Πολιτική Απορρήτου

Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πληροφοριών και ο σεβασμός του απορρήτου σας, καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και την ευκολία που σας παρέχει η χρήση των ιστότοπών μας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τους κανόνες και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Όροι και ορισμοί:

 • Ιστότοπος – το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση https://www.cropp.com/gr/el/
 • Χρήστης – ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
 • LPP – η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778 (εφεξής, «LPP»), με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερόμενο), αριθ. REGON 190852164, ΑΦΜ 583-10-14-898.
 • ΓΚΠΔ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ακόλουθος:

Η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778, με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερόμενο), αριθ. REGON 190852164, ΑΦΜ 583-10-14-898.

Η LPP έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων:

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: LPP SA, Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Πολωνία
- μέσω email στο: dataprivacy@lpp.com

 

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που απαιτείται για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και για την προσφορά άλλων υπηρεσιών μας, όπως:

a) παροχή ιστότοπων και εφαρμογών για κινητές συσκευές, προκειμένου να παρουσιάσουμε και να πωλήσουμε τα προϊόντα μας,

b) παροχή τοπικών υπηρεσιών, καθώς και αυτών που προσφέρονται στα φυσικά καταστήματα της LPP και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει η LPP,

c) έναρξη τακτικών και κυκλικών προγραμμάτων προώθησης,

d) διεκπεραίωση των συναφθεισών συναλλαγών, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εξόφληση πληρωμών και την αποστολή αγαθών,

e) χειρισμός και επεξεργασία αιτημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης ή της επιστροφής αγαθών, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, καθώς και μέσω άμεσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),

f) παροχή πληροφοριών, μηνυμάτων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων άμεσων επικοινωνιών της LPP,

g) εγγύηση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της σταθερότητας των υπηρεσιών μας σε κάθε επίπεδο,

h) αξιολόγηση και δυνατότητα μέτρησης των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και των ακυρώσεων που έγιναν από τον Χρήστη,

i) προσφορά, παράδοση και επεξεργασία καρτών δώρων και εκπτώσεων,

j) παρουσίαση των προϊόντων της LPP με βάση τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εκτέλεσης και παροχής των υπηρεσιών που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συναφθείσας σύμβασης πώλησης (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το έννομο συμφέρον της LPP που απορρέει από την επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί τη νομική βάση (Άρθρο 6, Παράγραφος 1(στ) του ΓΚΠΔ).

2. Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

a) ανάλυση της συχνότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο και παρουσίαση αγαθών και υπηρεσιών της LPP που αντιστοιχούν στο ιστορικό αγορών σας και στις προτιμήσεις σας,

b) εξατομίκευση της παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP με βάση τα δεδομένα που έχετε παράσχει,

c) προσαρμογή των προβολών στην ιστοσελίδα και δημιουργία προτάσεων που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούμε δεδομένα συσκευής και δεδομένα πρόσβασης, καθώς και ανάλογα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας. Η εξατομικευμένη παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο άνετα και εύκολα και εγγυάται τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που προσφέρουμε. Με την εξατομίκευση, μπορούμε να παρουσιάσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αντιστοίχιση των προϊόντων μας στις προτιμήσεις σας είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

3. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων

Στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις δικές μας διαφημιστικές ανάγκες, προκειμένου να πράξουμε τα εξής:

a) να δημιουργούμε ομάδες-στόχους χρηστών (και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook) με παρόμοια ενδιαφέροντα και προσδοκίες, παρόμοια προσέγγιση στη χρήση του ιστότοπου ή στις αγορές (τμηματοποίηση),

b) να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με δημογραφικά δεδομένα, προτιμήσεις αναφορικά με τη μόδα, συνήθειες αγορών και χρήσης του ιστότοπου και για να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP,

c) να εντοπίζουμε και να προβλέπουμε τις τάσεις της μόδας,

d) να δημιουργούμε προβλέψεις για τις ηλεκτρονικές αγορές,

e) να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,

f) να σχεδιάζουμε και να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης εντός των ομάδων-στόχων,

g) να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητες προώθησης όσον αφορά τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα προϊόντα όλων των εμπορικών σημάτων της LPP σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, καθώς και δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω πρόσθετων βημάτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

4. Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (δημιουργία εφαρμογών για κινητά, ανάπτυξη τεχνολογιών, εξατομίκευση των υπηρεσιών μας) και την αντιστοίχισή τους με τις προτιμήσεις σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά, ψευδωνυμοποιημένα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την επίλυση προβλημάτων στις ηλεκτρονικές αγορές και είναι επωφελή για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε τους ακόλουθους στόχους:

a) δημιουργία τεχνικών λύσεων που αφορούν την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναζήτηση των κατάλληλων προϊόντων προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία αγορών σας,

b) εκσυγχρονισμός των διαύλων επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τη χρήση αυτοματοποιημένων λύσεων επικοινωνίας (π.χ. chatbot),

c) βελτιστοποίηση των εξατομικευμένων υπηρεσιών και τεχνολογιών όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, την προώθηση των εμπορικών σημάτων της LPP και τις ηλεκτρονικές αγορές,

d) ανάπτυξη τεχνολογιών για την εγγύηση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, των προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη της απάτης,

e) βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών που συνίστανται στην επιτάχυνση και απλούστευση της εκτέλεσης των συναπτόμενων συμβάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών,

f) συνεχής ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της εξατομίκευσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,

g) εφαρμογή και ανάπτυξη λύσεων για την αυτοματοποιημένη επίλυση προβλημάτων που αναφέρουν οι πελάτες,

h) πρόληψη της απάτης,

i) ανάπτυξη και επαλήθευση λύσεων λογισμικού που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των αναγκαίων επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και την προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες σας (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

5. Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών

Με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την προστασία των συμφερόντων της LPP, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με τους εξής σκοπούς:

a) βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, ιδίως μέσω της εφαρμογής λύσεων που εκσυγχρονίζουν την επεξεργασία των αναφερόμενων προβλημάτων (αυτοματοποίηση υπηρεσιών),

b) πρόληψη της απάτης,

c) διασφάλιση της συμμόρφωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τη σύναψη της σύμβασης (δικαίωμα υποβολής παραπόνων ή επιστροφής αγαθών),

d) δέουσα συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της LPP που συνδέονται με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης (τεκμηρίωση συναλλαγών και αποθήκευση φορολογικών εγγράφων),

e) απόδειξη της συμμόρφωσης της επιχείρησής μας όσον αφορά τη νομοθεσία, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

f) διασφάλιση των απαιτήσεων της LPP.

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, το οποίο αναφέρεται στη βελτιστοποίηση της επιχείρησής μας, και εάν η απαίτηση επεξεργασίας δεδομένων προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών), τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση της επιχείρησής μας με την εν λόγω νομοθεσία (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

 1. Για την εγγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου ή προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).
 3. Για την αποστολή πληροφοριών (ενημερωτικό δελτίο) σχετικά με προωθητικές ενέργειες, ειδικές προσφορές, κωδικούς προσφορών: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης.
 4. Για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου ή προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου), λεπτομέρειες των αγορών σας στον ιστότοπο.
 5. Για την εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτονται χωρίς την εγγραφή σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).
 6. Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 7. Προκειμένου να γίνονται διακανονισμοί μαζί σας για τα προϊόντα που επιστρέφετε: αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 8. Προκειμένου να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: όνομα, επώνυμο, στοιχεία συναλλαγής (διεύθυνση αποστολής, παραγγελθέντα είδη), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της οδού, του αριθμού κτηρίου, του αριθμού διαμερίσματος, του ταχυδρομικού κώδικα, της πόλης ή κωμόπολης, της χώρας,της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου), ηχητικά δεδομένα - προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών, ενδέχεται να καταγράψουμε τηλεφωνικές κλήσεις, γεγονός για το οποίο σας ενημερώνουμε στην αρχή της κλήσης.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ακολουθώντας τη διαδικασία διαγραφής λογαριασμού στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 2. Να διαγράψετε τα δεδομένα σας χωρίς να αιτιολογήσετε τον λόγο. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο.
 3. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εν όλω ή εν μέρει και για συγκεκριμένο σκοπό.
 4. Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε συγκεκριμένη έκταση.
 5. Να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις αλλαγές μόνοι σας αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο και μεταβείτε στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 6. Να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
 7. Να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλη οντότητα. Για τον σκοπό αυτόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, προσδιορίζοντας το όνομα και τη διεύθυνση της οντότητας στην οποία πρόκειται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας και το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων, ήτοι ποιες πληροφορίες πρόκειται να διαβιβάσουμε. Η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μόλις επιβεβαιωθεί το αίτημά σας. Αυτό είναι απαραίτητο για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων και για να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς.
 8. Να ενημερωθείτε σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 9. Να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με διεύθυνση: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Η υποβολή αιτημάτων και η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στις ολοκληρωμένες ενέργειές μας. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με την έκβαση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές σας για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία ή για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται με την αξιολόγηση παραπόνων ή την επιστροφή αγαθών. Η διαγραφή των δεδομένων σας δεν διακόπτει την επεξεργασία τους ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Επικοινωνίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να μας στείλετε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας ένα κανάλι της επιλογής σας:

 1. Αποστολή email στη διεύθυνση: support.gr@cropp.com
 2. Τηλεφωνική κλήση στο: +30 21 1234 1430 (Κόστος σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του χειριστή)
 3. Φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο
 4. Επιστολή προς: LPP SA, Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Πολωνία

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για τα εξής χρονικά διαστήματα:

a) για το διάστημα ύπαρξης του λογαριασμού σας στον ιστότοπο,

b) για το διάστημα που απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία (δεδομένα συναλλαγών), ήτοι 5 έτη από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο προέκυψε η φορολογική μας υποχρέωση,

c) για το διάστημα που προκύπτει από τη χρήση της Εξυπηρέτησης Πελατών (με οποιαδήποτε μορφή), ήτοι 2 έτη από κάθε επικοινωνία,

d) για τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες (ενημερωτικό δελτίο) μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας,

e) για την άμεση προώθηση των προϊόντων μας, έως ότου εκφράσετε πραγματική και νόμιμη αντίρρηση,

f) για το διάστημα στο οποίο βρίσκεστε σε αναμονή για ειδοποίηση διαθεσιμότητας προϊόντος, ήτοι έως 6 μήνες μετά το αίτημά σας,

g) για στατιστικές δραστηριότητες, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων (π.χ. καταγγελιών) έως ότου λήξει η προθεσμία που προβλέπεται για την αξίωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μεταφορά δεδομένων για επεξεργασία και κοινή χρήση δεδομένων

Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας για επεξεργασία στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στους συνεργάτες μας και στις εταιρείες του Ομίλου LPP. Περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, το προσωπικό των αποθηκών και των σημείων πώλησης. Για τη μέγιστη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής ή υπηρεσιών ανάλυσης (π.χ. που συνδέονται με την προετοιμασία εξατομικευμένης παρουσίασης των προϊόντων ή την τμηματοποίηση των χρηστών), παρόχους υπηρεσιών cloud (π.χ. μέσω της χρήσης λογισμικού στους διακομιστές των παρόχων), μέρη που αποστέλλουν αλληλογραφία για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας (ενημερωτικό δελτίο). Παρέχουμε επίσης δεδομένα σε οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτεται στον ιστότοπο, π.χ. σε εταιρείες ταχυμεταφορών και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Οι εν λόγω φορείς καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από τη στιγμή της κοινοποίησης των προαναφερθέντων. Ο κατάλογος των έμπιστων συνεργατών στους οποίους διαβιβάζουμε ή με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Εκτός από τους στόχους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ή σε άλλες οντότητες. Ως εκ τούτου, δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό πέρα από το δικό μας. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες προώθησης σε τρίτους.

Εγγυόμαστε την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη χρήση αποτελεσματικών και κατάλληλα επιλεγμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Στο πλαίσιο της χρήσης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των εργαλείων για την υποστήριξη των τρεχουσών λειτουργιών, τα οποία παρέχονται π.χ. από την Google, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ή σε άλλη χώρα όπου ο συνεργάτης της Google διατηρεί εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ορθή διαχείριση των επεξεργασμένων Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζεται με την εφαρμογή εξωτερικών συμβάσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Εμπορικές πληροφορίες - Ενημερωτικό Δελτίο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο δίνοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Παρέχοντας αυτά τα δεδομένα συμφωνείτε να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες που προέρχονται αποκλειστικά από την LPP (μέσω email ή γραπτού μηνύματος). Χρησιμοποιούμε μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις τάσεις, τις ειδικές προσφορές, τις εκπτώσεις, τους κωδικούς προσφοράς (για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να μοιραστούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας με τους έμπιστους συνεργάτες μας) και τις ημιτελείς αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητηθεί να εκφράσετε τη γνώμη σας μέσω ερευνών.

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: support.gr@cropp.com

Ειδοποίηση αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων

Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας στείλουμε ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει. Όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο, θα λάβετε ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Τα προσωπικά δεδομένα δίνονται ελεύθερα, αλλά είναι απαραίτητα αν θέλετε να λάβετε την ειδοποίηση.

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ιστότοπους και κινητές συσκευές

Για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών προς εσάς (όπου αυτό είναι απαραίτητο ή προκύπτει από το δικό μας έννομο συμφέρον ή τρίτων), έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε και να καταχωρούμε αυτόματα δεδομένα που μεταδίδονται στον διακομιστή από προγράμματα περιήγησης ή συσκευές σας (π.χ. για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής ή την ασφάλεια άλλων Χρηστών). Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. cookies, μια διεύθυνση IP, παραμέτρους λογισμικού και υλικού, ιστότοπους στους οποίους περιηγηθήκατε, έναν αριθμό ταυτότητας της κινητής συσκευής, πληροφορίες χρήσης εφαρμογών και άλλα δεδομένα σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών υποστηρίζει την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων και σας επιτρέπει την άνετη χρήση και την πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα πληροφορικής, τα οποία επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αποθηκεύονται στις τελικές σας συσκευές. Τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής και την κατάλληλη προσαρμογή της εμφάνισης του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να συνδεθείτε σωστά στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες χωρίς διακοπές. Τα cookies μας ενημερώνουν για τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, αλλά δεν επιτρέπουν την πλήρη ταυτοποίησή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τους εξής σκοπούς:

a) προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ιστοσελίδων,

b) δημιουργία στατιστικών στοιχείων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να εμφανίζουμε περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας ως προς τη μόδα,

c) διατήρηση της συνεδρίας,

d) παροχή διαφημιστικού περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μεταβείτε ΕΔΩ.

Σύνδεση με λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύνδεσης μέσω του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google κλπ.). Ο τρόπος εγγραφής ή σύνδεσης εξαρτάται από εσάς. Η σύνδεσή σας πιστοποιείται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπροσθέτως, λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το εύρος των δεδομένων που μας παρέχονται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για δεδομένα που απαιτούνται και επαρκούν για την ταυτοποίησή σας και για την ασφαλή δημιουργία ενός λογαριασμού στους ιστότοπούς μας. Τα δεδομένα προέρχονται από το δημόσιο προφίλ σας και περιλαμβάνουν κυρίως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αναφορικά με τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, μεταβείτε στην ενότητα πολιτικής απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου (π.χ. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ή Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=el).

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, δεν μας ενημερώνει για τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον εν λόγω ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και για την απόφασή σας να μην συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού αυτού. Για τον λόγο αυτόν, τα δεδομένα σας που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας. Όσο είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ξεκινώντας τη διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού σας στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».

Ακόμη και αν διαγράψετε τα δεδομένα σας, δεν παύουμε απαραίτητα την επεξεργασία τους. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές σας για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία ή προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγοντας στοιχεία που συνδέονται με την ανάλυση παραπόνων ή την επιστροφή αγαθών.

Facebook Custom Audience

Με τη χρήση του εργαλείου Facebook Custom Audience, ενδέχεται να υποβάλουμε μια ασφαλή βάση δεδομένων με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμούς τηλεφώνου των πελατών μας σε εργαλεία του Facebook. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook ή άλλων ιστότοπων του ομίλου Meta και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός του τηλεφώνου σας είναι ο ίδιος με αυτόν που υποβάλατε κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς τους ιστότοπους, ενδέχεται να σας παρουσιαστούν χορηγούμενα μηνύματα σχετικά με τις προσφορές, τις τάσεις, τις ειδικές προωθητικές ενέργειες ή τα εκπτωτικά κουπόνια μας. Με αυτό το εργαλείο, δεν θα διαβιβάσουμε διαφημιστικές πληροφορίες απευθείας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνοι σας τη λειτουργία επαναληπτικής προώθησης «Προσαρμοσμένα Κοινά» στις ρυθμίσεις των διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μη τυποποιημένες ομάδες-στόχους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Πρόσθετο (plugin) Facebook

Ο ιστότοπός μας περιέχει ένα πρόσθετο του Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, ΗΠΑ). Το πρόσθετο του Facebook στον ιστότοπό μας επισημαίνεται με το λογότυπο του Facebook. Αυτό το πρόσθετο θα σας συνδέσει απευθείας με το προφίλ μας στον διακομιστή του Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook μαθαίνει ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας από τη διεύθυνση IP σας.

Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ενώ είστε συνδεδεμένοι στο προφίλ σας στο Facebook, το Facebook θα καταγράψει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη. Ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι, το Facebook είναι σε θέση να λάβει πληροφορίες για τη διεύθυνση IP. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το Facebook δεν μας ενημερώνει για τα δεδομένα που έχει συλλέξει και για τον τρόπο με τον οποίον τα χρησιμοποιεί. Ο σκοπός και το εύρος των δεδομένων που συλλέγονται από το Facebook δεν μας είναι γνωστά.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με το Facebook ή διαβάστε τους όρους χρήσης του κοινωνικού δικτύου: https://www.facebook.com/about/privacy/. Εάν δεν θέλετε να μοιραστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με το Facebook, σας συνιστούμε να αποσυνδεθείτε πρώτα από τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Pixel και παρόμοιες τεχνολογίες

Οι συνεργάτες των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε ενδέχεται να τοποθετήσουν το λεγόμενο «pixel» στους Ιστότοπούς μας. Με τη χρήση του «pixel» ή μιας παρόμοιας τεχνολογίας, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές των συνεργατών μας όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους μας. Η τοποθέτηση του «pixel» απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε κατά την αποδοχή των διαφημιστικών cookies. Οι συνεργάτες μας μπορούν να αντιστοιχίσουν τις ειδικές προσφορές που εμφανίζονται για τα προϊόντα μας με τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας, οι οποίες καθορίζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στους συνεργάτες μας κατά τη διάρκεια της χρήσης των ιστότοπων από εσάς.

Κατά συνέπεια, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο για τα προϊόντα μας, ώστε να είναι πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους συνεργάτες μας είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Facebook Pixel

Οι ιστοσελίδες μας περιλαμβάνουν το Facebook Pixel, ώστε να μπορούμε να διαφημίζουμε προϊόντα των εμπορικών μας σημάτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας κάθε φορά που επισκέπτεστε το Facebook ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να λάβετε μια εξατομικευμένη διαφήμιση, ώστε ο ιστότοπός μας και τα προϊόντα που προσφέρουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα, καθώς δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Τα δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από το Facebook και εξαιτίας αυτού είναι δυνατή η σύνδεση με το σωστό προφίλ χρήστη. Το Facebook χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, επισκεφθείτε το Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνοι σας τη λειτουργία επαναληπτικής προώθησης «Προσαρμοσμένα Κοινά» στις ρυθμίσεις των διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

TikTok Pixel

Οι ιστότοποί μας περιέχουν το TikTok Pixel, με αποτέλεσμα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο του TikTok, να σας παρουσιάζονται διαφημίσεις προϊόντων από τις μάρκες μας που βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας. Κατά συνέπεια, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις των προϊόντων μας, οι οποίες είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσες για εσάς και ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα, καθώς δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Τα δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από το TikTok και εξαιτίας αυτού είναι δυνατή η σύνδεση με το σωστό προφίλ χρήστη. Το TikTok χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του TikTok: https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=en

Πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ της επωνυμίας LPP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαθέτουμε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (εφεξής, «μέσα κοινωνικής δικτύωσης»), όπου δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη συμπεριφορά σας με cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες και κατά τη διάρκεια κάθε αλληλεπίδρασης με τα προφίλ μας. Το πλήρες πεδίο εφαρμογής και οι σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθορίζονται από τους διαχειριστές τους.

Εάν επισκέπτεστε τα προφίλ μας, αποκτούμε πρόσβαση σε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και δημογραφικά δεδομένα (όπως ηλικία, φύλο, περιοχή) που δημιουργούνται από τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την ανάρτηση σε αυτά τα προφίλ, για τις πληροφορίες που αναρτούν οι χρήστες, για τα ιδιωτικά μηνύματα, καθώς και για την επικοινωνία σε συγκεκριμένους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το Facebook και το Instagram διαχειρίζονται η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία («Facebook»).

Το YouTube διαχειρίζεται η Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Καλιφόρνια, ΗΠΑ.

Το Pinterest διαχειρίζεται η Pinterest Inc., 550 Brannan St, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ.

Εάν έχετε λογαριασμό σε συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν οριστεί ως δημόσιες με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους άλλους χρήστες του ιστότοπου.

Καθώς επισκέπτεστε το προφίλ, ο διαχειριστής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν. Οι πληροφορίες συλλέγονται, για παράδειγμα, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου. Τα στατιστικά στοιχεία περιέχουν μόνο ανώνυμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που επισκέπτονται το προφίλ και δεν μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προετοιμασία, για παράδειγμα, στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου.

Λόγω των στατιστικών του ιστότοπου που δημιουργούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τα προφίλ μας και ποιο από το αναρτημένο περιεχόμενο είναι το πλέον δημοφιλές. Με αυτές τις πληροφορίες, βελτιώνουμε τα προφίλ μας, αντιστοιχίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο που αναρτούμε στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Οι διαχειριστές του κάθε ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών για τον ιστότοπο. Κατά συνέπεια, έκαστος διαχειριστής υποχρεούται να σας ενημερώνει για κάθε θέμα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου και για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως μέσω της τμηματοποίησης των χρηστών και των δραστηριοτήτων που μας επιτρέπουν να αντιστοιχίσουμε σωστά τα προϊόντα που προσφέρουμε στις ανάγκες σας (σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στους όρους χρήσης των εν λόγω ιστότοπων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων που σχετίζονται με τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου και για τη δυνατότητα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων απευθείας σε αλληλεπιδράσεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=el

Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων από την Google Analytics

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς ανάλυσης υπηρεσιών ιστού της Google Inc. («Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ»): Google Analytics, Google Double Click και Google Tag Manager. Το Google Analytics, το Google Double Click και το Google Tag Manager χρησιμοποιούν cookies για την ανάλυση του τρόπου χρήσης των ιστότοπων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies διαβιβάζονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αρχειοθετούνται.

Εάν η λειτουργία ανωνυμοποίησης IP είναι ενεργοποιημένη ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η IP του χρήστη συντομεύεται από την Google. Αυτό ισχύει για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη που αναφέρονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου συντομεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP είναι ενεργή στον ιστότοπό μας.

Κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του ιστοτόπου, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και για την προετοιμασία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που κοινοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν διατηρείται μαζί με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η επιλογή σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πλήρη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των δεδομένων χρήσης του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που συλλέγονται από τα cookies και τη διαβίβασή τους στην Google, καθώς και την κοινή χρήση τους από την Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας για να τον βελτιώσουμε και να σας παρουσιάσουμε ελκυστικά προϊόντα των εμπορικών μας σημάτων.

Google Ads (Διαφημίσεις της Google)

Στο πλαίσιο της χρήσης των εργαλείων Google Ads, τα δεδομένα σας μπορούν να αποσταλούν σε άλλους συνεργάτες και παρόχους της LPP. Ο σκοπός της χρήσης του Google Ads είναι η προώθηση προϊόντων των εμπορικών σημάτων μας μέσω διαφημίσεων της Google σε εξωτερικούς ιστότοπους. Βάσει των δεδομένων που λαμβάνουμε από τις διαφημιστικές εκστρατείες, μπορούμε να προσδιορίσουμε το ποσοστό επιτυχίας των προωθητικών μας ενεργειών. Αυτό το επιτυγχάνουμε εμφανίζοντας μόνο διαφημίσεις που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας και σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας ώστε να τον κάνουμε πιο ελκυστικό για εσάς. Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, ήτοι του Google Ads, θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ένα cookie, το οποίο όμως δεν επιτρέπει την πλήρη ταυτοποίησή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να αφορούν την προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων σε ιστότοπους, στη μηχανή αναζήτησης της Google και από τους συνεργάτες της Google. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Google, η Google μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Google ή δεν έχετε συνδεθεί, η Google μπορεί επίσης να αποθηκεύσει τη διεύθυνση της IP σας.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε εξατομικευμένες παρουσιάσεις των προϊόντων μας ή διαφημίσεις από τους συνεργάτες μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λύσεις:

α) να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας απενεργοποιώντας τα cookies τρίτων,

β) να απενεργοποιήσετε τα cookies για την Παρακολούθηση Μετατροπής, δηλαδή να απενεργοποιήσετε τα cookies από τον τομέα «www.googleadservices.com»,https://www.google.de/settings/ads στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτές οι ρυθμίσεις αυτές θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies,

γ) να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» στη διεύθυνση http://www.aboutads.info/choices. Οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies,

δ) να απενεργοποιήσετε μόνιμα τα cookies στον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στο http://www.google.com/settings/ads/plugin. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Google Ads Customer Match

Με τη χρήση του εργαλείου Google Ads Customer Match, ενδέχεται να υποβάλουμε μια ασφαλή βάση δεδομένων με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμούς τηλεφώνου των πελατών μας σε εργαλεία της Google. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης π.χ. του YouTube, του Gmail ή άλλων ιστότοπων του ομίλου Google και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός του τηλεφώνου σας είναι ο ίδιος με αυτόν που υποβάλατε κατά την επίσκεψή σας σε ιστότοπους του ομίλου Google, ενδέχεται να σας παρουσιαστούν χορηγούμενα μηνύματα σχετικά με τις προσφορές, τις τάσεις, τις ειδικές προωθητικές ενέργειες ή τα εκπτωτικά κουπόνια μας. Με αυτό το εργαλείο, δεν θα διαβιβάσουμε διαφημιστικές πληροφορίες απευθείας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την καθιερωμένη λίστα πελατών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Χρησιμοποιούμε μηχανισμούς ανάλυσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Πλατφόρμας Μάρκετινγκ της Google, όπως το Display & Video 360, το Campaign Manager 360 και το Search Ads 360. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν την ετικέτα Floodlight DV360 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών και διαφημιστικών εκστρατειών των εμπορικών σημάτων μας. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της προβολής ορισμένων διαφημίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας και στις προτιμήσεις σας αναφορικά με τη μόδα. Το εργαλείο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ, καθώς και πληροφοριών με βάση τη συμπεριφορά σας στους ιστότοπους τρίτων μερών. Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να καταγράψει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης, αποτρέποντας έτσι την εμφάνισή τους για παραπάνω από μία φορά. Επιπλέον, η Google μπορεί να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookies για να καταγράφει μετατροπές που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επώνυμα ή διευθύνσεις κατοικίας. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησής σας να συνδέεται αυτόματα με τον διακομιστή της Google.

Ο σκοπός μας είναι να σας παρουσιάσουμε εκείνα τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας που συνάδουν με τα ενδιαφέροντά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πλατφόρμα Μάρκετινγκ της Google, μεταβείτε στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/about/.

Διαφημίσεις Microsoft Bing

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις διαφημίσεις Bing Ads της εταιρείας Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ). Για τον λόγο αυτό, τη στιγμή που εισέρχεσαι στον ιστότοπό μας μέσω του προγράμματος περιήγησης Microsoft Bing, το οποίο προωθεί προϊόντα από τις μάρκες μας, αποθηκεύεται στον υπολογιστή σου ένα αρχείο cookie. Χρησιμοποιούμε cookies ως μέρος του εργαλείου Διαφημίσεις Microsoft Bing για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας. Τα αποθηκευμένα cookies καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σου στις ιστοσελίδες μας, καθώς και για τα προϊόντα των εμπορικών μας σημάτων που κέντρισαν το ενδιαφέρον σου. Τα cookies επιτρέπουν τη σαφή ταυτοποίηση ενός προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο για τον εντοπισμό της ταυτότητάς των χρηστών του ιστότοπού μας.

Για να λάβεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας Microsoft Bing, επισκέψου την ακόλουθη διεύθυνση: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement .

Μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Αποχώρηση από τα εργαλεία μάρκετινγκ.

Εξαίρεση από τα εργαλεία μάρκετινγκ

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η επιλογή σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πλήρη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των δεδομένων χρήσης του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που συλλέγονται από τα cookies και τη διαβίβασή τους στη Google, καθώς και την κοινή χρήση τους από τη Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε εξατομικευμένες παρουσιάσεις των προϊόντων μας ή διαφημίσεις από τους συνεργάτες μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λύσεις:

 1. Να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας απενεργοποιώντας τα cookies τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην πολιτική απορρήτου.
 2. Να απενεργοποιήσετε τα cookies για την Παρακολούθηση Μετατροπής, δηλαδή να απενεργοποιήσετε τα cookies από τον τομέα «www.googleadservices.com», https://www.google.de/settings/ads. Αυτές οι ρυθμίσεις αυτές θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies.
 3. Να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» στη διεύθυνση http://www.aboutads.info/choices. Οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies.
 4. Να επιλέξτε τη μόνιμη απενεργοποίηση στον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads/plugin. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
 5. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Criteo επιλέγοντας την ένδειξη https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, μεταβείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μπορεί να αλλάξουν, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου στο μέλλον. Θα ανακοινώνουμε τις νέες εκδόσεις του εγγράφου στον ιστότοπο. Το έγγραφο παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Αναθεωρήσαμε τις παραπάνω πληροφορίες στις 2023-07-17.

 

Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου!

Αναζητούμε συνεχώς νέες λύσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας. Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και φροντίζουμε για την προστασία των πληροφοριών σας. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την ενημέρωση της λειτουργίας του ιστοτόπου, σας ζητάμε να διαβάσετε τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, όπου παρουσιάζουμε τις αρχές χειρισμού των προσωπικών δεδομένων, το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που σχετίζονται με αυτά.

Πολιτική απορρήτου

1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η LPP S.A., με έδρα το Γκντανσκ, οδός Łąkowa 39/44, αριθμός KRS 0000000778,

2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprivacy@lpp.com ή μέσω αλληλογραφίας στην προαναφερθείσα διεύθυνση,

3. Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση support.gr@cropp.com;

4. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας με σκοπό την αποστολή εμπορικών πληροφοριών (ενημερωτικό δελτίο) σχετικά με τρέχουσες προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp),

5. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο,

6. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να διαχειριστείτε τις συγκαταθέσεις από την ενότητα "Ο λογαριασμός μου".