800 802 020

 REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD ZWROTU TOWARU OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH CROPP

OD DNIA 20 kwietnia 2018 ROKU

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa, wiążące każdego Konsumenta, zasady sprzedaży i zwrotu Towaru w Salonach Cropp.

2. Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem przeprowadzana będzie od dnia 25 kwietnia 2017 roku do dnia podania do publicznej wiadomości (zgodnie z §11) informacji o odwołaniu poniższych zasad sprzedaży i zwrotu.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem – każda umowa sprzedaży (z zastrzeżeniem §5 Regulaminu) zawierana z udziałem konsumenta, na mocy której Konsument nabywa Towar w Salonie Cropp.

Towar - odzież oraz inne towary tworzące lub uzupełniających style i trendy w modzie marki CROPP, będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu Cropp, którego dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem,

Salon Cropp - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym sprzedawany jest Towar, a który wskazany jest w §12 niniejszego Regulaminu.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Sprzedaży objętej niniejszej Regulaminem, a także jest osobą kupującą Towar jako konsument w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem odbywać się będzie w wybranych Salonach Cropp znajdujących się na terenie Polski, w godzinach ich otwarcia.

§ 4

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

1. Konsument ma prawo, a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem, a także ze wszystkich praw jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady:

a) Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Cropp na terenie Polski w terminie do 365 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży);

 

b) Zwrot rozliczony zostanie poprzez zwrot gotówki lub przelanie środków na kartę płatniczą- zależne to będzie od formy płatności jaka została zarejestrowana na paragonie w dniu zakupu. Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:

 nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,

 musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru,

 Towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany (np. płyty, buty), powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu,

 nie może być przedmiotem zwrotu Towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w Towarze.

d) Sprzedaży i zwrotowi objętych niniejszym Regulaminem nie podlegają następujące Towary oferowane do sprzedaży w Salonach Cropp:

 bielizna (ze względu na warunki higieniczne majtki nie podlegają zwrotowi i wymianie). Biustonosze, stroje kąpielowe, piżamy, skarpetki, podkoszulki, szlafroki itp. - mogą być zwracane i wymieniane, jeżeli posiadają nieuszkodzone oryginalne opakowanie i oryginalnie doczepione wszystkie metki.

e) Aby skorzystać z zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem Klient powinien udać się osobiście do dowolnego Salonu Cropp, a także okazać i doręczyć sprzedawcy oryginalny paragon fiskalny, który został mu wydany w momencie zakupu zwracanego właśnie Towaru,

 

f) W razie uznania przez Sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca odbierze od Klienta Towar, a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny i następnie Klient otrzyma zwrot gotówki, przelew na kartę płatniczą lub kartę podarunkową - w zależności od zarejestrowanej formy płatności na paragonie.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonej sztuki Towaru sprzedażą na warunkach niniejszego Regulaminu, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika Salonu Cropp.

4. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 365 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co do którego upłynął przedmiotowy termin.

 

§ 5

Sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem nie jest objęty Towar, którego cena z uwagi na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, została już objęta promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi. Żadne inne zasady zwrotu wskazane w odrębnych akcjach promocyjnych nie podlegają łączeniu z niniejszym Regulaminem. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonego Towaru promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika Salonu Cropp .

§ 6

1. Konsument przed zakupem Towaru powinien upewnić się co do faktu czy Towar, który zamierza nabyć podlega sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem tj. czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu Towaru w nieokreślonym terminie (na zasadach opisanych w Regulaminie) będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Konsument, który zamierza skorzystać ze sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony do wglądu w Salonie Cropp, w którym dokonał zakupu, dotyczy sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem.

 

§ 7

Informacja o sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem sprzedający nie odpowiada.

§ 8

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania zasad sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonach Cropp.

§ 9

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Podstawą do ewentualnych reklamacji Towaru jest dowód zakupu Towaru w konkretnym salonie Cropp np. paragon, potwierdzenie transakcji z konta lub świadek.

§ 10

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, Konsument obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia usiłowania jej zwrotu, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 11

Dopuszczalne jest dokonywanie przez Organizatora zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby Salonów Cropp objętych niniejszą sprzedażą a także w zakresie zmian jej zasad. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach Cropp

§ 12

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni do wglądu niniejszy Regulamin we wszystkich Salonach Cropp , które objęte są sprzedażą opisaną w niniejszym Regulaminem.

3. Wszelkie sprawy sporne związane ze sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.
Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.cropp.com w zakładce: https://www.cropp.com/pl/pl/terms oraz https://www.cropp.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.