Reklamačný poriadok pre nákup tovaru v internetovom obchode

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13176/S, ako Predávajúci vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s ust. § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Účelom Reklamačného poriadku je informovať Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde a akým spôsobom možno reklamáciu uplatniť.

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na predaj Tovarov zo strany Predávajúceho Spotrebiteľovi v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke cropp.com/sk/sk/

3. Pre úpravu zodpovednosti za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa. Zmena Reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu Tovaru, ktorý bol zakúpený pred jej účinnosťou.

5. Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v Reklamačnom poriadku význam uvedený v čl. II Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke E-shopu a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim.

6. Reklamačný poriadok je platný a účinný od 27.10.2016 rep. od dňa zverejnenia zmeny.

II. Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, záručná doba

1. Predávajúci je distribútorom Tovaru, ktorý spĺňa požiadavky § 4 a § 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vyhlášky č. 18/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, slovenských technických noriem STN EN 23758 a STN 79 7102 a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy a že nemá právne vady.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom Tovare po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií Predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.

4. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.

5. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného Tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí Kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

6. V prípade výskytu vady na objednanom Tovare má Kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar odovzdaný resp. doručený Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu odovzdaný resp. doručený čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

7. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim. Ku každému zakúpenému tovaru je poskytnutý doklad o kúpe – elektronická faktúra.

9. Doba od uplatnenia reklamácie až do času, keď Kupujúcemu po skončení opravy vznikla povinnosť prevziať Tovar, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade ak dôjde k výmene reklamovaného Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

10. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

III. Podmienky uplatnenia reklamácie a jej vybavenia

1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu nasledovne:

a) v ktorejkoľvek Prevádzkarni Predávajúceho s obchodným názvom CROPP, kde v súčinnosti s povereným zamestnanom Prevádzkarne vyplní formulár o uplatnení reklamácie, tento podpíše a zároveň odovzdá reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru;

b) písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou, ktorá obsahuje údaje v rozsahu formulára Reklamácia, umiestneného v E-shope v sekcii Informácie, záložka Reklamačný poriadok odoslanou na adresu sídla Predávajúceho, uvedenú v čl. I. bod 1 tohto Reklamačného poriadku spolu s reklamovaným Tovarom a dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim na dobierku.

c) elektronicky prostredníctvom riadne vyplneného formulára „Reklamácia“, ktorý je umiestnený v E-shope v sekcii Informácie, záložka Reklamačný poriadok, zaslaného na adresu support.sk@cropp.com Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru Predávajúcemu v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni s obchodným názvom CROPP alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla Predávajúceho, uvedenú v čl. I. bod 1 tohto Reklamačného poriadku. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi Kupujúci Predávajúcemu pri predložení reklamovaného Tovaru svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený na internetovej stránke E-shopu. Až po splnení tohto postupu sa reklamácia Tovaru považuje za uplatnenú.

2. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia u Predávajúceho uplatnená a o spôsobe vybavenia reklamácie. Potvrdenie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii alebo v užívateľskom účte Kupujúceho alebo na poštovú adresu Kupujúceho. V prípade, že reklamácia bola uplatnená v Prevádzkarni Predávajúceho, zamestnanec Prevádzkarne vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď.

3. Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, odoslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia Kupujúcemu alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4. V prípade, že reklamácia bude vybavená vrátením kúpnej ceny tovaru, táto bude Kupujúcemu vrátená na jeho bankový účet uvedený vo formulári Reklamácia resp. v objednávke Tovaru. V prípade, že Kupujúci neuvedie číslo svojho bankového účtu, kúpna cena Tovaru vrátane nákladov na poštovné bude vrátená Kupujúcemu poštovou poukážkou na jeho adresu uvedenú vo formulári Reklamácia resp. v objednávke Tovaru.

5. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Kupujúcemu poštovné.

6. Pre uplatnenie reklamácie je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu s reklamovaným Tovarom, doklad o kúpe Tovaru.

7. Vytlačením a priložením faktúry do balíka. Každný nákup tovaru je zdokladovaný faktúrou, ktorá je zasielaná na e-mail. Zákazník si ju môže stiahnuť aj zo svojho zákazníckeho účtu. LPP nezodpovedá za nesprávne dáta, ktoré zadal Zákazník.

IV. Osobitné ustanovenia pri uplatnení reklamácie

Spotrebiteľom

1. Poučenie Spotrebiteľa o jeho právach podľa osobitného predpisu (ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení):

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie má právo sa rozhodnúť, ktoré z práv, uvedených v predchádzajúcom odseku uplatňuje a na základe toho určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.</>

4. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.</>

V. Alternatívne riešenie sporov

1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia [●] www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke Predávajúceho www.cropp.com/sk/sk/contacts/ resp. e-mail support.sk@cropp.compred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.

 

Reklamácia Tovaru 

(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že reklamujete objednaný Tovar)

Predávajúci: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, ICO 36 787 507

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vl. č. 13176/S

E-mail: support.sk@cropp.com

 

 

Údaje, ktoré vyplní  Kupujúci

Meno a priezvisko: ............................................................. e-mail: .................................

Adresa: ................................................................................

Číslo objednávky: * ..................................................................................................

Číslo faktúry: *         ..........................................

Týmto Vám oznamujem, že reklamujem nasledovný objednaný  Tovar:

Popis tovaru: .....................................................................................................

Popis vady:     .....................................................................................................

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (čl. III. bod 3. Reklamačného poriadku)  ..................................................................................

Tovar bol zakúpený dňa:                                           Kúpna cena Tovaru:

Doklad o kúpe tovaru:       faktúra č. ...........................

Tovar bol odovzdaný Predávajúcemu:

na prevádzke/odoslaný do sídla spoločnosti ** dňa ..................................

V prípade vybavenia reklamácie vrátením kúpnej ceny objednaného Tovaru súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo: ............................................................................***

Dátum ........................................

Podpis  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  ...............................

 

Údaje, ktoré vyplní  Predávajúci

Číslo reklamácie: ..................................       Dátum uplatnenia Reklamácie: .............................

Dátum a spôsob dodania Tovaru Predávajúcemu: ...............................................................................

Dátum a spôsob vybavenia reklamácie:  .................................................................................................

 

 

 (*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**) Nehodiace sa škrtnite

(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto formuláre o uplatnení reklamácie

 

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.