REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE pod nazwą „#YouChooseWhat2”
obowiązuje w terminie od 05.06.2020 roku do 15.06.2020

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Udziału w Konkursie, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „#YouChooseWhat” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Instagram oznacza serwis internetowy pod domeną www.instagram.com.

Profil oznacza profil publiczny @cropp_clothing w Serwisie Instagram.

Praca Konkursowa oznacza komentarz do postu konkursowego spełniający warunki opisane niniejszym regulaminem.

Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie 4 Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie w Serwisie Instagram.

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej i opisanie jej hashtagiem konkursowym „#YouChooseWhat2”.

2.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 5 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4 Regulaminu

2.5. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu Przyrzekającego Nagrody, nie zmieniające zasad Konkursu i nie mające wpływu na status Uczestnika.

3. TERMINY

3.1. Konkurs ogłaszany postem konkursowym w dniu 05.06.2020, będzie trwał do 15.06.2020 do godziny 12.00.

3.2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 15.06.2020

4. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU

4.1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 4.9. Regulaminu.

4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

(a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski – (Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);

(b) ukończyła 18 lat lub, w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

(c) posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil na Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą;

(d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

4.5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram wskazanym w punkcie 3.1. Regulaminu. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na tj. imienia i nazwiska w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację jego danych wśród Zwycięzców Konkursu w komunikacji elektronicznej (e-mailowej oraz portal Instagram).

4.6. Konkurs polega na zamieszczeniu kreatywnego komentarza pod postem konkursowym opublikowanym, zgodnie z harmonogram określonym w punkcie 3.1

4.7. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest

(a) Zostanie Followersem Profilu @cropp_clothing w serwisie Instagram

(b) Zamieszczenie w Serwisie Instagram komentarza do postu konkursowego, spełniającego łącznie następujące wymagania:

- Tematyka komentarza: komentarz powinien zawierać propozycję produktu będącego na dzień publikacji postu konkursowego dostępnym w sprzedaży w sklepie internetowym Cropp, pod adresem www.cropp.com, który w ocenie uczestnika konkursu, może stanowić najlepsze uzupełnienie treści postu konkursowego, wraz z kreatywnym uzasadnieniem.

- Oznaczenie komentarza: w komentarzu musi znajdować się hashtag konkursowy #YouChooseWhat

4.8. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.

4.9. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie obciążone prawami osób trzecich.

4.10. W przypadku gdy Uczestnik publikuje Pracę Konkursową zawierającą wizerunek Uczestnika, oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie swojego wizerunku na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet, w tym rozpowszechnianie na Portalu Instagram oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

4.11. Jeżeli Praca Konkursowa nie przedstawia Uczestnika Konkursu, a inne osoby, Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada zgodę do wykorzystania wizerunku osoby lub osób przedstawionych na zdjęciu w zakresie określonym w pkt 4.10 niniejszego Regulaminu potwierdzoną stosownym oświadczeniem.

4.12. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż udziela Organizatorowi Konkursu licencji do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem publikacji Pracy Konkursowej.

4.13. Prace konkursowe Uczestników konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy konkursu zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Uczestników zgłaszających Pracę Konkursową.

4.14. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie.

4.15. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej, która zawiera:

4.15.1. treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

4.15.2. marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu.

4.15.3. treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej;

4.15.4. wizerunek osób niepełnoletnich.

4.16. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, nie biorą udziału w Konkursie.

4.17. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłoniony zostanie zwycięzca Konkursu:

(a) 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową spośród nadesłanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania nagrody głównej opisanej w pkt. 4.21 (a);

4.18. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

4.19. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4.20. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

4.21. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

(a) Nagroda główna: Zniżka 99% od wybranych produktów marki Cropp dostępnych na dzień ogłoszenia wyników w sklepie internetowym pod adresem www.cropp.com/pl/pl/, o wartości nie przekraczającej 500 zł brutto.

4.22. Uczestnik, który został oznaczony jako Zwycięzca Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną w terminie 2 godzin od ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 3.3. Regulaminu.

4.23. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany w terminie 3 godzin od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 4.25. Regulaminu, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie, w szczególności potwierdzić możliwość udziału w evencie stanowiącym nagrodę główną w danym Etapie Konkursu.

4.24. W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody.

4.25. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody, o której mowa w punkcie 4.24. w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną, prawo takiego Zwycięzcy Konkursu do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.26. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.27. Organizator Konkursu oświadcza, iż Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę Konkursu protokołu odbioru Nagrody.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród.

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

5.3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.

5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak tej zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

5.6. W zakresie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:

- wglądu do swoich danych,

- poprawiania i zmiany,

- żądania zaprzestania ich przetwarzania

- wycofania zgody

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych,

- żądania usunięcia danych

- żądania ograniczenia przetwarzania danych

- żądania przekazania danych innemu administratorowi danych

- żądania udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądania zgłoszone przez uczestnika pozostają bez wpływu na dotychczas dokonane przez Organizatora czynności. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestnika o sposobie wykonania żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

5.7. Organizator przekaże dane Uczestnika, który otrzymał nagrodę do odpowiedniego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.8. Dane uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez czas do rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, nie dłużej niż 1 rok, za wyjątkiem danych Uczestnika, który otrzymał nagrodę – te dane będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa podatkowego.

5.9. Dane Uczestnika mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotowi współpracującemu z Organizatorem wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

5.10. Dane Uczestnika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 6.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

6.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 6.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

6.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, jak również w sytuacji, Praca Konkursowa:

(a) wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej;

(b) godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy.

8.4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na profilu marki Cropp @cropp_clothing w serwisie Instagram.

8.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

8.6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „#YouChooseWhat”

Gdańsk, dnia …………………………….

Imię i nazwisko opiekuna: ....................................

Adres: ...................................................................

Dane kontaktowe: ................................................

Nr dowodu osobistego: ........................................

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka imię: …………….…………………… nazwisko: ..……………...............……….... wiek: .................... w konkursie „#YouChooseWhat” organizowanym przez LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin dostępny na na profilu marki Cropp @cropp_clothing, w serwisie Instagram. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

………………………………………

(czytelny podpis opiekuna)