRA”,

Przyrzekający Nagrody LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Udziału w Konkursie, wiążący dla Organizatora, Przyrzekającego Nagrody oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Przyrzekającego Nagrody oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Cropp Avenida” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Instagram oznacza serwis internetowy pod domeną  www.instagram.com.

Post Konkursowy post Instagram Stories opublikowany na Profilu Uczestnika w dniach od 26.05.2021 do 13.06.2021 r.

Profil oznacza profil publiczny @cropp_clothing w Serwisie Instagram.

Praca Konkursowa oznacza wykonanie kreatywnego zdjęcia w letniej stylizacji przygotowanej z dostępnych w salonie Cropp produktów. Zdjęcie należy wykonać w oznaczonym lustrze w salonie Cropp C.H.Avenida Poznań, a następnie opublikować w Serwisie Instagram na profilu Uczestnika wraz z oznaczeniem @cropp_clothing i użyciem hastagu #WeAreCropp.

 

Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie 4 Regulaminu.

 

2.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.         Konkurs ogłaszany jest w Internecie w Serwisie Instagram.

2.2.         Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej na profilu Uczestnika w formie Instagram Story oraz oznaczeniu @cropp_clothing wraz z użyciem hastagu #WeAreCropp

 

2.3.         Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi oraz Przyrzekającemu Nagrody, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 5 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.4.         Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4 Regulaminu

2.5.         Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu Przyrzekającego Nagrody, nie zmieniające zasad Konkursu i nie mające wpływu na status Uczestnika.

 

3.              TERMINY

 

3.1.         Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w okresie od 26 maja 2021 roku od godziny 9:00 do 13 czerwca 2021 roku do godziny 23:59.

3.2.         Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

3.3.         Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni: 16 czerwca 2021 roku do godziny 20:00 w serwisie Instagram na profilu @cropp_clothing..

 

4.              UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU

 

4.1.         Konkurs ma charakter ogólnopolski i kierowany jest do wszystkich użytkowników Serwisu.

4.2.         Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.3.         Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 4.18. lub 8.2 Regulaminu.

4.4.         W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

(a)            posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski (Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);

(b)           ukończyła 18 lat lub, w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

(c)            posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook oraz posiada aktywny i publiczny profil na Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą;

(d)           zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4.5.         Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez: (1) samodzielne usunięcie Instagram Story stanowiącego Pracę Konkursową, (2) wysłanie zgłoszenia z oświadczeniem o cofnięciu zgody w wiadomości prywatnej do Organizatora na adres  [email protected] .. Jest to jednoznaczne z cofnięciem przez Uczestnika swojego udziału w Konkursie.

4.6.         W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Przyrzekającego Nagrody, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

4.7.         Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram  w sposób i w terminie wskazanym w Regulaminie. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych na jego profilu na Instagramie (tj. imię i nazwisko, jeśli są podane, pseudonim stanowiący nazwę użytkownika Serwisu Instagram itp.) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację powyższych danych na potrzeby ogłoszenia wyniku Konkursu w komunikacji elektronicznej (e-mailowej oraz na Profilu na Serwisie Instagram), a w przypadku, gdy Uczestnik zostanie wyłoniony Laureatem Konkursu, także danych niezbędnych do realizacji Nagrody i zapłaty Podatku, o których mowa w p. 4.25.

4.8.         Zadaniem Uczestnika Konkursu jest

(a)            posiadanie statusu osoby obserwującej Profil @cropp_clothing w serwisie Instagram (tj. bycie tzw. Followersem Profilu)

(b)           Zamieszczenie w Serwisie Instagram  Pracy Konkursowej, spełniającej łącznie następujące wymagania:

  • Wykonanie letniej stylizacji z wykorzystaniem ubrań i akcesoriów dostępnych w salonie marki Cropp C.H Avenida
  • Wykonanie zdjęcia założonej na siebie stylizacji w oznaczonym lustrze znajdującym się w salonie marki Cropp w C.H. Avenida
  • Zamieszczenie w trakcie trwania konkursu Postu Konkursowego na profilu uczestnika na Instagramie, w formie relacji Instagram Story wraz z oznaczeniem @cropp_clothing i hashtagiem #WeAreCropp. 

4.9.         Podczas trwania każdego etapu Konkursu Uczestnik może zamieścić dowolną ilość Prac Konkursowych spełniających wymagania określone w p. 4.8 i zgodnych z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.11.

4.10.     Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia jego trwania.

4.11.     Nagrody nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko raz.

4.12.     Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie obciążone prawami osób trzecich.

4.13.     Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie Pracy Konkursowej w sieci Internet przez Organizatora oraz Przyrzekającego Nagrody, w tym rozpowszechnianie w Serwisie Instagram oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych  związanych z Konkursem, a także na potrzeby oceny Prac przez Komisję i kompleksowe przeprowadzenie Konkursu.. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

4.14.     Prace Konkursowe Uczestników konkursu, którym przyznano Nagrodę (tj. Laureatów),mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Przyrzekającego Nagrody bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy konkursu zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Przyrzekającego Nagrody  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Uczestników zgłaszających zdjęcie.

4.15.     Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie.

4.16.     Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej, która zawiera:

-  treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

- marketing towarów konkurencyjnych w stosunku do towarów oferowanych przez Przyrzekającego Nagrody.

- treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora, Przyrzekającego Nagrody lub osoby trzeciej;

4.17.     Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, nie biorą udziału w Konkursie.

4.18.     Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Regulaminu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

4.19.     Spośród wszystkich Uczestników danego etapu Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonionych zostanie troje zwycięzców - laureaci odpowiednio pierwszej, drugiej oraz trzeciej nagrody.

4.20.     Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

4.21.     Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę każdego z etapów Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ocena Prac Konkursowych przez Komisję ma charakter uznaniowy i następuje według swobodnie wybranych przez nią kryteriów np.. kreatywność. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji, a wybór najlepszych prac nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

4.22.     Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

4.23.     W Konkursie przewidziano nagrody :

  • Nagroda Główna za 1. miejsce: karta podarunkowa na zakupy w dowolnym sklepie stacjonarnym Cropp o wartości 300 zł brutto oraz nagroda pieniężna o wartości 35 złotych;
  • Nagrody za 2. Miejsce: karta podarunkowa na zakupy w dowolnym sklepie stacjonarnym Cropp o wartości 200 zł brutto oraz nagrody pieniężnej w wysokości 22 zł;
  • Nagrody za 3. Miejsce: karta podarunkowa na zakupy w dowolnym sklepie stacjonarnym  Cropp o wartości 100 zł brutto oraz nagrody pieniężnej w wysokości 11 zł;

 

Nagrody pieniężne, o których mowa powyżej, przeznaczone będą na pokrycie kosztów zaliczki na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w Konkursie („Podatek”), o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na pobranie i odprowadzenie Podatku przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

4.24.     Laureaci otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną w terminie 4 godzin od ogłoszenia, o którym mowa w punktach 3.3. Regulaminu.

4.25.     Laureaci są zobowiązani w terminie 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 4.24. Regulaminu, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie, w szczególności potwierdzić dane niezbędne do wysyłki nagród i zapłaty Podatku (imię i nazwisko, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym, PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail).

4.26.     W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Laureat Konkursu traci prawo do nagrody.

4.27.     W przypadku podania przez Laureata błędnych danych, co uniemożliwia dostarczenie nagrody lub zapłatę Podatku, o których mowa w punkcie 4.23, prawo takiego Laureata do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.28.     Laureaci nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Laureaci są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.29.     Organizator Konkursu oświadcza, iż Nagrody zostaną  wydane Laureatom  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez Laureata protokołu odbioru Nagrody.

4.30.     Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez przyznania żadnej nagrody lub pełnego zestawu nagród, o których mowa p. 4.23.

 

                                           

5.       DANE OSOBOWE

 

5.1.  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, jak poniżej.

5.2.  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Organizator.

5.3.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu może skontaktować się z nami pisząc na adres: [email protected].

5.4.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników (jeśli zostanę podane przez Uczestników) w postaci imienia i nazwiska, nazwy użytkownika serwisu Instagram, adresu email lub numeru telefonu (jeżeli taki zostanie podany przez Laureata w celu doręczenia nagrody) oraz danych umieszczonych w pisemnej reklamacji, wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji informacji o Laureatach na Profilu, rozpatrzenia składanych reklamacji, odprowadzenia podatku od nagrody, a także w celach archiwizacyjnych.

5.5.  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5.6.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5.7.  Dane osobowe Uczestników konkursu przechowywane będą do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego natomiast dane Laureatów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należnego podatku.

5.8.  Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

5.9.  W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

5.10.          W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Uczestników

Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

6.              REKLAMACJE

 

6.1.         Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2.         O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 6.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

6.3.         Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.4.         Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 6.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

6.5.         Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

7.              ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

7.1.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

 

8.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1.         Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

8.2.         Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, jak również w sytuacji, gdy Praca Konkursowa:

(a)            wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora, Przyrzekającego Nagrody lub osoby trzeciej;

(b)           godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy.

8.3.        Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Cropp: https://www.cropp.com/pl/pl/regulamin-otwarcie

 

8.4.         Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

8.5.         Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd rejonowy.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ‘Cropp Avenida’