PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DÁRKOVÝCH KARET CROPP

Výrazy užité v manuálu mají následující výrazy:

a. Pořadatel: LPP Czech Republic, s.r.o., IČ: 266 98 714, sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/88159.

b. Prodejna: prodejna značky Cropp, která se nachází na území České republiky a je označena symbolem pro vydávání a přijímání Dárkových karet Cropp.

c. Dárková karta Cropp – karta obsahující body a sloužící jako elektronický voucher pro nákup Zboží Cropp v Prodejnách.

d. Kupující – osoba, která na Prodejně zakoupí Dárkovou kartu Cropp.

e. Uživatel – vlastník Dárkové karty Cropp a/nebo osoba nakládající s Dárkovou kartou Cropp.

f. Zboží Cropp – zboží dostupné na Prodejnách.

Pořadatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu Dárkovou kartu Cropp (s libovolným počtem bodů), pokud Kupující zaplatí pořadateli částku ve výši hodnoty uvedené na Dárkové kartě Cropp. Dárková karta Cropp platí pouze na území České republiky a pouze po níže stanovenou dobu platnosti.

Peněžní prostředky vydané Kupujícím za nákup Dárkové karty Cropp přecházejí do vlastnictví Pořadatele v okamžiku předání Dárkové karty Cropp Kupujícímu.

Hodnota Dárkové karty Cropp se rovná počtu bodů na kartě, kdy 1 bod je roven 1,- Kč.

V okamžiku, kdy Uživatel nakoupí Zboží Cropp za použití Dárkové karty Cropp, počet bodů na jeho Dárkové kartě Cropp se sníží o stejnou hodnotu, jako je cena zakoupeného Zboží Cropp v Kč.

Pokud je cena Zboží Cropp nižší než výše bodů na Dárkové kartě Cropp, nevyčerpané body na Dárkové kartě Cropp zůstávají k dalšímu užití.

Dárkovou kartu Cropp nelze směnit za hotovost.

Dárková karta Cropp je platná nejdéle po dobu 12 měsíců od data jejího zakoupení. Doba platnosti nemůže být prodloužena.

Dárkovou kartu Cropp je možné užívat pouze po její aktivaci a pouze v Prodejnách.

Prodávat Dárkové karty Cropp je vyhrazeno pouze Prodejnám.

Po převzetí Dárkové karty Cropp Kupujícím nenese Pořadatel žádnou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození, zneužití či odcizení Dárkové karty Cropp.

Transakce provedená prostřednictvím Dárkové karty Cropp je platná i v případě, kdy Uživatel získal a/nebo nakládá s Dárkovou kartou Cropp neoprávněně.

V případě ztráty, zničení, poškození, zneužití nebo odcizení Dárkové karty Cropp nemá Uživatel a/nebo Kupující právo vůči Pořadateli na reklamaci Dárkové karty Cropp či právo na náhradu jakékoli škody, není-li dále stanoveno jinak.

Pokud má Uživatel zájem uplatnit a použít Dárkovou kartu Cropp, musí ji předložit na pokladně v příslušné Prodejně, ve které realizuje nákup Zboží Cropp.

Pořadatel je povinen informovat Kupujícího a Uživatele o následujícím:

a. Dárkovou kartu Cropp lze uplatnit pouze v Prodejnách,

b. Dárkovou kartu Cropp nelze směnit za hotovost,

c platnost Dárkové karty Cropp je časově omezena. Po uplynutí doby platnosti nelze platnost Dárkové karty Cropp prodloužit.

Pořadatel má právo odmítnout přijetí Dárkové karty v následujících případech:

a. Dárková karta Cropp je již po době platnosti,

b. Dárkovou kartu Cropp nelze z technických důvodů použít. Jedná se zejména o tyto případy:

i. nelze ji připojit k počítačovému systému Pořadatele,

ii. poškození Dárkové karty Cropp neumožňuje načíst konkrétní data.

c. Pořadatel má důvodné pochybnosti o tom, že Uživatel nakládá s Dárkovou kartou Cropp oprávněně.

Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost uplatnění Dárkové karty Cropp, která vznikla za podmínek, které nemůže Pořadatel ovlivnit. Jedná se zejména o dočasnou ztrátu elektronického nebo telefonního spojení na Prodejně.

Po uplynutí doby platnosti Dárkové karty Cropp nemá Uživatel právo žádat jakékoliv peněžní plnění po Pořadateli, a to ani v případě, že body na Dárkové kartě Cropp zůstaly nevyčerpány.

V případě, kdy je cena zakoupeného Zboží Cropp vyšší než počet bodů na Dárkové kartě Cropp, je Uživatel povinen zaplatit tento rozdíl penězi hotově nebo platební kartou nebo je oprávněn zaplatit tento rozdíl pomocí jiné Dárkové karty Cropp.

V případě poškození Dárkové karty z důvodů stojícím mimo osobu kupujícího a/nebo Uživatele má Uživatel právo reklamovat takové poškození u Pořadatele na Prodejně. V případě uznání reklamace Pořadatelem mu bude vystavena nová Dárková karta Cropp se stejným počtem bodů a platností, jako měl k dispozici na reklamované Dárkové kartě Cropp.

Pořadatel se zavazuje k písemnému vyjádření ohledně reklamace Dárkové karty Cropp nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace Uživatelem.

Reklamace Dárkových karet Cropp se vyřizují pouze v pracovních hodinách Prodejen a nová Dárková karta Cropp může taktéž být vydána pouze v pracovních hodinách té Prodejny, ve které Uživatel uplatnil reklamaci.

V případě vrácení nebo uznané reklamace Zboží Cropp zakládající právo Uživatele na vrácení ceny Zboží Cropp, které bylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Cropp, obdrží Uživatel stejné množství bodů na nově vydanou Dárkovou kartu Cropp, které odpovídá hodnotě vráceného (reklamovaného) Zboží Cropp. Nová Dárková karta Cropp má platnost 12 měsíců od data vydání.

V případě vrácení Zboží Cropp (mimo reklamaci) zakládající právo na vrácení ceny Zboží Cropp, i přesto, že toto Zboží Cropp nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Cropp, obdrží osoba vracející Zboží Cropp na místo navrácení peněžních prostředků nově vydanou Dárkovou kartu Cropp obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Cropp. Takto vydaná Dárková karta Cropp má platnost 12 měsíců od data vydání.

V případě uznané reklamace Zboží Cropp zakládající právo na vrácení ceny Zboží Cropp, které nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Cropp, obdrží osoba vracející Zboží Cropp nově vydanou Dárkovou kartu Cropp obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Cropp, avšak jen tehdy, pokud s takovým postupem souhlasí. Takto vydaná Dárková karta Cropp má platnost 12 měsíců od data vydání. V případě nesouhlasu se shora uvedeným postupem bude této osobě vyplacena zpět kupní cena reklamovaného Zboží Cropp v peněžních prostředcích.

Kupující v okamžiku nákupu Dárkové karty Cropp prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Cropp a zavazuje se tyto podmínky dodržovat. Uživatel v okamžiku získání Dárkové karty Cropp prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Cropp a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

Uživatel zakoupením Zboží Cropp na základě Dárkové karty Cropp souhlasí s provedením transakce v takovém rozsahu, v jakém ji umožňují podmínky užití Dárkových karet Cropp vydané Pořadatelem.

Dárková karta Cropp neslouží jako kreditní či platební karta, elektronický platební ani peněžní prostředek a není platebním prostředkem ve smyslu právního řádu České republiky

Pro veškerá ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto podmínkách, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.

Dle příslušných obecně závazných právních předpisů nepodléhá dodání (prodej) Dárkové karty Cropp Uživateli a/nebo Kupujícímu dani z přidané hodnoty, neboť se nejedná o právní jednání podléhající dani z přidané hodnoty. Uživatel a/nebo Kupující má právo, pokud o to výslovně požádá nejpozději v okamžiku dodání (převzetí) Dárkové karty Cropp, aby mu Pořadatel vydal doklad o zaplacení Dárkové karty Cropp – nejedná se však o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů. Tyto podmínky lze najít na webových stránkách http://www.cropp.com/cz/cz/ a na pokladnách Prodejen.