DOVANŲ KORTELĖS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Šiose Sąlygose ir Nuostatose (toliau Sąlygos) aprašytos visos dovanų kortelių sąlygos, kurios priklauso UAB LPP Lithuania.

I. APIBRĖŽIMAI
Šių Sąlygų turinyje vartojamos frazės ir sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:

 1. Paslaugų teikėjas – UAB LPP Lithuania, kurios buveinės adresas yra J. Balčikonio g. 3, LT – 08247 Vilnius.
 2. Parduotuvė – stacionari prekių pardavimo vieta, esanti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir pažymėta prekių ženklu: „Sinsay“, „Reserved“, „Cropp“, „Mohito“ arba „House“.
 3. Dovanų kortelė – turėtojui išduotas dovanų kuponas, suteikiantis teisę parduotuvėse įsigyti vieną ar daugiau pirkinių už nustatytą sumą.
 4. Klientas – asmuo, kuris parduotuvėje įsigyja Dovanų kortelę.
 5. Vartotojas – bet kuris Dovanų kortelės savininkas ar turėtojas, pateikiantis ją Parduotuvėje.
 6. Prekės – Parduotuvėse parduodami produktai.
 7. Sandoris – operacija, atliekama su Dovanų kortele, kai visa Dovanų kortelėje esanti suma arba jos dalis iškeičiama į siūlomas prekes.

II. DOVANŲ KORTELĖS ĮSIGIJIMAS IR IŠDAVIMAS

 1. Dovanų kortelę galima įsigyti bet kurioje parduotuvėje.
 2. Klientas gali įsigyti Dovanų kortelę už pasirinktą sumą, bet ne mažesnę kaip 10 EUR (dešimt eurų). Įsigyti Dovanų kortelę galima tik EUR valiuta.
 3. Dovanų kortelės vertė lygi joje esančių taškų skaičiui. 1 (vienas) taškas yra lygus 1 EUR (vieno euro) vertei.
 4. Dovanų kortelė Klientui išduodama popierine forma.
 5. Už Dovanų kortelę galima atsiskaityti grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele, kurią priima Paslaugos teikėjas. Mokėjimas už Dovanų kortelę negali būti atliekamas naudojant kitą Dovanų kortelę.
 6. Perkant Dovanų kortelę nuolaidos jai netaikomos.
 7. Dovanų kortelė nėra elektroninė mokėjimo priemonė pagal galiojančius teisės aktus, taip pat nėra elektroninė mokėjimo kortelė.
 8. Dovanų kortelė nekeičiama į grynuosius pinigus (visus ar dalį).
 9. Dovanų kortelė negrąžinama ir nekeičiama į grynuosius pinigus.
 10. Paslaugos teikėjas neišduoda Dovanų kortelės dublikatų.
 11. Dovanų kortelės išdavimas Vartotojui nėra pardavimas, kuriam taikomas pridėtinės vertės mokestis, kaip apibrėžta atitinkamuose mokesčių teisės aktuose. Vartotojas, pateikęs prašymą Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip Dovanų kortelės išdavimo metu, turi teisę iš jo gauti tik rašytinį mokėjimo kvitą, kuris nėra pinigų priėmimo kvitas ar PVM sąskaita faktūra, kaip mokėjimo įrodymą.

III. DOVANŲ KORTELĖS GALIOJIMAS IR PANAUDOJIMAS.

 1. Dovanų kortelę galima iškeisti į prekes tik stacionariose parduotuvėse.
 2. Dovanų kortelėje esančias lėšas Vartotojas gali iš dalies arba visiškai panaudoti bet kurioje pasirinktoje parduotuvėje. Likusias Dovanų kortelėje lėšas Vartotojas gali panaudoti kitoje Parduotuvėje nei ta, kurioje atliko pirmąją Operaciją.
 3. Dovanų kortelė leidžia Vartotojui savo nuožiūra įsigyti vieną ar daugiau Prekių Parduotuvėse, neviršijant Dovanų kortelėje esančio limito.
 4. Vartotojui sudarius Prekių pirkimo – pardavimo sutartį su Paslaugos teikėju ir pateikus Dovanų kortelę išpirkimui, Dovanų kortelėje sukauptų taškų suma sumažinama taškų skaičiumi, kuris lygus parduodamos prekės kainos dydžiui.
 5. Jei Vartotojo įsigyjamų Prekių kaina yra didesnė nei Dovanų kortelėje esančių lėšų suma, Vartotojas privalo sumokėti kainų skirtumą kita Parduotuvėje priimtina mokėjimo forma, įskaitant kitą Dovanų kortelę.
 6. Dovanų kortelė galioja nuo to momento, kai ji išduodama Klientui Parduotuvėje, ir Klientui nereikia jos papildomai aktyvuoti.
 7. Dovanų kortelė galioja 12 mėnesių nuo jos įsigijimo dienos.
 8. Pasibaigus Dovanų kortelės galiojimo terminui, Paslaugos teikėjas gali vėl aktyvuoti Dovanų kortelę tik tuo atveju, jei Vartotojas nepanaudoja likusių Dovanų kortelėje esančių lėšų jos galiojimo laikotarpiu. Norėdamas pratęsti Dovanų kortelės galiojimo terminą, Vartotojas privalo pateikti prašymą dėl Dovanų kortelės pakartotinio aktyvavimo bet kurioje pasirinktoje Parduotuvėje.
 9. Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti atlikti Dovanų kortelės operaciją, jei:
  1. Dovanų kortelėje trūksta lėšų,
  2. dėl techninių problemų su Dovanų kortele Parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant: nesugebėjimą prisijungti prie Paslaugos teikėjo IT sistemos arba Dovanų kortelės sugadinimą tiek, kad negalima nuskaityti Dovanų kortelėje saugomų duomenų,
  3. Paslaugos teikėjo nesugebėjimas iš naujo aktyvuoti Dovanų kortelės Vartotojo prašymu, pasibaigus jos galiojimo laikui.
 10. Kai Dovanų kortelė yra panaudojama, o gautų Prekių vertė yra mažesnė nei dabartinė Dovanų kortelės vertė, Vartotojas neturi teisės gauti nepanaudotos Dovanų kortelėje sukauptų lėšų dalies grynaisiais pinigais. Likusią nepanaudotą Dovanų kortelės vertę Vartotojas gali naudoti Dovanų kortelės galiojimo laikotarpiu.
 11. Dovanų kortelė yra perduodama kortelė ir gali būti perduota kitam asmeniui, kuris tampa naudotoju nuo jos perdavimo momento.
 12. Vartotojas turi teisę tiesiogiai Parduotuvėse pasitikrinti, kokia yra dabartinė Dovanų kortelės, kuria jis nori pasinaudoti, vertė.
 13. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą Dovanų kortelės naudojimą ir saugumą. Paslaugos teikėjas neatsako už Dovanų korteles, kurios buvo prarastos, sugadintos ar sunaikintos po to, kai jos buvo perduotos Naudotojui. Jei Dovanų kortelė prarandama (įskaitant vagystę), sugadinama ar sunaikinama, ji negali būti pakeista.

IV PREKIŲ, ĮSIGYTŲ SU DOVANŲ KORTELE, GRĄŽINIMAS

 1. Jei Klientas grąžina Parduotuvėse Prekes, įsigytas Dovanų kortele, Paslaugos teikėjas jam grąžina Dovanų kortelės taškus, kurių skaičius atitinka grąžinamų Prekių kainą.
 2. Vartotojui Prekių grąžinimo metu išduotai Dovanų kortelei taikomos visos šių Taisyklių nuostatos.
 3. Jei pateikiamas skundas dėl Prekių, įsigytų Parduotuvėse panaudojant Dovanų kortelę, Vartotojui galioja ir yra taikomos Civiliniame kodekse nustatytos teisės.

V. SKUNDAI IR PRAŠYMAI

 1. Vartotojas turi teisę pateikti skundą, jei iš Dovanų kortelės nepagrįstai buvo paimtas mokestis arba jei Dovanų kortelė buvo sugadinta prieš ją įsigyjant arba Paslaugos teikėjui priimant Dovanų kortelę.
 2. Skundą ar prašymą galima pateikti raštu bet kurioje pasirinktoje parduotuvėje jos darbo valandomis.
 3. Skunde turi būti nurodyta: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, skundą pagrindžiančios aplinkybės ir konkretus su skundu susijęs Vartotojo prašymas. Rekomenduojama prie skundo pridėti jį pagrindžiančius dokumentus, kurie gali būti naudingi sprendžiant skundą.
 4. Jei skunde pateiktus duomenis ar informaciją reikia papildyti, prieš skundo nagrinėjimą Paslaugos teikėjas paprašys skundą pateikusio asmens papildyti skundą nurodyta apimtimi.
 5. Paslaugos teikėjas išnagrinėja bylą per 30 dienų nuo teisingai pateikto skundo gavimo dienos. Vartotojas apie skundo nagrinėjimo rezultatus informuojamas elektroniniu paštu, Vartotojo nurodytu adresu arba raštu. Jei skundas atmetamas, Paslaugos teikėjas informuoja Naudotoją, nurodydamas tokio sprendimo priežastis.
 6. Jei skundas yra pateikiamas per kurjerių ar kitą panašią tarnybą, siuntimo išlaidas apmoka Vartotojas.
 7. Jei pateikiamas skundas dėl Dovanų kortelės, kuri yra sugadinta taip, kad jos negalima toliau tinkamai naudoti, Vartotojas privalo pateikti skundžiamą Dovanų kortelę Paslaugos teikėjui.
 8. Jei skundas bus patenkinamas, Paslaugos teikėjas Vartotojui išduos naują Dovanų kortelę, kurios vertė atitiks skundžiamoje Dovanų kortelėje sukauptas lėšas. Dovanų kortelės galiojimo laikotarpis bus lygus skundžiamai Dovanų kortelei taikomam galiojimo laikotarpiui.
 9. Skundą pateikusio Naudotojo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Paslaugos teikėjo duomenų apsaugos politika, kurią galima rasti adresu: https://www.cropp.com/lt/lt/privacy-policy.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Dovanų kortelės sąlygų ir nuostatų turiniu galima susipažinti Parduotuvėse ir interneto svetainėse:
  https://www.reserved.com/lt/lt/
  ,
  https://www.cropp.com/lt/lt/,
  https://www.mohito.com/lt/lt/,
  https://www.housebrand.com/lt/lt/,
  https://www.sinsay.com/lt/lt/.
 2. Visus šiose Taisyklėse ir sąlygose aprašymus klausimus reglamentuoja visuotinai galiojantys įstatymai.
 3. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir sąlygas. Iš dalies pakeistos Sąlygos bus paskelbtos 1 dalyje nurodytose interneto svetainėse ir Parduotuvėse.
 4. Šios taisyklės galioja nuo 2023 08 01.

Privatumo politikos atnaujinimas!

Nuolat ieškome naujų sprendimų, kad galėtume geriau pateisinti Jūsų lūkesčius naudojantis mūsų svetaine. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir rūpinamės informacijos apsauga, susijusia su Svetainės atnaujinimu, todėl prašome susipažinti su nauja Privatumo politikos redakcija, kurioje pristatome tvarkymosi su asmens duomenimis taisykles, taip pat jūsų teises ir pareigas.