Политика за поверителност

Политика за поверителност

Нашият най-важен приоритет е да защитаваме информацията и да спазваме Вашата поверителност, докато ползвате нашия уеб сайт, така че ние се грижим да предприемаме подходящи мерки за защита и за Вашето удобство при ползването на нашите уеб сайтове. Настоящата Политика определя правилата и обхвата на обработването на данните Ви от наша страна и свързаните с тях Ваши права и отговорности.


Условия и определения:

 • Уеб сайт – онлайн магазинът на https://www.cropp.com/bg/bg/
 • Потребител – физическо лице, използващо Уеб сайта.
 • LPP – LPP Fashion Bulgaria EOOD, Sofia 1407, 32A Cherni vrah blvd.
 • ОРЗД – Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.


Администраторът на лични данни е:

LPP Fashion Bulgaria EOOD

Sofia 1407, 32A Cherni vrah blvd. 

BG 201589895

Дружеството LPP е назначило Длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни и упражняването на правата, свързани с обработването на данните:

- по пощата до: LPP Fashion Bulgaria EOOD, Sofia 1407, 32A Cherni vrah blvd. 
- по имейл до: dataprivacy@lpp.com

 

Цели и правни основания за обработването на лични данни

 1. 1.   Онлайн пазаруване и услуги

 Ние обработваме Вашите данни до степента, необходима за сключване и изпълнение на договора за продажба и предлагане на други наши услуги, като например:

a)    предоставяне на уеб сайтове и мобилни приложения, за да представяме и продаваме наши продукти;

b)    предоставяне на местни услуги, също и такива, предлагани във физическите магазини на LPP, както и по време на събития и изложения, на които LPP присъства;

c)    пускане на редовни и повтарящи се рекламни програми;

d)    обработване на сключени трансакции, което включва например уреждане на плащания и изпращане на стоки;

e)    справяне със и обработване на искания, свързани с права на потребители, например съгласно законна гаранция или връщане на стоки преди или след изпълнение на договора за продажба, а също и чрез пряк контакт (телефон, имейл);

f)     предоставяне на: информация, съобщения, бюлетин и други директни съобщения от LPP;

g)    гарантиране на защитата, функционалността и стабилността на нашите услуги на всяко ниво;

h)   оценка и измеримост на данните, свързани с процеса на пазаруване

i)    предлагане, предоставяне и обработване на ваучери за подарък и намаления;

j)      представяне на собствените продукти на LPP на базата на Вашите модни предпочитания.

 

В случай на сключване на договор, изпълнение и предоставяне на услугите, които Вие възнамерявате да използвате, Вашите лични данни се обработват на базата на сключения договор за продажба (член 6(1)(б) от ОРЗД). В останалите случаи законният интерес на компанията LPP, произтичащ от работата ѝ, е правното основание (член 6(1)(е) от ОРЗД).

 

2. Представяне на продукти и услуги

 Вашите данни могат да бъдат обработвани също и за: 

a)    анализиране честотата на показвани продукти на уеб сайта и представяне на продукти и услуги на LPP, съответстващи на Вашата история на пазаруване и предпочитанията Ви;

b)    персонализиране на представянето на продукти и услуги на марки на LPP въз основа на данните, които сте предоставили;

c)    адаптиране на изгледа на уеб страницата и предоставяне на препоръки, които да отговарят на Вашите модни предпочитания.

За тази цел ние използваме данни за устройството и данни за достъп, а така също аналогови данни, получени от нашите партньори. Персонализираното представяне на продукти и услуги Ви позволява да използвате уеб сайта удобно и лесно и гарантира наличността на всички продукти, които предлагаме. Чрез персонализация ние можем да представяме стоки и услуги, съответстващи на Вашите нужди.

Правното основание за обработване на данни с цел нашите продукти да съвпаднат с Вашите предпочитания е законният интерес на LPP под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

 

3. Реклама и пазарно проучване, анализ на данни

 В рамките на анализи на данни, включително пазарно проучване, ние използваме Вашите данни за наши собствени рекламни нужди, за да:

a)    създаваме целеви групи от потребители (също и в социални медии, като например Facebook) със сходни интереси и очаквания, сходен подход при използването на уеб сайта или при пазаруване (сегментация);

b)    събираме и обработваме информация във връзка с демографски данни, модни предпочитания, пазаруване и навици при използване на уеб сайта, както и за да използваме тази информация с цел дейности, рекламиращи продуктите и услугите на марките на LPP;

c)    разкриваме и предвиждаме модни тенденции;

d)    разработваме прогнози за онлайн пазаруване;

e)    рекламираме наши продукти и услуги;

f)     планираме и анализираме ефективността на промоционалните дейности в рамките на целеви групи;

g)    подобряваме и приспособяваме промоционални дейности във връзка с наши продукти и услуги.

 

По този начин ние можем да Ви представяме интересни продукти на всички марки на LPP в съответствие с Вашите предпочитания, като използваме статистически данни, които са обобщени и анонимни, а също така и данни, които може да бъдат свързани с определен човек посредством допълнителни стъпки.

 

Правното основание за обработване е законният интерес на LPP под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

 

4. Разработване на продукти и технологии

 

Ние използваме Вашите данни с цел разработване на наши продукти и услуги (създаване на мобилни приложения, разработване на технологии, персонализиране на наши услуги) и приспособяването им към Вашите предпочитания. Когато правим това, ние използваме обобщени, псевдонимизирани или анонимизирани данни, които подпомагат и ускоряват разрешаването на проблеми при онлайн пазаруването и са полезни за нивото на клиентско обслужване. Така ние преследваме следните цели:

a)    създаване на технически решения, които включват отстраняване на проблеми, свързани с търсене на подходящи продукти, за да рационализираме Вашето пазаруване;

b)    рационализиране на каналите за комуникация с Администратора посредством използване на автоматизирани решения за връзка (напр. чатбот);

c)    оптимизиране на персонализирани услуги и технологии по отношение на анализ на данни, рекламиране на марките на LPP и онлайн пазаруване;

d)    разработване на технологии, за да се гарантира защитата на ИТ системите, личните данни, както и за да се предотврати измама;

e)    оптимизиране на бизнес и логистични процеси, състоящо се в ускоряване и опростяване на изпълнението на сключени договори и предлагани услуги;

f)     непрекъснато развитие на технически решения, рационализиращи и оптимизиращи персонализирането на предлаганите продукти и услуги;

g)    прилагане и разработване на решения за автоматизирано разрешаване на проблеми, докладвани от потребителите;

h)    предотвратяване на измами;

i)      разработване и проверка на софтуерни решения, предназначени за оптимизиране на необходими бизнес и логистични процеси.

 

Правното основание за обработване на Вашите данни е законният интерес на Администратора, включващ разработването на продукти и технологии, за да се управлява бизнесът правилно и да се съобразяват продуктите и услугите с Вашите нужди (член 6(1)(е) от ОРЗД).

 

5. Оптимизиране на услугата

 

С цел подобряване на нашите бизнес операции и защита на интересите на LPP, Вашите данни се обработват, за да:

a)    се подобри клиентското обслужване, предоставяно от отдела за обслужване на клиенти, особено чрез внедряване на решения, рационализиращи обработването на докладваните проблеми (автоматизация на услугите);

b)    се предотврати измама;

c)    се осигури съответствие по отношение на правата на потребителите, произтичащи от сключване на договор (право на подаване на оплаквания или на връщане на стоки);

d)    се изпълняват надлежно задълженията на LPP, свързани със сключването на договори за продажба (документация за трансакции и съхраняване на данъчна документация);

e)    се докаже съответствието на нашия бизнес по отношение на закона, особено във връзка с правата на потребителите и защитата на личните данни;

f)     се гарантират претенциите на LPP.

 

Правното основание за обработването на Вашите данни е нашият законен интерес, който е оптимизиране на нашия бизнес, и ако изискването за обработване на данни произтича от приложимите закони (напр. данъчно законодателство, законодателство за защита на потребителите), данните се обработват, за да се покаже съответствието на нашия бизнес с това законодателство (член 6(1)(е) от ОРЗД).

 

Какви данни обработваме

 1. За да регистрираме Ваш акаунт в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес.
 2. За да Ви разрешим да използвате и управлявате Вашия акаунт в уеб сайта: собствено име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, пол, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава), данъчен идентификационен номер или личен идентификационен номер (ако се издава фактура).
 3. За изпращане на информация (бюлетин) относно промоционални кампании, специални предложения, промокодове: имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане.
 4. За да изпълняваме Вашите договори за продажби, регистрирани в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава), данъчен идентификационен номер или личен идентификационен номер (ако се издава фактура), данни за Вашето пазаруване в уеб сайта.
 5. За да изпълняваме договори, сключени без Ваша регистрация в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава), данъчен идентификационен номер (ако се издава фактура).
 6. За да Ви информираме за наличността на продуктите, които изрично сте уточнили: имейл адрес.
 7. За да се разплащаме с Вас за върнати стоки: номер на банкова сметка.
 8. За да можете да се свържете с нас: собствено име и фамилия, данни за трансакцията (адрес за доставка, поръчани артикули), данни за контакт (пощенски адрес, включително улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава, имейл адрес, телефонен номер), гласови записи – за да подобрим качеството на клиентското обслужване, ние може да записваме телефонните обаждания, за което Вие ще бъдете информирани в началото на телефонния разговор.


Права на субектите на данни

Във връзка с обработването на лични данни Вие имате правото да:

 1. Изтриете Вашия акаунт сами, като започнете процедура по изтриване в раздел „Моите данни“.
 2. Изтриете Вашите данни, без да предоставяте причина за това; в някои случаи това може да доведе до изтриване на Вашия акаунт в уеб сайта.
 3. Възразите срещу обработването на Вашите данни изцяло или отчасти и поради конкретна причина.
 4. Ограничите обработването на Вашите данни за определен период от време или до определена степен.
 5. Коригирате или поправяте Вашите лични данни. Можете също сами да правите промени след влизане в уеб сайта в раздела „Моите данни“.
 6. Можете да се отпишете от бюлетина също и като щракнете ТУК.
 7. Прехвърлите Вашите данни към друг правен субект. За тази цел можете да се свържете с нас чрез формуляра за контакт, като посочите името и адреса на правния субект, на когото ще прехвърлим Вашите данни, и обхвата на данните – т.е.укажете коя информация трябва да прехвърлим. Прехвърлянето ще се извърши по електронен път, след като потвърдите искането. Това е необходимо, за да се гарантира сигурността на тези данни и да се потвърди, че искането идва точно от Вас.
  1. Бъдете информирани за обхвата на обработването на лични данни.
  2. Подадете оплакване до надзорния орган за лични данни; в Полша това е Председателят на Агенцията за защита на личните данни, адрес: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Подаването на искания и упражняването на Вашите права няма да окаже влияние върху нашите изпълнени действия. Вие ще получите информация относно резултата вследствие на Вашето искане в рамките на един месец.

Ние съхраняваме данните за Вашите трансакции за периода, произтичащ от данъчното законодателство, или за да гарантираме нашите интереси като Администратор, като събираме доказателства, свързани с оценяване на оплаквания или връщане на стоки. Изтриването на данните от Ваша страна не спира тяхното обработване в посочения аспект.


Съобщения, свързани с личните данни

Можете да ни изпращате всякакви известия или искания, свързани с личните данни, чрез избран от Вас канал:

 1. Имейл до: support.bg@cropp.com
 2. Телефонно обаждане до: 58 353 63 63
 3. Формуляр за контакт, наличен на уеб сайта
 4. Писмо до: LPP Fashion Bulgaria EOOD, 1407 Sofia, 32A Cherni vrah blvd., BG 201589895.


Период на запазване на личните данни

Ние пазим лични данни за периода:

a)  на съществуването на Вашия акаунт на уеб сайта;

b)  произтичащ от данъчното законодателство (данни за трансакции) – 5 години след края на данъчната година, когато е възникнало нашето данъчно задължение;

c)   произтичащ от използването на клиентско обслужване (под каквато и да е форма) – 2 години след всеки контакт;

d)  на нашите промоционални дейности (бюлетин) – докато не оттеглите съгласието си;

e)  на пряко рекламиране на наши продукти – докато не отправите ефективно и законно възражение;

f)    на Вашето чакане за уведомление за наличност на продукт – до 6 месеца след Вашето искане;

g)  на статистически дейности, претендиране или защита на претенции (напр. оплаквания) – до изтичане на давността, предвидена за претенцията по закон.


Предаване на данни за обработване и споделяне на данни

Ние предаваме Вашите данни за обработване до степента, която се изисква за постигане на определени цели, на нашите партньори и на компаниите от групата на LPP. Те включват, но не са ограничени до персонала на складовете и пунктовете за продажби. За по-голямо удобство при използването на онлайн магазина от Ваша страна ние можем също да споделяме Вашите данни с доставчици на ИТ или аналитични услуги (напр. свързани с изготвянето на персонализирано представяне на продукт или сегментиране на потребители), доставчици на облачни услуги (напр. посредством използване на софтуер на сървъри на доставчици), страни, изпращащи кореспонденция, рекламираща наши продукти или услуги (бюлетин). Ние също така предоставяме данни на правни субекти, участващи в изпълнението на договор, сключен на уеб сайта, т.е. на куриерски компании и оператори на плащания. Те стават администратори на тези данни от момента, в който данните бъдат споделени. Списък с доверени партньори, на които ние предаваме или с които споделяме лични данни, е наличен ТУК.

Освен за целите, определени в Политиката за поверителност, Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица или каквито и да е други правни субекти. Ето защо няма да получавате други рекламни материали, освен наши. Ние не предоставяме рекламни услуги на трети лица.

Ние гарантираме защитено обработване на Вашите лични данни чрез използване на ефективни и подходящо подбрани технически и организационни мерки.


Предаване на данни извън ЕИЗ

В рамките на използването от страна на Администратора на инструментите за подпомагане на настоящите операции, предоставяни напр. от Google, Вашите лични данни може да бъдат предавани към държави извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), по-специално към Съединените американски щати (САЩ) или към друга държава, където партньор на Google поддържа инструменти, използвани за обработване на лични данни в сътрудничество с Администратора. Правилното обезпечаване на защитата на обработените лични данни извън ЕИЗ е гарантирано от изпълнението на външни договори във връзка с обработването на данни, базирани на стандартни договорни клаузи, които отговарят на изискванията на ОРЗД.


Търговска информация – бюлетин

Можете да се абонирате за бюлетина, като предоставите Вашия имейл адрес или телефонен номер. Чрез предоставянето на тези данни Вие се съгласявате да получавате търговска информация, която идва само от LPP (по имейл или в текстово съобщение). Ние използваме средства за електронна комуникация, за да Ви информираме за налични продукти и услуги, тенденции, специални предложения, продажби на последни бройки, промокодове (за тази цел може да споделим имейл адреса или телефонния ви номер с нашите доверени партньори) и незавършени покупки в онлайн магазина. Вие може да бъдете помолени да изкажете мнението си чрез анкети.

Можете да се отпишете от абонамента по всяко време, като щракнете върху връзката, налична във всяко съобщение с бюлетин, или като изпратите имейл до: support.bg@cropp.com.


Уведомление за наличност на продукт

По Ваше искане ние може да Ви изпращаме електронни уведомления във връзка с наличност на продукти, които сте посочили. Когато продуктът бъде наличен, ще получите уведомление на имейл адреса, който сте предоставили. Личните данни се предоставят доброволно, но те са необходими, ако желаете да получите уведомлението.


Данни, обработвани от уеб сайтове и от мобилни устройства

С цел предоставяне на услуги на Вас (когато това е необходимо или произтича от наш или на трети страни законен интерес), ние имаме право автоматично да получим и регистрираме данни, прехвърлени към сървъра от уеб браузъри или от Вашите устройства (напр. за да гарантираме сигурността на ИТ активите или сигурността на други потребители). Данните може да включват напр. бисквитки, IP адрес, параметри на софтуер и хардуер, разглеждани уеб сайтове, идентификационен номер на мобилно устройство, информация за използване на приложения и други данни за устройствата и системите, които използвате. Събирането на тази информация подпомага правилното функциониране на уеб страниците и Ви позволява да използвате удобно и да имате пълен достъп до нашия уеб сайт.


Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи ИТ данни, които позволяват на уеб сайта да функционира правилно. Те се съхраняват на Вашите крайни устройства. Файловете позволяват да се разпознае устройството и изгледът на уеб сайта да се приспособи правилно към Вашите предпочитания. Бисквитките са необходими, за да Ви позволят да влезете в уеб сайта правилно и да използвате всички функционалности без прекъсвания. Бисквитките ни информират за Вашата активност в уеб сайта, но те не позволяват пълното Ви идентифициране. Бисквитки може да се използват например за:

a)    приспособяване на съдържанието на уеб сайта към Вашите предпочитания и оптимизиране на използването на уеб страниците;

b)    създаване на статистика, която да ни помогне да разбираме как използвате нашия уеб сайт, така че да можем да показваме съдържание, съответстващо на Вашите модни предпочитания;

c)    поддържане на сесия;

d)    предоставяне на рекламно съдържание във връзка с наши продукти, което да отговаря на Вашите нужди.

За повече информация относно бисквитките щракнете ТУК.


Влизане в системата с акаунти в социални медии

Можете да се регистрирате на нашите уеб сайтове и след това да използвате опцията да влизате в тях чрез Вашия акаунт в социална медия (напр. Facebook, Google и т.н.). От вас зависи как се регистрирате или как влизате. Вашето влизане в системата се удостоверява от сайта на социалната медия.

Вие също така получавате информация относно обхвата на данните, които сайта на социалната медия ни предоставя. В този случай това са данни, необходими и достатъчни за Вашата идентификация и за защитеното създаване на акаунт в нашите уеб сайтове. Данните са от Вашия публичен профил и включват основно Вашето собствено име, фамилия и имейл адрес.

 

Ние нямаме никакви права по отношение на Вашия акаунт в социална медия, особено що се отнася до публикуване на каквото и да е съдържание в него. За повече информация относно данните, използвани от сайтовете на социални медии, посетете Политиката за поверителност на съответния сайт (напр. Facebook – https://www.facebook.com/policy.php, Google – https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Сайтът на социалната медия, която сте използвали, за да се регистрирате на нашия уеб сайт, не ни информира за изтриването на Вашия акаунт в сайта на тази социална медия, нито за Вашето решение да не влизате чрез този акаунт, затова Вашите данни, използвани за влизане, ще останат в нашата база данни. Докато сте влезли в нашия уеб сайт, можете да изтриете акаунта си лично, като започнете процедурата по изтриване на акаунт в раздела „Моите данни“.

Дори и ако изтриете данните си, ние не спираме непременно тяхното обработване; ние съхраняваме данните за Вашите трансакции за периода, произтичащ от данъчното законодателство, или за да гарантираме нашите интереси като Администратор, като събираме доказателства, свързани с анализиране на оплаквания или връщане на стоки.


Facebook Custom Audience

С помощта на инструмента Facebook Custom Audience ние можем да предаваме защитена база данни с имейл адреси или телефонни номера на наши клиенти към инструментите на Facebook. Ако сте регистриран потребител на Facebook или други уеб сайтове от групата на Meta и вашият имейл адрес или телефонен номер е същият като този, който сте подали при посещаване на тези уеб сайтове, може да ви бъдат показвани спонсорирани съобщения за нашите оферти, тенденции, специални предложения, разпродажби или купони за отстъпка. С този инструмент ние няма да предаваме рекламна информация директно чрез вашия имейл адрес или телефонен номер. Можете да дезактивирате сами функцията за ремаркетинг Custom Audiences в настройките за реклама. За тази цел трябва да влезете във вашия Facebook акаунт. За повече информация относно нестандартните целеви групи посетете: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

 

Добавка за Facebook

Нашият сайт съдържа добавка за Facebook (Facebook Inc. с адрес 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, САЩ). Добавката за Facebook на нашия сайт е отбелязана с емблемата на Facebook. Добавката ще Ви свърже директно с профила ни в сървъра на Facebook. Тогава Facebook научава, че сте посетили нашия сайт от Вашия IP адрес.

Ако посещавате нашия сайт, докато сте влезли в профила си във Facebook, Facebook ще запише информация за посещението. Дори ако не сте влезли, Facebook може да получи информация за IP адреса. Искаме да подчертаем, че компанията Facebook не ни информира за данните, които е събрала, нито за начина, по който ги използва. Целта и обхватът на данните, събрани от Facebook, са неизвестни за нас.

Ако желаете да получите допълнителна информация относно Политиката за поверителност, се свържете с компанията Facebook или прочетете нейните условия за ползване: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ако не желаете да споделяте с Facebook информация за Вашите посещения на нашите уеб страници, Ви препоръчваме първо да излезете от акаунта си във Facebook.


Пиксел и други сходни технологии

Партньорите, чиито услуги използваме, може да поставят т. нар. „пиксел“ на нашите уеб сайтове. С помощта на „пиксел“ или друга сходна технология се установява връзка със сървърите на партньорите ни, когато посещавате нашите уеб сайтове. Поставянето на „пиксел“ изисква съгласие от ваша страна, което предоставяте, когато приемате промоционални бисквитки. Партньорите ни може да съпоставят показваните специални оферти за нашите продукти с модните ви предпочитания, определени въз основа на информацията, предоставена на партньорите ни по време на вашето използване на уеб сайтовете.

По този начин можете да получавате персонализирано съдържание за нашите продукти, така че те да са по-интересни за вас и да са съобразени с предпочитанията ви. Като получаваме такива данни, ние също така можем да измерваме степента на успех на персонализираните реклами и да създаваме отчети във връзка с това съдържание. Подробна информация за обработката на вашите данни от страна на нашите партньори е налична ТУК.


Facebook Pixel

Нашите уеб страници включват Facebook Pixel, така че да можем да Ви рекламираме продукти на нашите марки въз основа на Вашите интереси винаги когато посещавате Facebook или други сайтове, които също използват този инструмент. Впоследствие Вие може да получавате персонализирана реклама, така че нашият уеб сайт и продуктите, които предлагаме, да са възможно най-интересни за Вас и да съвпадат с Вашите нужди по най-добрия възможен начин. Като получаваме такива данни, ние също така можем да измерваме степента на успех на персонализираните реклами и да създаваме отчети във връзка с това съдържание. Събираните данни са анонимни, тъй като ние не получаваме информация относно самоличността на потребителя. Данните се съхраняват и обработват от Facebook и затова е възможно да бъдат свързвани с правилния профил на потребителя. Facebook използва тези данни за рекламни цели. За повече информация относно защитата на поверителността посетете страницата на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Можете да дезактивирате сами функцията за ремаркетинг Custom Audiences в настройките за реклама. За тази цел трябва да влезете във Вашия акаунт.

 

Информационно известие, отнасящо се до Политиката за поверителност

 

TikTok Pixel

Уеб сайтовете ни съдържат TikTok Pixel, в резултат на което всеки път, когато посещавате уеб сайта на TikTok, ви се показват базирани на интересите ви реклами на продукти на нашите брандове. В резултат на това можете да получавате персонализирани реклами на наши продукти, които да са възможно най-интересни за вас и да съвпадат с вашите предпочитания по най-добрия възможен начин. Като получаваме такива данни, ние също така можем да измерваме степента на успех на персонализираните реклами и да създаваме отчети във връзка с това съдържание. Събираните данни са анонимни, тъй като ние не получаваме информация относно самоличността на потребителя. Данните се съхраняват и обработват от TikTok и затова е възможно да бъдат свързвани с правилния профил на потребителя. TikTok използва тези данни за рекламни цели.

За повече информация относно защитата на поверителността посетете уеб сайта на TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings


Информация за профилите на марката LPP в социалните медии

Ние имаме профили в следните социалните медии: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (наричани по-долу „социални медии“), където публикуваме информация за продуктите на нашите марки. Администраторите на социалните медии записват Вашето поведение чрез бисквитки и други подобни технологии, а също и по време на всяко взаимодействие с нашите профили. Пълният обхват и целите на обработването на лични данни в социалните медии се определят от техните администратори.

Ако посетите нашите профили, ние получаваме достъп до обща статистика във връзка с Вашите интереси и демографски данни (като например възраст, пол, регион), генерирани от администраторите на социални медии. Ние сме изцяло отговорни за управлението и публикуването в тези профили, за публикувана от потребители информация, като това се отнася и за лични съобщения, както и за комуникация в определени сайтове на социални медии.

Facebook и Instagram се администрират от Facebook Ireland Ltd. с адрес 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия (Facebook).

YouTube се администрира от Google Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, САЩ.

Pinterest се администрира от Pinterest Inc. с адрес 550 Brannan St, San Francisco, САЩ

Ако Вие имате акаунт в сайт на конкретна социална медия, ние имаме достъп до информацията, зададена като публична, при същите условия като другите потребители на уеб сайта.

Докато посещавате профила, администраторът на социалната медия използва бисквитки и други подобни технологии за наблюдение на поведението на потребителя и действията, които предприемате. Информацията се събира например, за да се създаде статистика на сайта. Статистиката съдържа само анонимизирани статистически данни за потребителите, посещаващи профила, и те не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние нямаме достъп до лични данни, използвани от социалните медии, за да изготвим например статистика на сайта.

Поради статистиката на сайта, генерирана от социалните медии, ние имаме информация за това как Вие използвате Вашите профили и кое от публикуваното съдържание е най-популярно. Чрез тази информация ние подобряваме профилите си, като по-точно приспособяваме съдържанието, което публикуваме, към Вашите интереси и предпочитания. Администраторите на всеки от уеб сайтовете на социалните медии отговарят за обработването на Вашите данни с цел генериране на статистика на сайта. Следователно всеки от администраторите е длъжен да Ви информира за всякакви въпроси, свързани с обработването на лични данни с цел създаване на статистика на сайта, както и за възможността за упражняване на правото на защита на поверителността съгласно приложимите закони.

Ние използваме услугите, предлагани от сайтовете на социални медии, за да рекламираме стоки и услуги, особено чрез сегментиране на потребители и дейности, позволяващи ни правилно да приспособяваме продуктите, които предлагаме, към Вашите нужди (в съответствие с правилата, изложени в условията за ползване на тези сайтове).

За повече информация относно Вашите права за защита на данните по отношение на създаването на статистика на сайта и на възможността за директно упражняване на тези права при взаимодействия със социалните медии посетете:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl


Декларация за защита на данните от Google Analytics

 

Нашите сайтове използват механизмите за анализи на уеб услуги на Google Inc. (Google Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ): Google Analytics, Google Double Click и Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click и Google Tag Manager използват бисквитки, за да анализират как се използват уеб сайтовете. Информацията, събрана от бисквитките, се предава на сървърите на Google в САЩ и се архивира.

Ако функцията за анонимизиране на IP адрес е активирана, докато посещавате нашия уеб сайт, Вашият IP адрес на Потребител е съкратен от Google. Това се отнася за държавите – членки на Европейския съюз, и за други държави, изброени в споразумението за Европейската икономическа зона. Само в специални случаи се изпраща пълен IP адрес до сървъра на Google в САЩ, където той е съкратен. По този начин функцията за анонимизиране на IP адреса е активна на нашия уеб сайт.

По искане на оператора на уеб сайта Google използва събраната информация за анализ на трафика на уеб сайта и за изготвяне на отчети за използването на уеб сайта и на други услуги, свързани с използването на уеб сайта. IP адресът, предаден от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, не се съхранява заедно с други данни на Google.

Можете да управлявате настройките на бисквитките във Вашия уеб браузър. Вашият избор може да компрометира цялостното използване на някои функционалности на уеб сайта. Вие можете да дезактивирате записването на данните за използването на уеб сайта (включително IP адрес), събрани от бисквитките, и предаването им на Google, както и споделянето им от Google, като изтеглите и инсталирате добавката, достъпна на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уеб сайт с цел неговото подобряване, както и за да Ви представим привлекателни продукти на нашите марки.

 

Google Ads

В рамките на използването на инструментите на Google Ads Вашите данни може да бъдат изпращани на други партньори и доставчици на LPP. Целта на използването на Google Ads е рекламиране на продуктите на нашите марки чрез Google Ads на външни уеб сайтове. Въз основа на данните, получени от рекламни кампании, ние можем да определим степента на успех на нашите промоционални дейности. Ние правим това, като показваме само реклами, които съвпадат с Вашите модни предпочитания, а целта ни е да подобряваме нашия уеб сайт, за да го направим по-привлекателен за Вас. Ако посетите нашия уеб сайт чрез реклама в Google – Google Ads, една бисквитка ще бъде записана на Вашия компютър, но това няма да позволи Вашата пълна идентификация. Събраната информация може да се отнася до показването на определени реклами в уеб сайтове, в търсачката на Google, както и от партньори на Google. Ако сте регистриран потребител на Google, Google може да свърже посещението Ви на нашия уеб сайт с Вашия акаунт. Ако не сте регистриран потребител на Google или ако не сте влезли в системата, Google може също да запише Вашия IP адрес.


Google Ads Customer Match

С помощта на инструмента Google Ads Customer Match ние можем да изпращаме защитена база данни с имейл адреси или телефонни номера на наши клиенти към инструментите на Google. Ако сте регистриран потребител например на YouTube, Gmail или други уеб сайтове от групата на Google и вашият имейл адрес или телефонен номер е същият като този, който сте подали при посещаване на уеб сайтове от групата на Google, може да ви бъдат показвани спонсорирани съобщения за нашите оферти, тенденции, специални предложения, разпродажби или купони за отстъпка. С този инструмент ние няма да предаваме рекламна информация директно чрез вашия имейл адрес или телефонен номер. За повече информация относно показването на реклами според установения списък с клиенти посетете: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263


Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Ние използваме механизмите за анализ на уеб услуги на Google Marketing Platform, като например Display & Video 360, Campaign Manager 360 и Search Ads 360. В уеб сайтовете ни се използва етикетът Floodlight DV360 с цел оценка на ефективността на промоционалните и рекламните кампании на нашите брандове. Целта е да се оптимизира показването на определени реклами в полза на тези, които отговарят на вашите предпочитания или модни вкусове. Инструментът позволява да се събира и съхранява информация за рекламите, върху които щраквате, както и информация за поведението ви на уеб сайтовете на трети лица. Google използва ИД на бисквитки, за да записва кои реклами в кой браузър се показват, като по този начин може да предотврати показването им повече от веднъж. Освен това Google може да използва ИД на бисквитки, за да записва конвертирания, свързани с рекламни заявки. Бисквитките не съдържат никакви лични данни, като например имейл адрес, фамилия или домашен адрес. Този инструмент позволява на вашия браузър да се свързва автоматично със сървъра на Google.

 

Целта ни е да ви представим онези продукти на нашите брандове, които отговарят на вашите интереси.

 

За повече информация относно Google Marketing Platform отидете на адрес https://marketingplatform.google.com/about/.

 

Отписване от маркетингови инструменти

Можете да управлявате настройките на бисквитките във вашия уеб браузър. Вашият избор може да компрометира цялостното използване на някои функционалности на уеб сайта. Можете да дезактивирате записването на данните за използването на уеб сайта (включително IP адрес), събрани от бисквитките, и предаването им на Google, както и споделянето им от Google, като изтеглите и инсталирате добавката, достъпна на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ако не желаете да получавате персонализирани представяния на наши продукти или реклами от наши партньори, можете да използвате следните решения: 

 1. можете да изберете подходящите настройки във вашия браузър, като дезактивирате бисквитки на трети страни; за повече информация вижте ;Политиката за бисквитките
 2. можете да дезактивирате бисквитките за Conversion Tracking, т.e. да дезактивирате бисквитките от домейна www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads; тези настройки ще бъдат изтрити, след като бисквитките бъдат изтрити;
 3. можете да дезактивирате персонализираните реклами, които са част от кампанията About Ads, на http://www.aboutads.info/choices; настройките ще бъдат изтрити, след като бисквитките бъдат изтрити;
 4. можете да изберете перманентно дезактивиране във Firefox, Internet Explorer или Google Chrome на адрес http://www.google.com/settings/ads/plugin; имайте предвид обаче, че това може да ограничи функционалността на нашия уеб сайт;
 5. Деактивирайте маркетинговите услуги на Criteo на https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

 

За повече информация относно Политиката за поверителност на Google посетете: https://policies.google.com/privacy.

 

Промени в Политиката за поверителност

Услугите и функционалностите на уеб сайта може да се променят, което означава, че в бъдеще ние можем да променяме Политиката за поверителност. Ние ще обявяваме новите версии на документа на уеб сайта. Документът се предоставя с цел информация. Посочената по-горе информация е преработена на 17.07.2023.

Актуализация на политиката за поверителност!

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.

Политиката за поверителност.

1. Администраторът на Вашите лични данни е LPP Fashion Bulgaria EOOD, 1113 Sofia, 12 Nikolay Haytov str., fl.3, office 8, BG 201589895;

2. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни по електронна поща: dataprivacy@lpp.com или чрез кореспонденция на посочения по-горе адрес;

3. По отношение на Вашите лични данни, моля, свържете се с support.bg@cropp.com;

4. Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на изричното ви съгласие с цел изпращане на търговска информация (бюлетин) за текущи промоции, продуктови новини и услуги, свързани с марките, собственост на LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Личните данни ще бъдат обработвани, докато не оттеглите съгласието си за абонамент за бюлетин;

6. Можете да управлявате съгласията от раздела "Моят профил", ако сте регистриран потребител в нашия онлайн магазин.