Politika privatnosti

Politika privatnosti

Zaštita vaših podataka i poštovanje vaše privatnosti pri korištenju naše web stranice od najveće nam je važnosti te se zato brinemo da na odgovarajući način zaštitimo i osiguramo vašu udobnost prilikom korištenja naših web stranica. U ovoj politici objašnjavamo principe i opseg naše obrade vaših podataka te koja prava i obaveze imate u vezi s tim.

 

Definicije:

Web stranica - online radnja na https://www.cropp.com/ba/bs/
Korisnik – fizička osoba koja koristi Stranicu.
LPP - LPP S.A. sa sjedištem u Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, upisan u Državni sudski registar koji vodi Okružni sud Gdańsk-sjever u Gdanjsku, 7. trgovački odjel pod KRS brojem 778 (u daljem tekstu: ""LPP""), osnovni kapital 3.704.846 PLN (uplaćen u cijelosti), GDPR 190852164, PDV 583-10-14-898.
GDPR - Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ EK.

 

Administrator podataka je:

LPP S.A. sa sjedištem u Gdanjsku, ulica Łąkowa 39/44, upisano u Državni sudski registar koji vodi Okružni sud Gdanjsk - sjever u Gdanjsku, 7. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod KRS brojem 778, osnovni kapital 3.704.846 PLN ( plaćen u potpunosti), REGON (broj poslovnog subjekta) 190852164, PDV 583-10-14-898.

LPP je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti o svim pitanjima vezanim za obradu Vaših ličnih podataka i ostvarivanju Vaših prava vezanih za obradu podataka:

- pismom na adresu: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

- e-poštom na: dataprivacy@lpp.com.

 

Svrhe i pravni osnov obrade ličnih podataka

1. Online kupovina i usluge.

Vaše podatke obrađujemo u mjeri potrebnoj za sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora te za pružanje naših ostalih usluga kao što su:

- stavljanje Usluga i mobilnih aplikacija na raspolaganje za prezentaciju i prodaju naših proizvoda.
- stavljanje lokalnih usluga na raspolaganje, uključujući one koje se nude u LPP radnjama te na događanjima i sajmovima u kojima učestvuje LPP.
- sprovođenje redovnih i cikličnih promotivnih programa.
- rukovanje zaključenim transakcijama, uključujući, na primjer, zaključivanje plaćanja i otpremu robe.
- pružanje usluga i ostvarivanje prava potrošača, na primjer na osnovu garancije ili povrata robe, prije i nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, uključujući i direktnim kontaktom (telefon, e-mail),
- pružanje vlastitih LPP: informacija, komunikacija, biltena i drugih direktnih načina komuniciranja.
- obezbjeđivanje sigurnosti, funkcionalnosti i stabilnosti naših usluga na svim nivoima.
- procjena i mjerljivost podataka vezanih za proces kupovine, uključujući povrate i otkazivanja od strane Korisnika.
- za procjenu i analizu aktivnosti i informacija prikupljenih u sklopu vašeg naloga i kupovina koje ste izvršili na web stranici, uključujući posebno informacije koje se odnose na povrate kako bismo vam predstavili načine plaćanja koji su vam dostupni. (Plaćanja obrađuju subjekti koji u tom smislu sarađuju s Administratorom). Ova radnja materijalno ne utiče na vašu odluku o kupovini i ne ograničava vaš izbor u pogledu asortimana kupljene robe.
- ponuda, pružanje i implementacija poklon kartica, kao i popusta i rabata.
- prezentacija LPP proizvoda prema Vašim modnim preferencijama.

U slučaju sklapanja i izvršenja ugovora i pružanja usluga koje želite koristiti – Vaši lični podaci obrađuju se na osnovu sklopljenog kupoprodajnog ugovora (tj. čl.6.1lit.b GDPR-a). U ostalim slučajevima, pravna osnova je legitimni interes LPP-a koji proizilazi iz predmeta njegove poslovne djelatnosti (čl. 6.1lit.f GDPR-a).


2. Predstavljanje ponude.

Vaši podaci se takođe mogu obrađivati za:

- analiziranje učestalosti proizvoda prikazanih na Stranici i prezentaciju LPP robe i usluga prilagođenih vašoj istoriji kupovine, u skladu s vašim preferencijama.
- personalizacija ponude LPP robnih marki na osnovu vaših podataka.
- za prilagođavanje prikaza na stranici i izradu preporuka koje odgovaraju vašim modnim preferencijama.

U tu svrhu koristimo vaš uređaj i pristupne podatke, kao i analogne podatke primljene od naših partnera. Personalizovana ponuda omogućava da imate ugodno i pristupačno iskustvo na web stranici i da imate pristup svim proizvodima koje nudimo. Personalizacija nam omogućava prezentaciju robe i usluga po Vašoj mjeri.

Pravna osnova za obradu Vaših podataka kako bismo naše proizvode prilagodili vašim preferencijama je legitimni interes LPP-a, a to je direktni marketing (čl. 6(1)(f) GDPR).


3. Oglašavanje i istraživanje tržišta, analiza podataka.

U sklopu analiza podataka, uključujući istraživanje tržišta, vaše podatke koristimo u vlastite promotivne svrhe, kako bismo:

• stvorili ciljne grupe Korisnika (takođe u okviru društvenih medija kao što je Facebook) sa sličnim interesima i očekivanjima, sličnim korištenjem web stranice ili kupovinom (segmentacija).
• za prikupljanje i obradu informacija o demografiji, modnim preferencijama, kupovnim navikama i korištenju Stranice, te za korištenje tih informacija za provođenje aktivnosti promovisanja vlastitih proizvoda i usluga LPP brendova.
• prepoznali i predvidjeli modne trendove.
• za izradu predviđanja za online kupovinu.
• promovisali vlastitih proizvode i usluge.
• planirali i analizirali učinkovitosti promotivnih aktivnosti unutar ciljanih grupa.
• unaprijedili i prilagodili promotivne aktivnosti za vlastite proizvode i usluge.
Na taj način vam možemo prezentovati zanimljive proizvode svih LPP brendova prema Vašim preferencijama koristeći statističke, prikupljene i anonimne podatke, kao i podatke koji se dodatnim radnjama mogu pripisati određenoj osobi.

Pravna osnova za obradu Vaših podataka proizlazi iz legitimnog interesa LPP-a, a to je direktni marketing (čl.6.1lit.f GDPR).

4. Razvoj proizvoda i tehnologije.

Vaše podatke koristimo za razvoj naših proizvoda i usluga (izrada mobilnih aplikacija, razvoj tehnologije, personalizacija usluga), što nam omogućava da prilagodimo ponude prema vašim željama. Pritom koristimo agregirane, pseudonimizirane ili anonimizirane podatke, što olakšava i ubrzava rješavanje problema s online kupovinom, kao i pozitivno utiče na nivo korisničke usluge. Na taj način postižemo ciljeve:

• kreiranje tehničkih rješenja za uklanjanje problema u pronalaženju pravih proizvoda kako bi se poboljšalo vaše iskustvo kupovine,
• poboljšanje komunikacijskih kanala s Administratorom korištenjem automatizovanih rješenja za kontakt (npr. chatbot).
• optimizacija personalizovanih usluga i tehnologija za analizu podataka, promociju robnih marki LPP-a i online kupovinu.
• razvoj tehnologije za osiguranje sigurnosti IT sistema, ličnih podataka i sprječavanje prevara.
• optimizacija poslovnih i logističkih procesa kako bi se ubrzalo i pojednostavilo izvršenje sklopljenih ugovora i ponuđenih usluga.
• kontinuirani razvoj tehničkih rješenja za poboljšanje i optimizaciju personalizacije ponude.
• implementacija i razvoj rješenja koja omogućavaju automatizovano rješavanje problema prijavljenih od strane korisnika.
• sprječavanje prevara
• razvoj i provjera programskih rješenja za optimizaciju potrebnih poslovnih i logističkih procesa.
Pravna osnova za obradu Vaših podataka je legitimni interes Administratora za razvoj proizvoda i tehnologija, koji su nužni za pravilno vođenje poslovanja i prilagođavanje ponude prema Vašim potrebama (čl.6.1lit.f GDPR).

5. Optimizacija usluga

U svrhu poboljšanja poslovanja, kao i zaštite interesa LPP-a, Vaše podatke obrađuje:

• poboljšanje korisničke usluge od strane Službe za korisnike, posebno implementacijom rješenja za ubrzavanje razjašnjenja prijavljenih problema (automatizacija usluge).
• sprječavanje prevara
• osiguravanje poštovanja ostvarivanja vaših ugovornih prava kao potrošača (pritužbe, pravo na povrat).
• uredno ispunjavanje obveza LPP-a u vezi sa sklapanjem kupoprodajnih ugovora (dokumentovanje prometa i vođenje poreznih evidencija).
• dokazivanje usklađenosti u području poslovanja koje proizlazi iz zakonodavstva, posebno prava potrošača i zaštite ličnih podataka.
• osiguranje LPP potraživanja.
Pravna osnova za obradu Vaših podataka je legitimni interes optimizacije Vašeg poslovanja, a u slučaju potrebe obrade podataka koja proizlazi iz zakonodavstva (uključujući, ali ne ograničavajući se na porezni zakon, zakonodavstvo o zaštiti potrošača), dokazivanje usklađenosti našeg poslovanja s ovim zakonima (čl.6.1lit.f GDPR).

Koje podatke obrađujemo.

1. Za registraciju vašeg naloga na web stranici: ime i prezime, adresa e-pošte.
2. Kako biste mogli koristiti i upravljati svojim nalogom na web stranici: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, pol, podaci o adresi (ulica, broj zgrade, broj poslovnog prostora, poštanski broj, grad, država), matični ili poreski broj (u slučaju fakturisanja).
3. Za primanje informacija (newsletter) o promotivnim aktivnostima, posebnim ponudama, kuponima za popust: e-mail adresa, broj telefona, datum rođenja.
4. Za izvršenje kupoprodajnih ugovora koje ste sklopili registrovani na web stranici: vaše ime, e-mail adresa, telefonski broj, adresni podaci (ulica, broj zgrade, broj prostora, poštanski broj, grad, država), matični ili poreski broj (u slučaju izdavanja računa), podaci o kupovini na web stranici.
5. Za izvršenje ugovora sklopljenih bez vaše registracije na web stranici: ime i prezime, e-mail adresa, telefonski broj, podaci o adresi (ulica, broj zgrade, broj poslovnog prostora, poštanski broj, mjesto, država), poreski broj (u slučaju fakturisanja).
6. Za obavještenje o dostupnosti proizvoda koje ste naveli: e-mail adresa.
7. Kako biste omogućili povrat novca za vraćenu robu: broj bankovnog računa
8. Kako bismo vam omogućili da nas kontaktirate: ime, prezime, transakcijski podaci (adresa za dostavu, sastav narudžbe) kontakt podaci (adresa za slanje uključujući ulicu, broj zgrade, broj poslovnog prostora, poštanski broj, grad, država, e-mail adresa, telefonski broj), glas - u svrhu poboljšanja kvalitete naše usluge možemo snimati vođene razgovore, o čemu je pozivatelj obavješten na početku razgovora.

Prava ispitanika.

U vezi s obradom Vaših ličnih podataka, imate pravo:

1. Da sami obrišete svoj nalog aktiviranjem postupka brisanja naloga koji se nalazi u kartici ""Moji podaci"".
2. Za brisanje vaših podataka bez navođenja razloga, zavisno od situacije, to može rezultirati brisanjem vašeg naloga na web stranici.
3. Prigovoriti obradi Vaših podataka u potpunosti ili djelimično, kao i za navedenu svrhu.
4. Ograničiti obradu Vaših ličnih podataka na određeni period ili u određenom domenu.
5. Ispraviti svoje lične podatke. Promjene možete napraviti i sami prijavom na web stranicu pod ""Moji podaci"".
6. Opozvati svoj pristanak za primanje Newslettera.
7. Prenijeti podatke koje imamo na drugi subjekt. U tu svrhu možete nas kontaktirati putem obrasca za prijavu uz navođenje naziva i adrese subjekta kojem prenosimo podatke te opseg podataka, odnosno koje informacije prenosimo. Prenos će se izvršiti elektronskim putem nakon potvrde vašeg zahtjeva. To je neophodno za sigurnost ovih podataka i potvrdu da ovaj zahtjev dolazi od vas.
8. Informacije o opsegu obrade Vaših ličnih podataka.
9. Podnesete žalbu nadzornom tijelu za lične podatke, a to je u Poljskoj predsjednik Kancelarije za zaštitu ličnih podataka, adresa Kancelarije za zaštitu ličnih podataka: 2 Stawki Street, 00-193 Varšava.
Podnošenje vaših zahtjeva i ostvarivanje vaših prava neće uticati na radnje koje sprovodimo. Informaciju o realizaciji Vašeg zahtjeva ćete dobiti najkasnije u roku od mjesec dana.

Podatke o Vašim transakcijama čuvamo za period koji proizlazi iz poreznog zakona ili radi zaštite naših interesa kao Administratora prikupljanjem dokaza vezanih za uvažavanje reklamacije ili povrata robe. Vaše brisanje podataka ne rezultira prestankom obrade u navedenoj mjeri.

 

Kontakt vezano za lične podatke.

Sve prijave ili zahtjeve u vezi s Vašim ličnim podacima možete nam prijaviti na način koji Vama najviše odgovara:

E-mailom na: support.ba@cropp.com.
Na telefon: 38751981289.
Putem kontakt obrasca dostupnog na web stranici.
Pismom na adresu: LPP BH, Kralja Petra I Karađorđevića 105, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.


Trajanje čuvanja ličnih podataka.

Vaše lične podatke čuvamo u sljedećim periodima:

• postojanje vašeg naloga na web stranici.
• na osnovu poreznog zakona (podaci o transakciji) - 5 godina od kraja porezne godine u kojoj je nastala naša porezna obaveza.
• na osnovu korištenja Službe za korisnike (u bilo kojem obliku) - 2 godine od svakog kontakta.
• sprovođenje promotivnih aktivnosti (newsletter) – do opoziva pristanka.
• direktna promocija naših proizvoda – sve dok ne izrazite učinkovit i legitiman prigovor.
• vaš zahtjev za obavještenje o dostupnosti proizvoda - najviše 6 mjeseci nakon vašeg zahtjeva.
• statističke aktivnosti, podnošenje tvrdnji ili odbrana od tvrdnji (npr.: žalbe) - do isteka roka koji je povezan s dotičnim zahtjevom prema zakonu.

Povjeravanje obrade ili prenosa podataka.

Mi povjeravamo Vaše lične podatke, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha, subjektima koji sarađuju s nama i društvima unutar grupe LPP. To uključuje zaposlenike u skladištu i izložbenom prostoru. Kako bismo Vam omogućili udobnost u korištenju e-radnje, Vaše podatke možemo dati i kompanijama koje nam pružaju IT usluge, analitičke usluge (npr. vezane uz pripremu personalizovane ponude ili segmentaciju korisnika), pružaocima cloud usluga (npr. korištenjem softvera koji se nalazi na serverima dobavljača), entitetima koji šalju korespondenciju promovišući naše proizvode ili usluge (Newsletter). Takođe dijelimo podatke sa subjektima koji su uključeni u izvršenje ugovora sklopljenog na web stranici, između ostalih, kurirskim službama i operaterima platnog prometa. Oni postaju kontrolori podataka čim se podaci prenesu. Listu naših pouzdanih partnera kojima prenosimo ili povjeravamo lične podatke možete pronaći OVDJE.

Vaši lični podaci, osim u svrhe navedene u Politici privatnosti, neće se dijeliti s trećim stranama ili drugim subjektima. Zbog toga nećete primati drugi promotivni sadržaj osim našeg. Ne pružamo promotivne usluge trećim stranama.

Sigurnu obradu Vaših ličnih podataka osiguravamo korištenjem učinkovitih i primjereno prilagođenih tehničkih i organizacionih mjera.

Prenos podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA)

Tokom Administratorove upotrebe alata za podršku svakodnevnim operacijama koje pruža, na primjer, Google, vaši lični podaci mogu se prenijeti u zemlju izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), posebno u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili druge države u kojoj subjekat koji s njim sarađuje zadržava alate za obradu Ličnih podataka u saradnji s Administratorom. Adekvatna zaštita Ličnih podataka koji se obrađuju izvan EEA je garantovana korištenjem vanjskih ugovora o obradi podataka koji se temelje na standardnim ugovornim klauzulama koje ispunjavaju zahtjeve GDPR-a (Zakona o zaštita podataka).

Komercijalne informacije – Newsletter

Imate mogućnost pretplate na Newsletter unosom svoje e-mail adrese ili broja telefona. Davanjem ovih podataka pristajete da primate komercijalne informacije isključivo od LPP-a (e-mail ili SMS). Putem elektronske komunikacije obavještavamo vas o ponudama, trendovima, promocijama, rasprodajama, kuponima za popuste (u tu svrhu možemo dati vašu e-mail adresu ili broj telefona našim pouzdanim partnerima), te nedovršenim kupovinama u online radnji. Takođe, od vas se može tražiti da date povratne informacije putem anketa.

Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku klikom na link koji se nalazi u bilo kojoj poruci koju primite kao dio Newslettera ili slanjem e-pošte na: support.ba@cropp.com.

Obavještenje o dostupnosti proizvoda.

Ukoliko želite, možemo vam elektronskim putem poslati podatke o dostupnosti proizvoda koje ste naveli. Kada proizvod bude dostupan, dobićete obavještenje na e-mail adresu koju ste unijeli. Pružanje podataka je dobrovoljno, ali neophodno za primanje obavještenja.

Podaci koje obrađuju web servisi i mobilni uređaji.

Kako bismo Vam pružili usluge (kada je to potrebno ili proizlazi iz naših legitimnih interesa ili interesa trećih strana) ovlašteni smo automatski dobiti i zabilježiti podatke koje web pretraživači ili Vaši uređaji prenose na server (između ostalog, kako bismo osigurali sigurnost IT resursa ili sigurnost drugih Korisnika). Podaci mogu uključivati, na primjer, kolačiće, IP adresu, softverske i hardverske parametre, pregledane stranice, identifikacioni broj mobilnog uređaja, podatke o korištenju aplikacija i druge podatke o uređajima i sistemima koje koristite. Prikupljanje ovih informacija utiče na pravilan rad web stranice omogućujući vam ugodno iskustvo i puni pristup našoj usluzi.

Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže IT podatke koji omogućavaju, između ostalog, pravilan rad web stranice. Oni se čuvaju na vašoj terminalnoj opremi. Ovi kolačići omogućuju web stranici da prepozna vaš uređaj i prilagodi njegov dizajn u skladu s vašim željama. Kolačići su potrebni kako biste se mogli pravilno prijaviti na web stranicu i nesmetano koristiti sve funkcionalnosti. Ovi kolačići nas obavještavaju o vašoj aktivnosti na web stranici, ali ne dopuštaju da budete u potpunosti identifikovani. Kolačići se između ostalog mogu koristiti za:

prilagođavanje sadržaja web stranice prema vašim željama i optimizaciju korištenja web stranice.
stvaranje statistike koja nam pomaže razumjeti kako koristite našu web stranicu, kako bismo vam mogli predstaviti sadržaj relevantan za vaše modne preferencije.
za održavanje vaše sesije.
pružanje promotivnog sadržaja o našim proizvodima, prilagođen vašim potrebama.
Više o kolačićima možete saznati OVDJE.

Prijava putem naloga na društvenim mrežama

Možete se registrovati na našim web stranicama, a zatim koristiti opciju prijave putem svojih naloga na društvenim mrežama (npr. Facebook, Google, itd.). Sami birate kako ćete se registrovati ili prijaviti. Autentifikacija vaše prijave odvija se putem društvene mreže. S tim u vezi, takođe ste obaviješteni o opsegu podataka koje nam prenosi društvena mreža. U tom slučaju su ti podaci neophodni i dovoljni za vašu identifikaciju i sigurno stvaranje vašeg računa na našim online uslugama. Ovi podaci dolaze iz vašeg javnog profila, prvenstveno je to vaše ime, prezime, email adresa.

Nemamo nikakva prava na vaš nalog na društvenim mrežama, konkretno na objavljivanje sadržaja na njemu. Više informacija o podacima koje koristi društvena mreža možete pronaći u Pravilima privatnosti te družtvene mreže (npr. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ili Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Društvena mreža preko koje ste se registrovali na naš Servis ne obavještava nas da ste izbrisali svoj nalog na društvenoj mreži i da ste odustali od prijave s iste, kako bi vaši podaci korišteni za prijavu ostali u našoj bazi. Dok ste prijavljeni na naš Servis, možete izbrisati nalog koji ste sami napravili pokretanjem postupka brisanja u kartici ""Moji podaci"".

Brisanje Vaših podataka ne rezultira prestankom obrade podataka; podatke o Vašim transakcijama čuvamo za period koji proizlazi iz poreznog zakona ili radi zaštite naših interesa kao Administratora prikupljanjem dokaza vezanih uz uvažavanje reklamacije ili povrata robe.

Facebook Custom Audience

Kao dio našeg korištenja alata Facebook Custom Audience, možemo proslijediti sigurnu bazu podataka adresa e-pošte ili telefonskih brojeva naših klijenata Facebookovim alatima. Ako ste registrovani korisnik Facebook platforme ili drugih Meta platformi i vaša adresa e-pošte ili telefonski broj je onaj koji ste nam dali, možda će vam se prikazati sponzorisane poruke o našim ponudama, trendovima, promocijama, rasprodajama ili kuponima za popust kada posjećujete ove portale. Kao dio ovog alata, nećemo vam pružati promotivne informacije direktno pomoću vaše adrese e-pošte ili telefonskog broja. Možete sami deaktivirati remarketing funkciju ""Custom Audiences"" u dijelu podešavanja oglašavanja. Morate biti prijavljeni na Facebook da biste to učinili. Više informacija o Custom Audience opciji možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebook plugin
Naša web stranica sadrži dodatak za društvenu mrežu Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, SAD). Facebook dodatak na našoj web stranici označen je Facebook logom. Ovaj dodatak direktno vas povezuje s našim profilom na Facebook serveru. Facebook tada može dobiti informaciju da ste posjetili našu stranicu s vaše IP adrese.
Ako posjetite našu stranicu dok ste prijavljeni na svoj Facebook profil, servis će registrovati podatke o vašoj posjeti. Čak i ako niste prijavljeni, Facebook može dobiti informacije o vašoj IP adresi. Želimo naglasiti da nam Facebook ne daje informacije o prikupljenim podacima i načinu njihove upotrebe. Svrha i opseg podataka koje prikuplja Facebook nije nam poznat.
Ako želite dodatne informacije o politici privatnosti, predlažemo da kontaktirate Facebook ili pogledate uslove korištenja: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako ne želite dijeliti podatke o svojim posjetama našim stranicama s Facebookom, preporučujemo da se prethodno odjavite sa svog Facebook naloga.

Pixel i druge slične tehnologije
Koristimo usluge partnera koji mogu postaviti takozvane ""piksele"" na naše stranice. ""Pixel"" ili slična tehnologija koristi se za povezivanje sa serverima naših partnera kada koristite naše usluge. Postavljanje ""piksela"" zahtijeva vaš pristanak kao dio pristanka za promotivne kolačiće. Naši partneri mogu prilagoditi promocije naših proizvoda prikazanih vašim modnim preferencijama kako je određeno informacijama koje ste dali našim partnerima tokom vašeg korištenja web stranica.
To vam omogućava primanje personalizovanog sadržaja o našim proizvodima kako bi vam bili zanimljiviji i relevantniji za vaše izbore. Prenos ovih podataka takođe nam omogućava mjerenje učinkovitosti personalizovanog oglašavanja i izradu izvještaja o njegovom sadržaju. Detaljne informacije o obradi Vaših podataka od strane naših partnera možete pronaći OVDJE.

Facebook Pixel

Naše web stranice uključuju Facebook Pixel tako da vam prikazujemo reklame za proizvode naših brendova na osnovu vaših interesa kada posjetite društvenu mrežu Facebook ili druge stranice koje takođe koriste ovaj alat. Kao rezultat toga, možete primati personalizovani reklamni sadržaj kako bi naša web stranica i naša ponuda proizvoda bili što zanimljiviji i relevantniji za vas. Prenos ovih podataka takođe nam omogućava mjerenje učinkovitosti personalizovanih oglasa i izradu izvještaja o njihovom sadržaju. Prikupljeni podaci su anonimni; ne dobijamo informacije o vašem identitetu. Podaci se čuvaju i obrađuju od strane Facebooka tako da se može napraviti link na odgovarajući korisnički profil. Facebook koristi ove podatke u reklamne svrhe. Više informacija o zaštiti privatnosti možete pronaći na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Možete sami deaktivirati remarketing funkciju ""Custom Audiences"" u dijelu podešavanja oglašavanja. Morate biti prijavljeni na Facebook da biste to učinili.

Pixel TikTok

Naše web stranice sadrže TikTok Pixel, tako da vam se, kada posjetite TikTok web stranicu, prikazuju reklame za proizvode naših marki na temelju vaših interesa. Kao rezultat toga, možete dobiti personalizovani sadržaj za reklame naših proizvoda kako bi vam bili što zanimljiviji i relevantniji. Prenos ovih podataka takođe nam omogućava mjerenje učinkovitosti personalizovanih oglasa i izradu izvještaja o njihovom sadržaju. Prikupljeni podaci su anonimni, ne dobijamo podatke o vašem identitetu. Podatke čuva i obrađuje TikTok kako bi se mogla napraviti poveznica s relevantnim korisničkim profilom. TikTok koristi ove podatke u reklamne svrhe.
Više informacija o zaštiti privatnosti možete pronaći na web stranici TikTok: https://ads.tiktok.com/help/article/using-cookies-with-tiktok-pixel?lang=en

Informacije o profilu LPP brendova na društvenim mrežama

Imamo profile na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (dalje „društvene mreže”), na kojima objavljujemo novosti o proizvodima naših brendova. Administratori društvenih mreža sami registruju vaše ponašanje pomoću kolačića ili sličnih tehnologija, uključujući svaku interakciju s našim profilima. Cjelokupni opseg i svrhe obrade ličnih podataka na društvenim mrežama određuju njihovi administratori.

Posjećujući naše profile, imamo pristup opštim statistikama o vašim interesima i demografskim podacima (kao što su starost, pol, regija), koje generišu administratori društvenih mreža. Kao dio našeg upravljanja ovim profilima, u potpunosti smo odgovorni za njihovo ponašanje, sadržaj koji se tamo postavlja, informacije koje objavljuju sami korisnici, uključujući u privatnim porukama i za komunikaciju na određenim društvenim mrežama.

Uslugama Facebooka i Instagrama upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska („ Facebook "").

YouTube-om upravlja Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, SAD

Pinterestom upravlja Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, SAD

Ako imate nalog na nekoj od društvenih mreža, imamo pristup vašim podacima postavljenim kao javni, pod istim uslovima kao i drugi korisnici web stranice.

Tokom vaše posjete našem profilu, administrator društvene mreže koristi kolačiće i druge slične tehnologije za praćenje ponašanja i radnji koje preduzimate. Ti podaci se prikupljaju, među ostalima, za potrebe izrade tzv. statistike web stranice. Statistika sadrži samo anonimizirane statistike o korisnicima koji posjećuju profil i nije ih moguće povezati s određenom osobom. Nemamo pristup ličnim podacima koje koriste društvene mreže za potrebe pripreme, između ostalog i statistike web stranice.
Zahvaljujući statistici web stranice koju generiše društvena mreža, imamo informacije o tome kako koristite naše profile i koji su objavljeni sadržaji najpopularniji. Zahvaljujući ovim informacijama poboljšavamo naše profile boljim usklađivanjem objavljenog sadržaja s vašim interesima i preferencijama. Subjekt odgovoran za obradu vaših podataka u svrhu generisanja statistike web stranice je administrator svake od gore navedenih stranica društvenih mreža. Zbog toga je svaki administrator dužan da vas informiše o svim pitanjima vezanim uz obradu ličnih podataka za potrebe izrade statistike web stranica te o mogućnostima ostvarivanja prava na zaštitu privatnosti prema važećim zakonima.
Koristimo usluge društvenih mreža koje imaju za cilj promovisanje roba i usluga, posebno kroz segmentaciju korisnika i aktivnosti, koje nam omogućavaju ispravno usklađivanje ponude naših proizvoda (u skladu s pravilima koja proizlaze iz regulative tih usluga).
Više informacija o zaštiti vaših podataka u vezi s izradom statistike web stranice i mogućnostima njenog direktnog korištenja u interakciji s stranicama društvenih mreža možete pronaći na:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388

3. YouTube:
https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:
https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Microsoft Bing oglasi

Naša web stranica koristi Microsoft Bing oglase (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD). Zbog toga se kolačić snima na vaš računar kada posjetite našu stranicu putem Microsoft Binga, koji promoviše proizvode naših marki. Kolačići koji se koriste kao dio alata Microsoft Bing Ads imaju marketinšku i optimizacijsku svrhu u sklopu usluga koje pružamo. Snimljeni kolačići čuvaju podatke o vašim posjetama našim web stranicama i informacije o proizvodima naših robnih marki koje vas zanimaju. Kolačići vam omogućavaju jedinstvenu identifikaciju vašeg web pretraživača, ali se ne koriste za identifikaciju vašeg identiteta kao korisnika naše web stranice.

Za više informacija o politici privatnosti Microsoft Binga posjetite sljedeću web adresu: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Izjava o zaštiti podataka u Google Analytics-u

Naše stranice koriste mehanizme za analizu mrežnih usluga Google Inc. ( ” Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD “ ): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager koriste kolačiće koji omogućavaju analizu načina na koji se web stranice koriste. Podaci prikupljeni kolačićima prenose se i arhiviraju na Google servere koji se nalaze u SAD-u.

Ako je funkcija anonimizacije IP-a omogućena prilikom korištenja naše web stranice, IP adresu Korisnika skraćuje Google. To se odnosi na države članice Evropske unije i druge zemlje navedene u Ugovoru o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo se u posebnim slučajevima puna IP adresa šalje Google serveru u SAD i tamo skraćuje. Na ovaj način, funkcija IP anonimizacije je aktivna na našoj web stranici.

Na zahtjev operatera web stranice, Google koristi prikupljene podatke za analizu prometa na web stranici, izradu izvještaja o korištenju web stranice i druge usluge povezane s korištenjem web stranice. IP adresa koju daje vaš pretraživač kao dio Google Analyticsa ne čuva se zajedno s drugim Google podacima.

Koristimo Google Analytics za analizu korištenja naše web stranice, njeno poboljšanje i predstavljanje atraktivne ponude proizvoda naših robnih marki.

U sklopu korištenja Google Ads alata, vaši podaci mogu biti poslati drugim kompanijama koje sarađuju i pružaju usluge LPP-u. Upotreba Google Adsa ima za cilj promovisanje proizvoda naše robne marke pomoću Google Ads oglasa na eksternim web stranicama. Na osnovu podataka dobijenih iz reklamnih kampanja možemo utvrditi učinkovitost naših promotivnih aktivnosti. Radi se samo o tome da vam predstavimo reklamu koja odgovara vašim modnim preferencijama i da poboljšamo našu web stranicu kako bi vam bila zanimljivija. Ako nam dođete putem Google oglasa, Google Ads će snimiti kolačić na vaš računar, ali to neće omogućiti vašu potpunu identifikaciju. Prikupljene informacije mogu se odnositi na razvoj određenih oglasa na web stranicama i Google pretraživaču kao i kod Google partnera. Ako ste registrovani Google korisnik, Google može dodijeliti vašem nalogu posjetu našoj web stranici. Ako niste registrovani Google korisnik ili niste prijavljeni, takođe se može dogoditi da Google snimi vašu IP adresu.
Google Ads uparivanje klijenata

Kao dio korištenja Google Ads alata za uparivanje klijenata, možemo prenijeti zaštićenu bazu podataka adresa e-pošte ili telefonskih brojeva naših klijenata u Google alate. U slučaju da ste registrovani korisnik npr. YouTube-a, Gmail-a ili nečega drugog iz Google grupe i vaša adresa e-pošte ili telefonski broj je isti, a koji ste nam dali prilikom posjete portalima iz Google grupe, mogu vam se prezentovati sponzorisane poruke o našim ponudama, trendovima, promocijama, rasprodajama ili kuponima za popust . Kao dio ovog alata, nećemo vam pružati promotivne informacije direktno pomoću vaše adrese e-pošte ili telefonskog broja. Informacije o prikazivanju oglasa prema određenom popisu kupaca mogu se pronaći na: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360
Koristimo mehanizme analize mrežnih usluga Google Marketing Platform kao što su Display & Video 360, Campaign Manager 360 i Search Ads 360. Naše web stranice koriste oznaku Floodlight DV360 za procjenu učinkovitosti promotivnih i marketinških kampanja naših robnih marki. Ovo služi za optimizaciju raspona prikaza određenih oglasa za one koji su prilagođeni vašim preferencijama ili modnim preferencijama. Ovaj alat prikuplja i čuva informacije o oglasima na koje kliknete i informacije na osnovu vašeg ponašanja na web stranicama trećih strana. Google koristi ID kolačića kako bi zabilježio koji se oglasi prikazuju u kojem pretraživaču i tako spriječio njihovo prikazivanje više puta. Osim toga, Google može koristiti ID kolačića za bilježenje takozvanih konverzija povezanih sa zahtjevima za oglase. Kolačići ne sadrže nikakve lične podatke kao što su e-mail adrese, imena ili adrese stanovanja. Korištenje ovog alata omogućava vašem pretraživaču da se automatski poveže s Google serverom.

Cilj nam je da vam predstavimo proizvode naših brendova koji su u skladu s Vašim interesovanjima.

Za više informacija o Google Marketing Platformi posjetite https://marketingplatform.google.com/about/.

Ringier Axel Springer Poljska

Vaše lične podatke na našoj web stranici mogu obrađivati naši tehnološki i oglašivački partneri, uključujući. Ringier Axel Springer Polska sp.z o.o. sa sjedištem u Varšavi ( 02 – 672 ), ul. Domaniewska 49, upisano u Registar preduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud za glavni grad. Varšavski ekonomski odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS (broj sudskog registra) 0000420780, s udjelom kapitala u iznosu od 106.000 PLN, PDV: 5272677009, REGON (broj poslovnog subjekta) 146127300.

Politika privatnosti partnera koja sadrži informacije o detaljima obrade podataka i vašim pravima može se pronaći na https://polityka-prywatnosci.onet.pl/.

Vaši podaci u gore navedenom opsegu će biti obrađeni u domenu vašeg pristanka, uključujući. osiguravanje ispravnosti i atraktivnosti prikazanog oglašavanja proizvoda i usluga, ili zbog odgovarajućih uslova za objavu tih oglasa. Vaši podaci će biti obrađeni u sklopu kolačića i sličnih tehnologija, a na gore navedenom linku ćete dobiti informacije o tome kako upravljati ovom tehnologijom, uključujući blokiranje i brisanje kolačića. Ako ne želite da gorenavedeni partner obradi Vaše podatke prikupljene na našim stranicama kako bi osigurao ispravnost i atraktivnost reklama proizvoda i usluga koje Vam prezentuje – svoju saglasnost možete povući klikom ovdje (na dnu stranice nalazi se link na alat koji omogućava izmjene).

Odustajanje od marketinških alata

Postavkama kolačića možete upravljati u svom web pretraživaču. Vaš izbor može uticati na cjelokupno korištenje svih funkcija web stranice. Blokiranje snimanja podataka prikupljenih kolačićima u vezi s korištenjem (web stranice uključujući IP adresu) i njihovo slanje Google-u, te prenos tih podataka od strane Google-a, možete učiniti preuzimanjem i instaliranjem dodatka dostupnog na linku: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ako ne želite primati personalizovanu ponudu naših proizvoda ili reklame od naših partnera, možete koristiti sljedeća rješenja:
1. unesite odgovarajuća podešavanja u svoj pretraživač odjavom od kolačića trećih strana, više informacija u pravilima o kolačićima,
2. deaktivirajte kolačiće za praćenje konverzija, tj. postavite svoj pretraživač da blokira kolačiće s domena „www.googleadservices.com “, https://www.google.de/settings/ads, i postavke će se izbrisati nakon brisanja kolačića;
3. deaktivirajte personalizovane oglase koji su dio kampanje „ About Ads ” na stranici http://www.aboutads.info/choices, čija podešavanja će biti izbrisana nakon brisanja kolačića;
4. trajno deaktivirajte u Firefoxu, Internet Exploreru ili Google Chromeu na http://www.google.com/settings/ads/plugin. Imajte na umu da ovo može ograničiti funkcionalnost naše web stranice.
5. napraviti izbor u vezi s prikupljanjem i korištenjem podataka od strane Microsofta, uključujući personalizaciju oglasa na web stranici: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru =https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com
6. onemogućite marketinške usluge Criteo korištenjem opcije dostupne na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Promjene Politike privatnosti
Usluge i funkcije unutar web stranice mogu se promijeniti, što znači da u budućnosti možemo napraviti izmjene u Politici privatnosti. Nove verzije dokumenta ćemo najaviti u sklopu web stranice. Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe. Gore navedene informacije smo ažurirali 11/07/2023.

Ažuriranje Politike privatnosti

Stalno tražimo nova rješenja kako bismo mogli bolje odgovoriti na Vaša očekivanja tokom korištenja naše web stranice. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti podataka, stoga Vas, u vezi s ažuriranjem funkcioniranja web stranice, molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gdje predstavljamo pravila postupanja s osobnim podacima, opseg njihove obrade te prava i obveze povezane s tim.