REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Playlista Spotify x CROPP”

 


1.              DEFINICJE
 
1.1.         Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 • Organizator - Tears of Joy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białostocka 22; 03-450 Warszawa, NIP: 1132957913,  KRS 0000708732.
 • Przyrzekający Nagrody LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.
 • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Playlista Spotify x CROPP”, wiążący dla Organizatora, Przyrzekającego Nagrody oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Przyrzekającego Nagrody oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.
 • Konkurs - oznacza konkurs pod nazwą „Playlista Spotify x CROPP” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
 • Serwis Instagram - oznacza serwis internetowy pod domeną www.instagram.com.
 • Profil - oznacza profil publiczny @ cropp_clothing w Serwisie Instagram.
 • Praca Konkursowa - oznacza komentarz do postu konkursowego spełniający warunki opisane Regulaminem.
 • Uczestnik - oznacza użytkownika Serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 • Zwycięzca - oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Główną albo Nagrodę Dodatkową 1 albo Nagrodę Dodatkową 2.
 • Nagroda Główna - oznacza nagrodę w postaci vouchera o wartości 500 (pięćset) zł do wykorzystania w wybranym salonie Cropp oraz indywidualny kod promocyjny przeznaczony do wykorzystania w muzycznym serwisie internetowym Spotify, zapewniający konto premium w portalu Spotify na jeden rok kalendarzowy.
 • Nagroda Dodatkowa 1 - oznacza nagrodę w postaci vouchera o wartości 300 (trzysta) zł do wykorzystania w wybranym salonie Cropp oraz indywidualny kod promocyjny przeznaczony do wykorzystania w muzycznym serwisie internetowym Spotify, zapewniający konto premium w portalu Spotify na jeden rok kalendarzowy.
 • Nagroda Dodatkowa 2 - oznacza nagrodę w postaci vouchera o wartości 100 (sto) zł do wykorzystania w wybranym salonie Cropp oraz indywidualny kod promocyjny przeznaczony do wykorzystania w muzycznym serwisie internetowym Spotify, zapewniający konto premium w portalu Spotify na jeden rok kalendarzowy.
 • Komisja Konkursowa - oznacza zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.


2.              POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
2.1.         Konkurs ogłaszany jest w Internecie, w Serwisie Instagram.
2.2.         Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3.         Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej za pośrednictwem Serwisu Instagram.
2.4.         Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany
z Serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi lub Przyrzekającemu Nagrody, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
2.5.         Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.
2.6.         Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu Przyrzekającego Nagrody, niezmieniające zasad Konkursu i niemające wpływu na status Uczestnika.
 
3.              TERMINY
 
3.1.         Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 11 maja 2022 r. do 19 maja 2022 r.
3.2.         Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.
3.3.         Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 23 maja 2022 r.
3.4.         Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Profilu Przyrzekającego Nagrody.
 
4.              UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 
4.1.         Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
4.2.         W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
    4.2.1.    w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz
    4.2.2.    posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, oraz
    4.2.3.    posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą, oraz
    4.2.4.    zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
4.3.         W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

5.       ZASADY KONKURSU

5.1.         Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.
5.2.         Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora oraz Przyrzekającego Nagrody w związku z Konkursem poprzez Profil w Serwisie Instagram.
5.3.         Konkurs polega na zamieszczeniu kreatywnego komentarza pod postem konkursowym na Profilu.
5.4.         Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie w Serwisie Instagram komentarza do postu konkursowego, zawierającego odpowiedź na pytanie: „Z jakim  artystą Cropp powinien stworzyć playlistę na Spotify i dlaczego?” wraz z kreatywnym uzasadnieniem.
5.5.         Uczestnik może opublikować dowolną ilość Prac Konkursowych, spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. i zgodnych z niniejszym Regulaminem.
5.6.         Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.
5.7.         Nagroda Główna i Nagrody Dodatkowe nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko raz.
5.8.         Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich.
5.9.         Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.
5.10.      Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:
    5.10.1.      treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,
    5.10.2.      marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody,
    5.10.3.      treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody lub osoby trzeciej,
5.10.4.      treści, które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Cropp lub Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody.
5.11.      Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
5.12.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
5.13.      Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonieni zostaną następujący Zwycięzcy:
    5.13.1.      1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody Głównej,
    5.13.2.      1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody Dodatkowej 1,
    5.13.3.      1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody Dodatkowej 2.
5.14.      Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
5.15.      Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.
5.16.      W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę Główną, jedną Nagrodę Dodatkową 1 oraz jedną Nagrodę Dodatkową 2.
5.17.      Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności.
5.18.      Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzców. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzców nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
5.19.      Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poście na Profilu. Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem lub Przyrzekającym Nagrody, poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Serwisu Instagram, w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, celem przekazania danych osobowych niezbędnych do ogłoszenia listy Zwycięzców (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) i przekazania nagród (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).
5.20.      W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
5.21.      W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w ustalonym przez Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody terminie, o którym Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu Instagram, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Przyrzekającego Nagrody, a Przyrzekający Nagrody może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
5.22.      Zwycięzcy w zamian za otrzymanie nagród w Konkursie oświadczają, iż udzielają Organizatorowi oraz Przyrzekającemu Nagrody licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, określonego w punkcie 5.19 Regulaminu.
5.23.      Prace konkursowe Zwycięzców mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę. Zwycięzcy zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora  lub Przyrzekającego Nagrody nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzców zgłaszających Pracę Konkursową.
5.24.      Zwycięzcy nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Przyrzekającego Nagrody.
5.25.      Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną  wydane Zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość przekazanych Zwycięzcom nagród, określonych w punkcie 1.1. Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 
6.       DANE OSOBOWE
 
6.1.         Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6.2.         Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.
6.3.         Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem nagród w Konkursie.
6.4.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
6.5.         Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.
6.6.         Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych  osobowych dla celów Konkursu.
 
7.       REKLAMACJE
 
7.1.         Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
7.2.         O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
7.3.         Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7.4.         Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
7.5.         Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
8.              ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram, prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu Instagram, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.
 
9.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
9.1.         Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
9.2.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.
9.3.         Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.
9.4.         Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i Przyrzekającego Nagrodę oraz na stronie internetowej marki Cropp pod adresem: https:// www.cropp.com/pl/pl/.
9.5.         Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Przyrzekającego Nagrody.
9.6.         W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
9.7.         Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2022 r.