REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD ZWROTU TOWARU OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH CROPP

OD DNIA 20 kwietnia 2018 ROKU

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa, wiążące każdego Konsumenta, zasady sprzedaży i zwrotu Towaru w Salonach Cropp.

2. Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem przeprowadzana będzie od dnia 25 kwietnia 2017 roku do dnia podania do publicznej wiadomości (zgodnie z §11) informacji o odwołaniu poniższych zasad sprzedaży i zwrotu.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem – każda umowa sprzedaży (z zastrzeżeniem §5 Regulaminu) zawierana z udziałem konsumenta, na mocy której Konsument nabywa Towar w Salonie Cropp.

Towar - odzież oraz inne towary tworzące lub uzupełniających style i trendy w modzie marki CROPP, będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu Cropp, którego dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem,

Salon Cropp - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym sprzedawany jest Towar, a który wskazany jest w §12 niniejszego Regulaminu.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Sprzedaży objętej niniejszej Regulaminem, a także jest osobą kupującą Towar jako konsument w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem odbywać się będzie w wybranych Salonach Cropp znajdujących się na terenie Polski, w godzinach ich otwarcia.

§ 4

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

1. Konsument ma prawo, a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem, a także ze wszystkich praw jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady:

a) Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Cropp na terenie Polski w terminie do 365 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży);

 

b) Zwrot rozliczony zostanie poprzez zwrot gotówki lub przelanie środków na kartę płatniczą- zależne to będzie od formy płatności jaka została zarejestrowana na paragonie w dniu zakupu. Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:

 nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,

 musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru,

 Towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany (np. płyty, buty), powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu,

 nie może być przedmiotem zwrotu Towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w Towarze.

d) Sprzedaży i zwrotowi objętych niniejszym Regulaminem nie podlegają następujące Towary oferowane do sprzedaży w Salonach Cropp:

 bielizna (ze względu na warunki higieniczne majtki nie podlegają zwrotowi i wymianie). Biustonosze, stroje kąpielowe, piżamy, skarpetki, podkoszulki, szlafroki itp. - mogą być zwracane i wymieniane, jeżeli posiadają nieuszkodzone oryginalne opakowanie i oryginalnie doczepione wszystkie metki.

e) Aby skorzystać z zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem Klient powinien udać się osobiście do dowolnego Salonu Cropp, a także okazać i doręczyć sprzedawcy oryginalny paragon fiskalny, który został mu wydany w momencie zakupu zwracanego właśnie Towaru,

 

f) W razie uznania przez Sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca odbierze od Klienta Towar, a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny i następnie Klient otrzyma zwrot gotówki, przelew na kartę płatniczą lub kartę podarunkową - w zależności od zarejestrowanej formy płatności na paragonie.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonej sztuki Towaru sprzedażą na warunkach niniejszego Regulaminu, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika Salonu Cropp.

4. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 365 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co do którego upłynął przedmiotowy termin.

 

§ 5

Sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem nie jest objęty Towar, którego cena z uwagi na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, została już objęta promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi. Żadne inne zasady zwrotu wskazane w odrębnych akcjach promocyjnych nie podlegają łączeniu z niniejszym Regulaminem. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonego Towaru promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika Salonu Cropp .

§ 6

1. Konsument przed zakupem Towaru powinien upewnić się co do faktu czy Towar, który zamierza nabyć podlega sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem tj. czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu Towaru w nieokreślonym terminie (na zasadach opisanych w Regulaminie) będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Konsument, który zamierza skorzystać ze sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony do wglądu w Salonie Cropp, w którym dokonał zakupu, dotyczy sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem.

 

§ 7

Informacja o sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem sprzedający nie odpowiada.

§ 8

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania zasad sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonach Cropp.

§ 9

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Podstawą do ewentualnych reklamacji Towaru jest dowód zakupu Towaru w konkretnym salonie Cropp np. paragon, potwierdzenie transakcji z konta lub świadek.

§ 10

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, Konsument obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia usiłowania jej zwrotu, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 11

Dopuszczalne jest dokonywanie przez Organizatora zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby Salonów Cropp objętych niniejszą sprzedażą a także w zakresie zmian jej zasad. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach Cropp

§ 12

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni do wglądu niniejszy Regulamin we wszystkich Salonach Cropp , które objęte są sprzedażą opisaną w niniejszym Regulaminem.

3. Wszelkie sprawy sporne związane ze sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.