REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „CROPP X FELIX”

 

 1.              DEFINICJE

 

1.1.         Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator                         Bartosz Lubera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Lubera Spectra z siedzibą przy ul. Filtrowa 81/36; 02-032 Warszawa, NIP: 5791951420, REGON 142380679.

Przyrzekający Nagrody        LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

BRAND I AM Bogumiła Grabowska
ul. Łukowska 15/178, 04-133 Warszawa, NIP: 568 152 08 31, REGON: 147168470

Regulamin                            oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „CROPP X FELIX”, wiążący dla Organizatora, Przyrzekającego Nagrody oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Przyrzekającego Nagrody oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs                               oznacza konkurs pod nazwą „CROPP X FELIX” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Instagram                 oznacza serwis internetowy pod domeną www.instagram.com.

Profil                                    oznacza profil publiczny @cropp w Serwisie Instagram.

Praca Konkursowa              oznacza rolkę wideo dodaną przez Uczestnika w Serwisie Instagram na publicznym profilu Uczestnika z oznaczeniem w treści posta @cropp i #CroppIs20.

Uczestnik                             oznacza użytkownika Serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

Zwycięzca                            oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę

Nagroda Główna 1              oznacza voucher do serwisu eBilet (https://www.ebilet.pl/) o wartości 2200 zł, voucher zakupowy w postaci karty podarunkowej na kwotę 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych Cropp w Polsce oraz karton orzeszków marki Felix o wartości 100 zł (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.23)

W konkursie przewidziana jest jedna Nagroda Głowna 1 stopnia.

Nagroda Główna 2               oznacza voucher do serwisu eBilet o wartości 800 zł (https://www.ebilet.pl/), voucher zakupowy w postaci karty podarunkowej na kwotę 300 zł na zakupy w salonach stacjonarnych Cropp w Polsce oraz karton orzeszków marki Felix o wartości 100 zł (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.23)

W konkursie przewidziane są 3 tożsame Nagrody Główne 2 stopnia.

Nagroda Główna 3              oznacza głośnik JBL Flip 6, voucher zakupowy w postaci karty podarunkowej na kwotę 200 zł na zakupy w salonach stacjonarnych Cropp w Polsce oraz karton orzeszków marki Felix o wartości 100 zł (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.23)

W konkursie przewidziane są 3 tożsame Nagrody Główne 3 stopnia.

Nagroda                               Nagroda Główna 1, Nagroda Główna 2 lub Nagroda Główna 3

 

Komisja Konkursowa          oznacza zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.

 

Post konkursowy                oznacza post opublikowany na profilu @cropp w Serwisie Instagram rozpoczęcia Konkursu, zawierający zadanie konkursowe

 

Followers                               oznacza użytkownika serwisu Instagram, który obserwuje Profil

 

2.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.         Konkurs ogłaszany jest w Internecie, w Serwisie Instagram.

2.2.         Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3.         Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram poprzez opublikowanie rolki wideo na publicznym profilu Uczestnika wraz z oznaczeniem w treści posta @cropp i #CroppIs20.

2.4.         Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany ani powiązany
z Serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi lub Przyrzekającemu Nagrody, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.5.         Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.

2.6.         Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu Przyrzekającego Nagrody, niezmieniające zasad Konkursu i niemające wpływu na status Uczestnika.

 

3.              TERMINY


3.1.         Zgłoszenia do Konkursu można dokonać od dnia 22.03.2024 od g. 0:00 do dnia 07.04.2024, do godziny 23:59.

3.2.         Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3.3.         Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 12.04.2024 r., nie później niż do godziny 23:59.

3.4.         Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzcy, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Profilu Instagram @cropp przed upływem dotychczasowego okresu prowadzenia Konkursu.

 

4.              UCZESTNICTWO W KONKURSIE


4.1.         Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2.         W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

4.2.1.    w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz

4.2.2.    posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, oraz

4.2.3.    posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą, oraz

4.2.4.    zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

4.3.         W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

4.4.         Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych, to jest nazwy użytkownika w Serwisie Instagram, w celu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu pod Postem konkursowym.

 

 5.       ZASADY KONKURSU


5.1.         Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

5.2.         Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora oraz Przyrzekającego Nagrody w związku z Konkursem poprzez Profil w Serwisie Instagram.

5.3.         Konkurs polega na opublikowaniu na publicznym Profilu Uczestnika w serwisie Instagram rolki wideo wraz z oznaczeniem w treści posta @cropp oraz #CroppIs20 zgodnie z postanowieniami punktu 5.4.

5.4.         Zadaniem Uczestnika Konkursu jest opublikowanie na publicznym Profilu Uczestnika w serwisie Instagram rolki wideo, na której Uczestnik pokaże w kreatywny sposób swoją największą zajawkę (pasję, zainteresowanie) wraz z oznaczeniem w treści posta @cropp oraz #CroppIs20

5.5.         Uczestnik może opublikować jedną Pracę Konkursową w Serwisie Instagram, spełniające wymagania określone w punkcie 5.4. i zgodne z niniejszym Regulaminem.

5.6.         Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.

5.7.         Nagrody nie podlega kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko raz.

5.8.         Nagrody nie łączą się z innymi kodami rabatowymi.

5.9.         Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich.

5.10.      Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.

5.11.      Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:

a)       treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,

b)       marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody,

c)       treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody lub osoby trzeciej,

d)       treści, które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Cropp lub Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody.

5.12.      Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5.13.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagród w sytuacji, gdy żadna Praca Konkursowa nie będzie uznana przez Komisję za spełniającą wymóg kreatywności.

5.14.      Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonieni zostaną następujący Zwycięzcy:

1)       1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako najlepsza pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 1 Stopnia,

2)       3 (słownie: trzech) Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową jako drugie w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 2 Stopnia,

3)       3 (słownie: trzech) Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną wybrana przez Komisję Konkursową jako trzecie w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 3 Stopnia,

5.15.          Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5.16.      Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

5.17.      W Konkursie przewidziano 7 Nagród.

5.18.      Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności.

5.19.      Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzców. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzcy nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.20.      Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu @cropp poprzez podanie nazw kont Zwycięzców na Instagramie. Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Serwisu Instagram, w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu oraz w terminie kolejnych 5 dni roboczych przekazać Organizatorowi kompletne oraz prawidłowe dane osobowe niezbędne do ogłoszenia listy Zwycięzców (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) i przekazania nagród (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).

5.21.      W przypadku braku kontaktu we wskazanym w zdaniu drugim terminie lub braku podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych przez Organizatora w terminie określonym w zdaniu trzecim, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.22.      W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody (niepodjęcia przesyłki) nadanej w ustalonym przez Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody terminie, o którym Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu Instagram, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Przyrzekającego Nagrody, a Przyrzekający Nagrody może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

5.23.      Zwycięzcy w zamian za otrzymanie nagród w Konkursie oświadczają, iż udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo ani terytorialnie wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, określonego w punkcie 3.3.  Regulaminu.

5.24.      Praca konkursowa Zwycięzcy mogą zostać umieszczona w Internecie lub wykorzystana w publikacjach offline Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Zwycięzca zapewnia, że umieszczenie jego pracy w Internecie i publikacjach offline Organizatora lub Przyrzekającego Nagrody nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzcy zgłaszającego daną Pracę Konkursową.

5.25.      Zwycięzca nie jest uprawniony do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca jest uprawniony do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Przyrzekającego Nagrody. Utracona, uszkodzona lub w inny sposób wyłączona z możliwości dysponowania nią karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu ani wymianie na nową.

5.26.      Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane Zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość przekazanej Zwycięzcy Nagrody, określonej w punkcie 1.1. Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek należny z tytułu wygranej. Do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek łącznej wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę.

5.27.      Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, że warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki danej Nagrody, a także uprzednie poprawne wypełnienie przez Zwycięzcę dokumentów niezbędnych do jej odbioru (w tym kwestionariusza osobowego) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych (w tym zapłaty podatku). Brak podania tych danych i kwestionariusza jest równoznaczny ze zrzeczeniem się Nagrody przez Zwycięzcę, która w takiej sytuacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 6.       DANE OSOBOWE

 

6.1.         Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2.         Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

6.3.         Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem nagród w Konkursie i realizacji zobowiązań publicznoprawnych.

6.4.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zwycięzcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.5.         Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.

6.6.         Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

 

7.       REKLAMACJE

 

7.1.         Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2.         O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

7.3.         Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4.         Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5.         Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

8.              ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram, prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu Instagram, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

 

9.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.         Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

9.2.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3.         Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

9.4.         Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i Przyrzekającego Nagrodę oraz na stronie internetowej marki Cropp pod adresem: https:// www.cropp.com/pl/pl/. Dodatkowo link do Regulaminu na czasu trwania Konkursu został umieszczony w portalu Instagram ( link BIO).

9.5.         Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Przyrzekającego Nagrody.

9.6.         W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.7.         Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2024 r.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.