REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIAN TOWARÓW W SALONACH STACJONARNYCH CROPP

§ 1

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotów bądź wymian towaru zakupionego w Salonach stacjonarnych sieci CROPP.

2. Regulamin nie dotyczy salonów Outletowych i Sklepu Internetowego, w których sprzedawane są produkty marki CROPP.

§ 2

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Sprzedawca - LPP S.A. z siedziba w Gdańsku 80-769, ul. Łąkowa 39/44.

2. Towar – wszelkie produkty zakupione w Salonach sieci CROPP, znajdujących się na terytorium Polski.

3. Salon sieci CROPP – salon sprzedaży pod marką CROPP znajdujący się na terenie Polski.

4. Wymiana Towaru – wymiana zakupionego Towaru na identyczny towar w obrębie rozmiaru bądź koloru w tej samej cenie.

§ 3

1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany Towaru zakupionego w Salonie sieci CROPP w terminie do 365 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym / Fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu bądź wymiany Towaru.

2. Zwrotowi bądź wymianie podlega Towar, który:

a. nie nosi śladów użytkowania;

b. nie został w żaden sposób uszkodzony;

c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

d. znajduje się w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony (np. buty, skarpety),

e. stroje kąpielowe, jeżeli posiadają nieuszkodzone wkładki zabezpieczające (dół kąpielowy).

3. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:

a. bielizna (majtki, bokserki);

b. towar zakupiony w salonach Outletowych (z wyjątkiem zamkniętych salonów Outletowych);

c. towar zakupiony poza granicami Polski;

d. towar zakupiony na szczególnych warunkach, między innymi towar uszkodzony;

e. torby papierowe.

4. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega Towar zakupiony w systemie Tax Free, co do którego dokonano zwrotu podatku VAT.

5. Zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w salonach CROPP Konsument może dokonać w dowolnym Salonie CROPP na terenie Polski, niezależnie od miejsca faktycznego zakupu towaru. Zwrot lub wymiana będzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia z terminala.

6. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument:

a. zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.

b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.

7. Z chwilą przyjęcia towaru do wymiany, Konsument:

a. okazuje Sprzedawcy również paragon do wglądu, o którym mowa w punkcie 4 § 3. Sprzedawca nanosi adnotację na paragonie o wymianie towaru. Oryginał paragonu pozostaje u Klienta.

b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.

§ 4

Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny:

1. w przypadku gdy Konsument płacił za towar gotówką zwrot następuje w gotówce;

2. w przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje na tę samą kartę, która dokonywano płatności za Towar. Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie właścicielowi karty,

3. w przypadku płatności całej należności za towar Kartą Podarunkową CROPP zwrot należności jest dokonywany na Kartę Podarunkową,

4. przy płatności bonami Sodexo lub innymi bonami pieniężnymi, które są przyjmowane w Sieci CROPP zwrot należności następuje w gotówce.

§ 5

Sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem nie jest objęty Towar, którego cena z uwagi na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, została już objęta promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi. Żadne inne zasady zwrotu wskazane w odrębnych akcjach promocyjnych nie podlegają łączeniu z niniejszym Regulaminem. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonego Towaru promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika Salonu Cropp.

§ 6

1. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w §2 ust. 1 Regulaminu.

2. Z Regulaminem można zapoznać się w Salonach sieci CROPP bądź na stronie internetowej www.CROPP.com

3. Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2020 do odwołania.