Pravidlá použitia darčekových kariet CROPP

1. Výrazy použité v manuály majú nasledujúce významy:

a. Poskytovateľ: LPP Slovakia, s.r.o., IČO: 36 787 507, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, Vl. č: 13176/S.

b. Predajňa: predajňa značky CROPP, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a je označená symbolom pre vydávanie a prijímanie Darčekových kariet CROPP.

c. Darčeková karta CROPP – karta obsahujúca body a slúžiaca ako elektronický voucher pre nákup akéhokoľvek Tovaru CROPP, alebo Služby poskytovanej v ktorejkoľvek Predajni CROPP na území Slovenskej republiky.

d. Kupujúci – osoba, ktorá na Predajni zakúpi Darčekovú kartu CROPP.

e. Užívateľ – vlastník Darčekovej karty CROPP a/alebo osoba nakladajúca s Darčekovou kartou CROPP.

f. Tovar CROPP – tovar dostupný na Predajniach, alebo prostredníctvom služby objednania tovaru Omnichannel.

g. Služba poskytovaná na predajni CROPP – napríklad služba dodania na adresu zákazníka v rámci objednávania tovaru na predajni CROPP (služba Omnichannel).

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Darčekovú kartu CROPP (s ľubovoľným počtom bodov), ak Kupujúci zaplatí poskytovateľovi čiastku vo výške hodnoty uvedenej na Darčekovej karte CROPP. Výška sumy na Darčekovej karte je neobmedzená. Darčeková karta CROPP platí len na území Slovenskej republiky a len počas nižšie stanovenej doby platnosti.

3. Peňažné prostriedky vydané Kupujúcim za nákup Darčekovej karty CROPP prechádzajú do vlastníctva Poskytovateľa v okamihu predaja Darčekovej karty CROPP Kupujúcemu.

4. Hodnota Darčekovej karty CROPP sa rovná počtu bodov na karte pričom 1 bod sa rovná 1,€.

5. V okamihu, keď Užívateľ nakúpi Tovar CROPP s použitím Darčekovej karty CROPP, počet bodov na jeho Darčekovej karte CROPP sa zníži o rovnakú hodnotu, ako je cena zakúpeného Tovaru CROPP v €.

6. Ak je cena Tovaru CROPP nižšia ako výška bodov na Darčekovej karte CROPP, nevyčerpané body na Darčekovej karte CROPP zostávajú na ďalšie použitie.

7. Darčeková karta CROPP nie je platobná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť.

8. Darčeková karta CROPP je platná najdlhšie po dobu 12 mesiacov od dátumu jej zakúpenia. Doba platnosti nemôže byť predĺžená.

9. Darčekovú kartu CROPP je možné využívať len po jej aktivácii a len v Predajniach.

10. Predávať Darčekové karty CROPP je vyhradené len Predajniam.

11. Po prevzatí Darčekovej karty CROPP Kupujúcim nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie Darčekovej karty CROPP.

12. Transakcia vykonaná prostredníctvom Darčekovej karty CROPP je platná aj v prípade, keď Užívateľ získal a/alebo nakladá s Darčekovou kartou CROPP neoprávnene.

13. V prípade straty, zničenia, poškodenia, zneužitia alebo odcudzenia Darčekovej karty CROPP nemá Užívateľ a/alebo Kupujúci právo voči Poskytovateľovi na reklamáciu Darčekovej karty CROPP či právo na náhradu akejkoľvek škody, ak nie je ďalej stanovené inak.

14. Ak má Užívateľ záujem uplatniť a použiť Darčekovú kartu CROPP, musí ju predložiť na pokladni v príslušnej Predajni, v ktorej realizuje nákup Tovaru CROPP.

15. Poskytovateľ je povinný informovať Kupujúceho a Užívateľa o nasledujúcom:

a. Darčekovú kartu CROPP je možné uplatniť len v Predajniach,

b. Darčekovú kartu CROPP nie je možné vymeniť za hotovosť,

c. platnosť Darčekovej karty CROPP je časovo obmedzená. Po uplynutí doby platnosti nie je možné predĺžiť platnosť Darčekovej karty CROPP.

Poskytovateľ má právo odmietnuť prijatie Darčekovej karty v nasledujúcich prípadoch:

a. Darčeková karta CROPP je po dobe platnosti,

b. Darčekovú kartu CROPP nie je možné z technických dôvodov použiť. Jedná sa najmä o tieto prípady:

i. Nie je možné ju pripojiť k počítačovému systému Poskytovateľa,

ii. poškodenie Darčekovej karty CROPP neumožňuje načítať konkrétne dáta.

c. Poskytovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, že Užívateľ nakladá s Darčekovou kartou CROPP oprávnene.

16. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia Darčekovej karty CROPP, z dôvodov, ktoré nemôže Poskytovateľ ovplyvniť. Jedná sa najmä o dočasnú stratu elektronického alebo internetového spojenia na Predajni.

17. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej karty CROPP nemá Užívateľ právo žiadať akékoľvek peňažné plnenie od Poskytovateľa a to ani v prípade, ak body na Darčekovej karte CROPP zostali nevyčerpané.

18. V prípade, keď je cena zakúpeného Tovaru CROPP vyššia ako počet bodov na Darčekovej karte CROPP, je Užívateľ povinný zaplatiť tento rozdiel v hotovosti alebo platobnou kartou alebo je oprávnený zaplatiť tento rozdiel s použitím inej Darčekovej karty CROPP.

19. V prípade poškodenia Darčekovej karty z dôvodov, ktoré nie sú závislé od osoby Kupujúceho a/alebo Užívateľa má Užívateľ právo reklamovať takéto poškodenie u Poskytovateľa na Predajni. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľom bude Kupujúcemu a/alebo Užívateľovi vystavená nová Darčeková karta CROPP s rovnakým počtom bodov a platnosťou, ako mal k dispozícii na reklamovanej Darčekovej karte CROPP.

20. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu/Užívateľovi písomné vyjadrenie k reklamácii Darčekovej karty v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Užívateľom.

21. Reklamácie Darčekových kariet CROPP sa vybavujú len počas prevádzkovej doby Predajní a nová Darčeková karta CROPP môže byť vydaná len počas prevádzkovej doby tej Predajne, v ktorej Užívateľ uplatnil reklamáciu.

22. V prípade požiadavky kupujúceho na výmenu Tovaru CROPP, v rámci lehoty určenej Poskytovateľom bez ohľadu na to či tento Tovar CROPP bol zakúpený s použitím Darčekovej karty CROPP alebo nie, obdrží Kupujúci a/alebo Užívateľ novo vydanú Darčekovú kartu CROPP obsahujúcu množstvo bodov, ktoré zodpovedá hodnote vráteného tovaru CROPP, avšak len vtedy, ak s týmto postupom Kupujúci a/alebo Užívateľ súhlasí. Takto vydaná Darčeková karta CROPP má platnosť 12 mesiacov od dátumu vydania. Tento postup nebude uplatnený v prípade ak Kupujúci zrealizuje výmenu tovaru okamžite na Predajni.

23. Kupujúci v okamihu nákupu Darčekovej karty CROPP prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty CROPP a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať. Užívateľ v okamihu získania Darčekovej karty CROPP prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty CROPP a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať.

24. Užívateľ zakúpením Tovaru CROPP na základe Darčekovej karty CROPP súhlasí s realizovaním transakcie v takom rozsahu, v akom ho umožňujú podmienky použitia Darčekových kariet CROPP vydaných Poskytovateľom.

25. Darčeková karta môže byť použitá výlučne v predajniach CROPP na území Slovenskej republiky na úhradu ceny Tovaru CROPP, alebo služby do výšky aktuálneho limitu na darčekovej karte.

26. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, platia všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky.

27. Užívateľ a/alebo Kupujúci má právo, ak o to vyslovene požiada najneskôr v okamihu dodania (prevzatia) Darčekovej karty CROPP, aby mu Poskytovateľ vydal doklad o zaplatení Darčekovej karty CROPP – nejedná sa ale o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

28. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez udania dôvodov. Tieto podmienky je možné nájsť na webovej stránke https://www.cropp.com/sk/sk/rules-of-gift-cards/, alebo na pokladniach Predajní.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.