Regulamin usługi Omnichannel

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Omnichannel polegającej na dostarczaniu do miejsca wskazanego przez klienta zamówionych przez niego towarów.

2. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych oznaczonych marką Cropp położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkiem salonów typu outlet.

3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Sprzedawca – LPP SA z siedzibą przy ul. Łąkowej 39-44 w 80-769 Gdańsku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 778

b) Salon – oznacza sklep stacjonarny oznaczony marką Cropp położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c) Towar – wszelkie rzeczy ruchome wystawione na sprzedaż w Salonie w regularnej cenie

d) Klient – osoba dokonująca zakupu Towarów a także osoba zainteresowana ich zakupem

e) Omnichannel – usługa świadczona przez Sprzedawcę umożliwiająca Klientowi otrzymanie zamówionych przez niego towarów na warunkach opisanych w Regulaminie.

4. Skorzystanie przez Klienta z Omnichannel jest możliwe w sytuacji gdy dany Salon, w którym znajduje się Klient nie dysponuje w danej chwili interesującym Klienta modelem spośród Towarów. Nie ma możliwości skorzystania z Omnichannel do dostawy Towaru, który jest dostępny w Salonie w chwili gdy znajduje się w nim Klient.

5. Realizacja usługi Omnichannel jest możliwa pod warunkiem, że interesujący Klienta model we wskazanym przez Klienta rozmiarze jest jeszcze dostępny w magazynach Sprzedawcy.

6. Realizacja usługi Omnichannel jest możliwa jedynie w stosunku do Towarów nieprzecenionych.

7. Dostarczenie zamówionego przez Klienta towaru nastąpi według wyboru Klienta w jeden z następujących sposobów:

a) Do wskazanego salonu na terytorium RP skąd Klient odbierze Towar osobiście – odbiór osobisty.

b) Za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę kuriera – na koszt Sprzedawcy.

8. W celu realizacji dostawy, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Klient podaje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do dokonania dostawy to jest:

a) W przypadku odbioru osobistego - imię, nazwisko i numer telefonu

b) W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera – imię, nazwisko, adres pod którym Klient odbierze zamówiony towar oraz numer telefonu.

Wskazane dane są niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Przetwarzanie tych danych będzie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z „Regulaminem przetwarzania Danych osobowych Omnichannel”.

9. Wszelkie powiadomienia dotyczące realizacji zamówienia w ramach usługi Omnichannel będą przekazywane poprzez wiadomość sms na numer telefonu podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

10. Jeżeli Klient jest jednocześnie posiadaczem aktywnego konta użytkownika na platformie www.cropp.com, może podać opcjonalnie również swój adres e-mail, co spowoduje, że na potrzeby usługi Omnichannel będzie mógł korzystać z funkcjonalności oferowanych na tej platformie ale wyłącznie w celu śledzenia statusu zamówienia. Ta możliwość pozostaje bez wpływu na fakt, iż usługa Omnichannel jest realizowana wskutek zawarcia umowy sprzedaży w Salonie nie będącą umową zawartą na odległość.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępności usługi Omnichannel, bez podawania przyczyny.

12. Zawarcie umowy sprzedaży z wykorzystaniem Omnichannel stanowi zawarcie umowy sprzedaży przy jednoczesnej obecności obu stron umowy w Salonie i pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta związane z zawarciem umowy sprzedaży w Salonie. Oznacza to w szczególności, że realizacja praw Klienta związana z prawem do zwrotu Towaru oraz uprawnieniami Klienta związanymi z rękojmią (reklamacje) będzie się odbywała zgodnie z zasadami obowiązującym dla sprzedaży w Salonach, z tym że prawo zwrotu towarów zamówionych za pośrednictwem Omnichannel obejmuje wszystkie zamówione tą drogą Towary.

Regulamin przetwarzania Danych Osobowych Omnichannel

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją dostaw towarów w ramach usługi Omnichannel.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Administrator - LPP SA z siedzibą przy ul. Łąkowej 39-44 w 80-769 Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 778

b) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu LPP SA powierza przetwarzanie danych osobowych zebranych dla potrzeb usługi Omnichannel; wykaz Podmiotów przetwarzających znajduje się w Regulaminie

c) Dane osobowe – dane dotyczące osoby fizycznej umożliwiające jej identyfikację, przekazane przez tę osobę Administratorowi na potrzeby usługi Omnichannel

d) Salon – oznacza sklep stacjonarny oznaczony marką Cropp położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

e) Towar – wszelkie towary wystawione na sprzedaż w Salonie sprzedaży

f) Klient – osoba powierzająca Administratorowi Dane osobowe, korzystająca z usługi Omnichannel

g) Omnichannel – system zamawiania i dostawy Towarów do Klienta na warunkach opisanych w Regulaminie Sprzedaży i Dostaw Omnichannel.

3. Klient przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe wyłącznie w celu skorzystania z usługi Omnichannel.

4. Dane osobowe Klient podaje w chwili składania zamówienia w Salonie.

5. Dane osobowe są wprowadzane przez pracownika Salonu na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji mobilnej Store Vision.

6. Klient ma w każdej chwili możliwość zapoznania się z warunkami wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych a także prawami przysługującymi Klientowi w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych.

7. Zakres przekazywanych przez Klienta Danych osobowych:

a) niezbędnych do realizacji usługi Omnichannel poprzez odbiór osobisty w salonie:

- imię i nazwisko

- numer telefonu

b) niezbędnych do realizacji usługi Omnichannel za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę kuriera:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- numer telefonu

b) opcjonalnie:

- adres e-mail, który w przypadku posiadania przez Klienta konta użytkownika na platformie www.cropp.com zostanie powiązany z tym kontem w celu umożliwienia Klientowi śledzenia toku realizacji zamówienia.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych na warunkach Regulaminu jest całkowicie dobrowolne.

9. Powierzone przez Klienta Dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające wyłącznie w celu wykonania usługi Omnichannel.

10. Klient w zakresie dotyczących go Danych osobowych ma w każdej chwili prawo do:

a) Wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, co nie wpłynie na prawidłowość dokonanych w oparciu o tę zgodę czynności – to jest w szczególności na prawidłowość dokonanych zamówień oraz zrealizowanych usług

b) Żądania usunięcia Danych osobowych, co nie wpłynie na prawidłowość dokonanych w oparciu o tę zgodę czynności – to jest w szczególności na prawidłowość dokonanych zamówień oraz zrealizowanych usług

c) Żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

d) Żądania przekazania Danych osobowych wskazanemu przez Klienta podmiotowi

e) Żądania udzielenia przez Administratora informacji o zakresie przetwarzania Danych osobowych.

11. Administrator oświadcza, iż Dane osobowe Klienta zostaną przez niego usunięte z aplikacji Store Vision w okresie miesiąca od dnia ich przekazania przez Klienta Administratorowi.

12. Dane osobowe Klienta po złożeniu zamówienia będą przechowywane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron (na przykład dochodzenia roszczeń Klienta z tytułu rękojmi) a także przez okres wymagany obowiązującymi przepisami (na przykład przepisami podatkowymi) i nie będą przetwarzane w celach innych niż wskazane w tym punkcie.

13. Administrator w celu prawidłowego wykonania usługi Omnichannel powierzy Dane osobowe Klienta następującym Podmiotom przetwarzającym:

a) Spółce zależnej od Administratora LPP Retail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łąkowej 39-44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem 188787, w zakresie związanym z przyjęciem zamówienia oraz zebraniem Danych osobowych od Klienta

b) Firmie kurierskiej - DPD Polska Sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228 604 000 PLN

14. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania, naruszenia bądź podejrzenia naruszenia Danych osobowych należy kierować do Biura Obsługi Klienta Administratora, w jeden z poniższych sposobów:

a) Na adres e-mail:  support.pl@cropp.com

b) Drogą pocztową na adres: LPP S.A, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

c) Telefonicznie pod numerem 58 353 60 80 (Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: ADO) jest: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000000778;

2. Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy@lpp.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej;

3. W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem support.pl@cropp.com;

4. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody w celu przesyłania Ci informacji handlowych (newsletter) o aktualnych promocjach, nowościach dotyczących produktów i usług marek należących do LPP ( Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na subskrypcję newsletter;

6. Zgodami możesz zarządzać z poziomu „Moje konto” w przypadku kiedy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszym sklepie internetowym.