REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM „BLACK WEEK -50% na drugą sztukę”

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej zasady nabywania produktów z rabatem w wysokości 50%, liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w okresie od 17.11.2023 r. do 23.11.2023 r., z zastrzeżeniem  §7.
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Cropp znajdujący się pod adresem https://www.cropp.com/pl/pl/.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Cropp, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „BLACK WEEK -50% na drugą sztukę”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Kolekcja Cropp – wszystkie modele znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Cropp.com.
 3. Sklep Internetowy Cropp -  Miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: https://www.cropp.com/pl/pl/.  
 4. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin;

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://www.cropp.com/pl/pl/.

§4

Promocja opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie minimum dwóch produktów z kolekcji Cropp.
 3. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w Sklepie Internetowym Cropp.

§ 5

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

§ 6

Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie www.cropp.com/pl/pl/. 

§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Odzieży lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie
do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 9

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.cropp.com/pl/pl/.

§ 10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.cropp.com/pl/pl.
 3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych Osobowych należy kierować do Działu Obsługi Klienta Administratora Danych w jeden z następujących sposobów:

a) Wysyłając e-mail na adres: support.pl@cropp.com

b) listownie na adres: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

c) Dzwoniąc pod numer 58 353 60 80

 

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.